สนับสนุนโครงการติดตั้งโซลาร์เซลล์โรงเรียนบ้านน้ำจำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย

มูลนิธิอิออนประเทศไทยสนับสนุนโครงการโซลาร์เซลล์ ขนาด 10 กิโลวัตต์ มูลค่า 422,000 บาท ให้โรงเรียนบ้านน้ำจำ อ.แม่สาย จ.เชียงราย โดยสามารถลดภาระค่าไฟฟ้าให้กับโรงเรียนได้ถึง 7,000 บาทต่อเดือน นอกจากนี้ มูลนิธิฯ ยังมอบป้ายให้ความรู้เรื่องโซลาร์เซลล์ ป้ายบอกวิธีป้องกันเหตุเพลิงไหม้เบื้องต้น และมอบถังดับเพลิงชนิดน้ำยาเหลวระเหยให้ 2 ชุด โดยได้รับความร่วมมือจาก บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ส่งอาสาสมัครอิออนจากฝ่าย Safety มาให้สอนวิธีดูแลและใช้งานถังดับเพลิง เพื่อเตรียมความพร้อมหากเกิดกรณีฉุกเฉิน

โรงเรียนบ้านน้ำจำ เป็นหน่วยงานที่ 4 ที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนการติดตั้งโซลาร์เซลล์ เพื่อให้เกิดการใช้พลังงานสะอาดในการผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งตรงกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) เป้าหมายที่ 7 การสร้างหลักประกันว่าทุกคนเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ในราคาที่สามารถซื้อหาได้ เชื่อถือได้ และยั่งยืน