PUBLIC WELFARE

พัฒนาสังคมไทย และส่งเสริม สนับสนุนสาธารณประโยชน์ทั่วไป

ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทย มูลนิธิฯ มุ่งมั่นในการส่งเสริมและพัฒนาให้ประชาชนในสังคมไทยมีการดำเนินชีวิตที่ดีขึ้น มีสุขภาพพลานามัยที่แข็งแรง เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวหน้าต่อไป