มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบทุนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ให้กับมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

วันที่ 22 สิงหาคม 2566 มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดย คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิ และ คุณวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบทุนการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2566 ให้กับมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 3 ทุน มูลค่า 465,000 บาท โดยมี นายแพทย์ ปรีชา เปรมปรี สาธารณสุขนิเทศก์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตสุขภาพที่ 4 ประธานกรรมการมูลนิธิป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และคณะผู้บริหาร กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้รับมอบ

มูลนิธิอิออนประเทศไทย เล็งเห็นความสำคัญของปัญหาการระบาดของโรคอุบัติใหม่ ที่ส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของคนไทย จึงอยากร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบุคลากรสาธารณะสุข ให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เป็นผู้นำเมื่อเกิดภาวะวิกฤตฉุกเฉินด้านโรคระบาด และดูแลปัญหาสุขภาพคนไทยได้อย่างครอบคลุมทั่วประเทศ

นอกจากนี้ ยังได้มอบหน้ากากอนามัย N95 จำนวน 15,000 ชิ้น มูลค่ารวมกว่า 390,000 บาท เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข

กิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายโครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (SDG Goals)
ข้อ 3 สร้างหลักประกันการมีสุขภาวะที่ดี และส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดีสำหรับทุกคนในทุกช่วงวัย
ข้อ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต