มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนโครงการ Give a Book Give a Future

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบหนังสือให้โรงเรียนและหน่วยงาน15 แห่งทั่วประเทศ ในโครงการ Give a Book Give a Future มอบหนังสือใหม่จำนวนหนังสือทั้งสิ้น 8,959 เล่ม มูลค่า 1,450,000 บาท เนื่องในโอกาสครบรอบ 15 ปี ของมูลนิธิอิออนประเทศในปี 2565 เพื่อสร้างโอกาสทางการเรียนรู้ให้แก่เด็ก ๆ โครงการนี้ช่วยสนับสนุนและเพิ่มโอกาสให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงหนังสือที่ทันต่อสถานการณ์ และมีความหลากหลาย เช่น หนังสือการ์ตูนภาพให้ความรู้ หนังสือฝึกทักษะอาชีพ หนังสือเกี่ยวกับการสร้างแรงบันดาลใจและจิตวิทยา รวมถึงสนับสนุนหนังสือตามความต้องการของผู้พิการทางสายตาเพื่อนำไปผลิตเป็นหนังสือเสียงเข้าสู่ห้องสมุดคนตาบอด

มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญต่อการศึกษา โดยได้สร้างสรรค์โครงการเพื่อพัฒนาและต่อยอดการศึกษาให้แก่เด็กไทยมาตั้งแต่ปี 2550 ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน และยังคงมุ่งมั่นให้เด็ก ๆ ได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

รายชื่อโรงเรียนและหน่วยงานที่มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนหนังสือ จำนวน 15 แห่ง มีดังนี้


กลุ่มลูกเหรียง
กลุ่มลูกเหรียง

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก 

มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก

มูลนิธิคนตาบอดไทย

มูลนิธิคนตาบอดไทย

ห้องสมุดสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ห้องสมุดสตางค์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

กรมส่งเสริมการเรียนรู้

กรมส่งเสริมการเรียนรู้

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

กรมกิจการเด็กและเยาวชน

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

มูลนิธิบ้านนกขมิ้น

โรงเรียนบ้านพญาไพร จ.เชียงราย

โรงเรียนบ้านพญาไพร จ.เชียงราย

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จ.นาราธิวาส

โรงเรียนเวียงสุวรรณวิทยาคม จ.นาราธิวาส

โรงเรียนบ้านปางแดง จ. เชียงใหม่

โรงเรียนบ้านปางแดง จ. เชียงใหม่

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร จ.อุบลราชธานี

โรงเรียนบ้านวังพา จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านวังพา จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านปากบาง จ.สงขลา

โรงเรียนบ้านปากบาง จ.สงขลา

โรงเรียนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา