AEON Library ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์เขียงใหม่ จ.เชียงใหม่

26 มกราคม 2567 มูลนิธิอิออนประเทศไทย ส่งมอบหนังสือ คอมพิวเตอร์ และปรับปรุงห้องสมุดโรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ในโครงการ “ห้องสมุดอิออน” มูลค่ารวมกว่า 449,000 บาท โดยมี ดร.ปริศนา วรรณรักษ์ รอง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย ดร.ชวินทร์ณวัฒน์ ณ ลำพูน ผู้อำนวยการ และคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทพศิรินทร์เชียงใหม่

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้เริ่มดำเนินโครงการห้องสมุดอิออน มาตั้งแต่ปี พ.ศ.2550 มีโรงเรียนระดับชั้นประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย เข้าร่วมโครงการกว่า 40 แห่ง ทั่วประเทศ เพื่อสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการเรียนรู้เพิ่มเติมจากการเรียนในห้องเรียน สร้างทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต ทำให้นักเรียนปรับตัวได้ และก้าวไปพร้อมกับความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

โดยกิจกรรมนี้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) เป้าหมายที่ 4 สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิต