มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจปีที่ 11

มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบเงิน 400,000 บาท สนับสนุนโครงการ “รักษาเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดด้วยการผ่าตัดและการใช้สายสวนหัวใจนอกเวลาราชการ” ให้แก่มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 11 โดยการบริจาคครั้งนี้สามารถนำไปช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดได้ 11 ราย มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้เริ่มให้การสนับสนุนโครงการนี้มาตั้งแต่ปี 2555 จนถึงปัจจุบัน รวมมูลค่าเงินสนับสนุนทั้งสิ้นกว่า 4,800,000 บาท ทำให้ช่วยเหลือเด็กที่ป่วยเป็นโรคหัวใจได้ถึง 188 ราย โครงการนี้เชื่อมโยงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ข้อที่ 3 ส่งเสริมการมีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี ซึ่งเป็นหนึ่งในเป้าหมายหลักในการดำเนินงานของมูลนิธิฯ

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ ให้ข้อมูลว่า  “มีเด็กผู้ป่วยโรคหัวใจเข้ารับการผ่าตัดในโครงการฯ ประมาณ 500-600 คนต่อปี ยังไม่รวมในกรณีฉุกเฉิน โดยมีค่าใช้จ่ายสนับสนุนทีมแพทย์ผ่าตัดนอกเวลาเฉลี่ยรายละ 35,000 บาท ซึ่งยังต้องการเงินสนับสนุนเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยเหลือชีวิตเด็ก”

ผู้สนใจสามารถร่วมสนับสนุนโครงการได้ที่ธนาคารทีเอ็มบีธนชาติ เลขที่บัญชี 214-2-16098-1 และสามารถนำเงินบริจาคไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 1 เท่า ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ โทร. 02-716-6070