มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน สมทบทุนให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า

12 ธันวาคม 2566 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินสนับสนุน สมทบทุนให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า มูลค่า 1,000,000 บาท ให้มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า โดยมี พลตรี ธำรงโรจน์ เต็มอุดม ประธานมูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ให้ความสำคัญกับการจัดตั้งสถานพยาบาลที่มีประสิทธิภาพ เพื่อรองรับผู้ป่วย และเพิ่มศักยภาพในการรักษาพยาบาลผู้ป่วยได้อย่างครอบคลุมและครบวงจร กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals) ข้อ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย