มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาให้แก่ บุตรของข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง ประจำปี 2565

30 พฤษภาคม 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทยและผู้บริหาร มอบทุนการศึกษา จำนวน 200,000 บาท ให้แก่ บุตรของข้าราชการศูนย์การกำลังสำรอง เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรข้าราชการไทย โดยมี พลตรี โฆษิต ชินวลัญช์ ผู้บัญชาการศูนย์การกำลังสำรอง เป็นผู้แทนรับมอบ