มอบประกาศนียบัตรให้แก่ผู้ชนะการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2022

23 กรกฎาคม 2565 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบประกาศนียบัตรให้แก่นักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายผู้ชนะการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2022 จำนวน 7 คน

นักเรียนกลุ่มนี้จะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรม ASIA YOUTH LEADERS 2022 ONLINE ในหัวข้อ “The Future of Food from the Perspective of Sustainable Food Consumption” จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ โดยมีจุดประสงค์เพื่อศึกษาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศที่จัดโปรแกรม รวมทั้งเรียนรู้ถึงคุณค่าของสังคมและสิ่งแวดล้อมผ่านการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างเชื้อชาติ ในระดับนานาชาติร่วมกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ลาว และ ไทย