มูลนิธิอิออนประเทศไทย สนับสนุนโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์และบริจาคหนังสือให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร จ.อุบลราชธานี

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดย คุณคะซึชิ  อิวาโมโตะ กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด และ คุณวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ส่งมอบโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ ขนาด 9.81 กิโลวัตต์ มูลค่ารวม 478,418 บาท ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแก่งศรีโคตร ต.โนนก่อ อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี โดยมี พล.ต.อ.วิสนุ ปราสาททองโอสถ จเรตำรวจแห่งชาติและผู้อำนวยการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้บริหารระดับสูง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และคณะเป็นตัวแทนรับมอบ การติดตั้งโซลาร์เซลล์ในครั้งนี้ช่วยโรงเรียนลดภาระค่าไฟฟ้าได้ถึงเดือนละประมาณ 5,000 บาท

นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังได้บริจาคหนังสือให้กับห้องสมุดของโรงเรียน และจัดทำมุมรักการอ่านให้เด็กนักเรียนชั้นอนุบาล มูลค่ารวมกว่า 236,014 บาท เพื่อส่งเสริมและปลูกฝังให้เด็กนักเรียนมีนิสัยรักการอ่านหนังสือ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำสื่อให้ความรู้เรื่องการเงิน พร้อมมอบสมุดบันทึกรายรับ-รายจ่าย เพื่อเป็นแนวทางให้เด็ก ๆ มีวินัยทางการเงิน

มูลนิธิฯ ริเริ่มโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตไฟฟ้า โดยมีแผนงานสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ให้กับหน่วยงานอื่นต่อไปในอนาคต เป็นอีกหนึ่งโครงการที่ส่งเสริมการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อโลกของเราอย่างยั่งยืน

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals)
ข้อ 7 สร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน
ข้อ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต