มูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบทุนการศึกษาให้บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทางทหาร ประจำปี 2566

14 กรกฎาคม 2566 คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทยและผู้บริหาร มอบทุนการศึกษามูลค่า 80,000 บาท ให้บุตรข้าราชการหน่วยข่าวกรองทางทหาร โดยมี พลตรี วณัฐ ลักษณสิริ ผู้บัญชาการหน่วยข่าวกรองทางทหารเป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อเป็นการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและเป็นขวัญกำลังใจแก่บุตรของข้าราชการไทย

กิจกรรมนี้เป็นไปตาม SDGs 4 เพื่อสร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต