FOREST PRESERVATION

ส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้

ปัญหาพื้นที่ป่าถูกทำลายที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและภูมิอากาศแปรปรวนในปัจจุบัน การฟื้นฟูพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งอนุรักษ์ผืนป่าให้คงอยู่ต่อไปได้ในอนาคต จึงเป็นหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักที่มูลนิธิฯ ให้ความสำคัญมาโดยตลอด

cover
28 ต.ค. 2566
cover
09 ก.ย. 2566
cover
11 พ.ค. 2566
cover
18 ก.ย. 2565
cover
31 พ.ค. 2565
cover
27 ต.ค. 2564