EDUCATION

ส่งเสริมการศึกษาตลอดจนการให้ทุนการศึกษาและ/หรือเงินบริจาคแก่นักเรียนและ /หรือโรงเรียนต่าง ๆ

การให้โอกาสทางการศึกษาแก่เยาวชนเป็นการส่งเสริมให้พวกเขาเติบโตไปพร้อมกับความรู้และอนาคตที่ดี มูลนิธิฯ มีโครงการส่งเสริมการศึกษาที่หลากหลาย เช่น การมอบทุนการศึกษาให้กับเยาวชนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ การพัฒนาและปรับปรุงห้องสมุดให้กับโรงเรียนด้อยโอกาส รวมถึงการจัดประกวดในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมและต่อยอดความคิดของเยาวชน เป็นต้น