FOREST PRESERVATION

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้

ปัญหาพื้นที่ป่าถูกทำลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต จึงเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักที่มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

cover
31 พ.ค. 2565
cover
01 เม.ย. 2564
cover
13 ก.ค. 2563
cover
21 เม.ย. 2563
cover
09 พ.ย. 2562
cover
27 ส.ค. 2562