มูลนิธิอิออนประเทศไทยสนับสนุนโครงการปรับปรุงสวนไม้หอม โรงพยาบาลสงฆ์

คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ส่งมอบโครงการปรับปรุงสวนไม้หอมให้กับโรงพยาบาลสงฆ์ มูลค่ารวม 2,520,000 บาท โดยมีเจ้าคุณพระธรรมวชิรนายก เจ้าอาวาสวัดราชบุรณราชวรวิหาร เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายแพทย์อภิชัย สิรกุลจิรา ผู้อำนวยการโรงพยาบาล  และคณะผู้บริหาร เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วยนายแพทย์ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการเขตสุขภาพที่ 4 ให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีรับมอบ  มูลนิธิฯ ดำเนินการปรับปรุงพื้นที่สวนเดิมของโรงพยาบาลให้เป็นสถานที่พักผ่อนของพระสงฆ์ บุคลากรทางการแพทย์ รวมทั้งประชาชนทั่วไปที่เข้ามาใช้บริการในโรงพยาบาล มูลนิธิฯ ได้รับความร่วมมือจากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในออกแบบสวน ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Dynamic of Life” นอกจากนี้ สวนดังกล่าวได้ช่วยเพิ่มพื้นที่สีเขียวในโรงพยาบาล และยังช่วยบรรเทาปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ได้อีกด้วย

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals: SDGs)
เป้าหมายที่ 4: สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต
เป้าหมายที่ 11 : ทำให้เมืองและการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ มีความครอบคลุม ปลอดภัย ยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลง และยั่งยืน