มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนโครงการแก้ปัญหาไฟป่า อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จ.แม่ฮ่องสอน

20 พฤษภาคม 2567 มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์ดับไฟป่า และสิ่งของจำเป็น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน และการลาดตระเวนเชิงคุณภาพ (SMART Patrol)  ให้แก่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ มูลค่า 100,000 บาท และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มูลค่า 100,000 บาท พร้อมกับหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 3,000 ชิ้น

โดยกิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย

เป้าหมายที่ 11 ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน