มูลนิธิอิออนประเทศไทยสนับสนุนหนังสือและอุปกรณ์กีฬา ให้โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี

มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบหนังสือและอุปกรณ์กีฬามูลค่ารวม 25,500 บาท ให้โรงเรียนวัดหนองกาทอง (ม่วงนิรมิต) อ.บ้านลาด จ.เพชรบุรี ซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กตั้งอยู่ในพื้นที่ชนบท และมีงบประมาณค่อนข้างจำกัด มูลนิธิฯ จึงให้หนังสือใหม่ที่เหมาะกับวัยของเด็ก ๆ ในการต่อยอดพัฒนาความรู้ และมอบอุปกรณ์กีฬาที่ใช้ได้อย่างทั่วถึง การบริจาคนี้มีส่วนช่วยให้เด็กนักเรียนได้เข้าถึงโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมมากขึ้น มูลนิธิฯ ขอขอบคุณพนักงานสาขาในเขตพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีที่มีส่วนร่วมในการสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันด้านการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต