มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน ประจำปี 2567

29 พฤษภาคม 2567 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทยและผู้บริหาร มอบทุนการศึกษามูลค่า 200,000 บาท ให้บุตรของข้าราชการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน โดยมี พลโท ทวีพูล  ริมสาคร  ผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้การสนับสนุนทางด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรของข้าราชการไทย

กิจกรรมนี้เป็นไปตาม SDGs 4 เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต