มอบเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อเครื่องมือดับไฟป่า อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จ.เชียงใหม่

11 มีนาคม 2567 มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้อชุดลายพราง และอุปกรณ์อำนวยความสะดวก เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ให้แก่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสนับสนุนเจ้าหน้าที่ชุดลาดตระเวน ในการคุ้มครองดูแลพื้นที่ป่าต้นน้ำ และป้องกันไฟป่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่ข้างเคียง

มูลนิธิฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์เพื่อดับไฟป่าและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่จำเป็น ให้แก่อุทยานแห่งชาติในพื้นที่ภาคเหนือมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อต้องการช่วยลดความรุนแรงจากการลักลอบเผาป่าและไฟป่าที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ทำให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า อีกทั้งปัญหามลภาวะทางอากาศที่เกิดจากไฟป่าได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนที่อยู่อาศัยโดยรอบในพื้นที่ 

โดยกิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เป้าหมายที่ 11ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน