ABOUT US

เกี่ยวกับเรา

มูลนิธิอิออนประเทศไทย
AEON THAILAND FOUNDATION
มูลนิธิอิออนประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”)
เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวนห้าแสนบาท
เพื่อจัดตั้งมูลนิธิอิออนประเทศไทย และได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550
โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือ พัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และบริษัทในมูลนิธิอิออนอย่างต่อเนื่อง
เพื่อนำไปใช้ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้รับการประกาศให้เป็นองค์การหรือสถานสาธารณกุศล
ลำดับที่ 773 ของประกาศกระทรวงการคลังฯ
คณะกรรมการ
BOARD OF DIRECTORS
รายนามคณะกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย
1. นางสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการมูลนิธิและเหรัญญิก
3. นายสุจริต คูณธนกุลวงศ์ กรรมการและเลขานุการ
เป้าหมายของมูลนิธิอิออนประเทศไทย
OBJECTIVE

วัตถุประสงค์

 • เพื่อส่งเสริม
  และสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้

 • เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดจนการให้ทุนการศึกษา
  และ/หรือเงินบริจาคแก่นักเรียนและ/หรือโรงเรียนต่างๆ

 • เพื่อพัฒนาสังคมไทยและส่งเสริม
  สนับสนุนสาธารณประโยชน์โดยทั่วไป

 • เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับ
  องค์การการกุศลอื่นๆ เพื่อสาธารณประโยชน์

 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้อง
  กับการเมืองแต่ประการใด