LATEST NEWS

AEON Thailland Foundation

มูลนิธิอิออนประเทศไทย

AEON Thailand Foundation

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวนห้าแสนบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิอิออนประเทศไทย และได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดีขึ้น

ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอิออน อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป มูลนิธิอิออนประเทศไทยเป็นองค์การ หรือสถานสาธารณกุศล ลำดับที่ 773 ของประกาศจากกระทรวงการคลัง

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริม
  และสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้

 • เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดจนการให้ทุนการศึกษา
  และ/หรือเงินบริจาคแก่นักเรียนและ/หรือโรงเรียนต่างๆ

 • เพื่อพัฒนาสังคมไทยและส่งเสริม
  สนับสนุนสาธารณประโยชน์โดยทั่วไป

 • เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับ
  องค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้อง
  กับการเมืองแต่ประการใด