ปลูกป่าฟื้นฟูธรรมชาติอย่างยั่งยืน ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร จ.เพชรบุรี

28 ตุลาคม 2566 มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดกิจกรรม AEON Grow Green ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี นำอาสาสมัครมาร่วมกิจกรรมปลูกป่า เพาะกล้าไม้ป่าชายเลน ปล่อยพันธุ์ปลากะพงขาว พร้อมกับมอบเงินสนับสนุนจำนวน 300,000 บาท สำหรับบำรุงดูแลเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติที่มูลนิธิฯ ได้สร้างขึ้นภายใต้โครงการ "รวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558"

โดยกิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 14 อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากมหาสมุทร ทะเลและทรัพยากรทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน และเป้าหมายที่ 15 ปกป้อง ฟื้นฟู และสนับสนุนการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างยั่งยืน จัดการป่าไม้อย่างยั่งยืน ต่อสู้การกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นสภาพกลับมาใหม่ และหยุดการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ