มอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงพยาบาลราชวิถี

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดย คุณวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ผู้แทนมอบเครื่องฟอกอากาศให้โรงพยาบาลราชวิถี จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 508,000 บาท รับมอบโดย นายแพทย์จินดา โรจนเมธินทร์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลราชวิถี และคณะ เพื่อช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ผู้ป่วยที่มาใช้บริการและบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลราชวิถี

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals) ข้อ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย