มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุและที่นอนลมสำหรับผู้ป่วยติดเตียง ให้สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

17 กรกฎาคม 2566 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบรถเข็นสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 70 คัน และที่นอนลมป้องกันการเกิดแผลกดทับ สำหรับผู้ป่วยติดเตียงจำนวน 44 ชุด รวมมูลค่าทั้งสิ้น 399,970 บาท ให้แก่สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เพื่อส่งมอบความช่วยเหลือไปยังผู้สูงอายุ และผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้งาน โดยมีคุณขรรค์ ประจวบเหมาะ ผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบ ทั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องในการให้ความช่วยเหลือ และมอบสิ่งของที่จำเป็นให้กับชุมชนที่ยังขาดแคลนทั่วประเทศไทยเพื่อช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับคนไทยอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals) ข้อ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย และข้อ 10 ลดความไม่เสมอภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ