สนับสนุนโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี

มูลนิธิอิออนประเทศไทยสนับสนุนโครงการโซลาร์เซลล์ระบบออฟกริด ขนาด 5.5 กิโลวัตต์ มูลค่า 691,000 บาท ให้กับศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนชุมชนป่าหญ้าคา อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี เนื่องจากชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในเขตอนุรักษ์ป่าสงวน ซึ่งไม่มีระบบไฟฟ้าจากส่วนกลางเข้าถึงชุมชน ทำให้โรงเรียนต้องพึ่งพาการผลิตไฟฟ้าจากโซลาร์เซลล์เป็นหลักเพื่อใช้งาน

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้มอบป้ายให้ความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์ ป้ายบอกวิธีป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น และมอบถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยให้อีก 2 ชุด และยังได้รับความร่วมมือจาก บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ส่งอาสาสมัครอิออนจากฝ่าย Safety มาสอนวิธีดูแลและใช้งานถังดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดเหตุฉุกเฉิน

โครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ตรงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 7 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน