มอบเครื่องฟอกอากาศให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเพื่อบรรเทาวิกฤตฝุ่น PM 2.5

มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดย คุณซึโทะมุ โอโมะเดะระ รองประธานกรรมการและกรรมการผู้จัดการ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบเครื่องฟอกอากาศให้สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี จำนวน 20 เครื่อง มูลค่า 508,000 บาท รับมอบโดย คุณรัชนีบูลย์ เงินวิลัย รองผู้อำนวนการด้านการพยาบาลและคณะ เพื่อช่วยบรรเทามลพิษทางอากาศจากฝุ่น PM 2.5 ให้แก่ผู้ป่วยเด็ก ผู้ที่มาใช้บริการ และบุคลากรทางการแพทย์ของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ มหาราชินี

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals) ข้อ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย