มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2023

5 สิงหาคม 2566 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ชนะการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2023 จำนวน 7 คน

นักเรียนทั้ง 7 คน จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรม ASIA YOUTH LEADERS 2023 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “CO2 emission reductions that food manufactures should address” จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่จัดโปรแกรม รวมทั้งเรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเชื้อชาติ ในระดับนานาชาติร่วมกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว และ ไทย

กิจกรรมนี้เป็นไปตาม SDGs4 เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในเรียนรู้ตลอดชีวิต และ SDGs 13 เพื่อพัฒนาการศึกษา สร้างความตระหนักรู้ และขีดความสามารถของมนุษย์และสถาบันในเรื่องการลดปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การปรับตัว การลดผลกระทบ และการเตือนภัยล่วงหน้า