มูลนิธิอิออนประเทศไทย ก่อตั้งขึ้นโดยบริษัทอิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ”) เนื่องในวาระครบรอบปีที่ 15 ของการก่อตั้งบริษัทฯ โดยบริษัทฯ ได้บริจาคทุนทรัพย์จำนวนห้าแสนบาท เพื่อจัดตั้งมูลนิธิอิออนประเทศไทย และได้จดทะเบียนจัดตั้งเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2550 โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะช่วยเหลือและพัฒนาสังคมและอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้ดี ขึ้น ทั้งนี้ มูลนิธิอิออน ประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนหลักจากบริษัทฯ และบริษัทในกลุ่มอิออน อย่างต่อเนื่องเพื่อนำไปใช้บริจาคตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ต่อไป
 
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการอนุรักษ์ป่าไม้
 • เพื่อส่งเสริมการศึกษาตลอดจนการให้ทุนการศึกษาและ/หรือเงินบริจาคแก่นักเรียนและ/หรือโรงเรียนต่างๆ
 • เพื่อพัฒนาสังคมไทยและส่งเสริม สนับสนุนสาธารณประโยชน์โดยทั่วไป
 • เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์การการกุศลอื่นๆ  เพื่อสาธารณประโยชน์
 • ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
 
  1. นางสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการ
  2. นายชัชวาลย์ เจียรวนนท์ รองประธานกรรมการและเหรัญญิก
  3. นายนพพันธป์ เมืองโคตร กรรมการและเลขานุการ
 

 
AEON English Speech Contest 2019

มูลนิธิอิออนประเทศไทยขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขัน “AEON English Speech Contest 2019” จำนวน 10 คน ดังนี้


1. นาย ศศภัทร จำนงนิตย์      โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2. นางสาว ชวัลลักษณ์ ฤทธิ์ทิพย์พันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
3. นางสาว พิริยาภรณ์ อังศุสิงห์          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
4. นางสาว พุทธิภา ศชา เสรีภาพ        โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ
5. นางสาว มาริลิน เคท การ์ดเนอร์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ
6. นางสาว พรหมภรณ์ กรรฐโรจน์ โรงเรียนสิงห์สมุทร           ชลบุรี
7. นางสาว ชรินา พันธุ์ศรี โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย   เชียงใหม่
8. นาย ณชพล จตุรงคโชค โรงเรียนนครสวรรค์          นครสวรรค์
9. นางสาว ฑิตฐิตา เสาสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา               สกลนคร
10. นางสาว อรทัย มนัสถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล         สมุทรปราการ

ทั้ง 10 คนจะได้เป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2019 ณ กรุงฮานอย ประเทศเวียดนาม ร่วมกับนักเรียนจากประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา และเมียนมา ระหว่างวันที่ 17-24 สิงหาคม 2562 จัดโดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ

 

ภาพประกอบ: คุณสุพร วัธนเวคิน ประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย ให้เกียรติถ่ายรูปร่วมกับคณะกรรมการการแข่งขันและนักเรียนที่เข้ารอบสุดท้ายทั้ง 20 คน

 
ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ "AEON English Speech Contest 2019"

AEON English Speech Contest 2019


มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขัน “AEON English Speech Contest 2019” จำนวน 20 ท่าน ดังนี้


1. นาย ชิติพัทธ์ มนตรีอมรเชฐ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
2. นาย ภูริเดช ปรานนรเศรษฐ์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
3. นาย ศศภัทร จำนงนิตย์ โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียนวิทยาลัย กรุงเทพฯ
4. นาย สุขสดชื่น สุขสมจิตร โรงเรียนเซนต์คาเบรียล กรุงเทพฯ
5. นางสาว ชวัลลักษณ์ ฤทธิ์ทิพย์พันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
6. นางสาว ธันยวีร์ ทองดีพันธ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
7. นางสาว พิริยาภรณ์ อังศุสิงห์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา    กรุงเทพฯ
8. นาย อนาคิน ลำลึก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
9. นางสาว พิมชญา ธรรมเสมา โรงเรียนราชินีบน กรุงเทพฯ
10. นางสาว พุทธิภา ศชา เสรีภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ
11. นางสาว มาริลิน เคท การ์ดเนอร์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ
12. นางสาว พรหมภรณ์ กรรฐโรจน์ โรงเรียนสิงห์สมุทร ชลบุรี
13. นางสาว ชรินา พันธุ์ศรี   โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
14. นางสาว พิชญานันท์ บุญสิทธิ์ โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
15. นาย ณชพล จตุรงคโชค โรงเรียนนครสวรรค์ นครสวรรค์
16. นางสาว นภัสราภรณ์ หอมมาก โรงเรียนรัตนราษฎร์บำรุง ราชบุรี
17. นางสาว จิณณพัต อัดแอ โรงเรียนลำปางกัลยาณี ลำปาง
18. นาย ชำนาญ หรีดจีน โรงเรียนศรีรัตนวิทยา ศรีสะเกษ
19. นางสาว ฑิตฐิตา เสาสุวรรณ โรงเรียนธาตุนารายณ์วิทยา สกลนคร
20. นางสาว อรทัย มนัสถาวร โรงเรียนเซนต์โยเซฟทิพวัล สมุทรปราการ


(การประกาศรายชื่อไม่ได้เรียงตามลำดับคะแนน)


ขอให้นักเรียนผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ติดต่อกลับมายังมูลนิธิอิออนประเทศไทย ภายในวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เพื่อยืนยันการเข้าแข่งขันในรอบชิงชนะเลิศ วันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. – 16.00 น. ณ ห้อง Victor 3, Victor Club ชั้น 2 อาคาร FYI Center ถนนพระราม 4 กรุงเทพมหานคร


มูลนิธิอิออนประเทศไทย: 02-689-6733, 02-689-6786 (เฉพาะวันจันทร์ ศุกร์ เวลาทำการ 09:00 น. – 18:00 น.)                               

 
AEON English Speech Contest 2019

มูลนิธิอิออนประเทศไทย จะจัดการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 ในวันเสาร์ที่ 15 มิถุนายน 2562 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าที่ชนะการแข่งขัน จำนวน 10 คน เข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2019” ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ระหว่างวันที่ 17 - 24 สิงหาคม 2562 จัดโดย มูลนิธิอิออน 1% คลับ โดยวัตถุประสงค์ในปีนี้คือ สร้างนิสัยการบริโภคที่ควรเป็นในกลุ่มวัยรุ่นอันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีในวัยผู้ใหญ่ จากมุมมองของทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล โดยผ่านการบรรยาย การอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติ กับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย ลาว กัมพูชา เมียนมา  และไทย


นักเรียนที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากไฟล์รายละเอียดการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2019 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6896733 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 09.00 น. – 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)
 

Detail of AEON English Speech Contest 2019 คลิก
AEON English Speech Contest 2019 Application Form คลิก
Asia Youth Leaders 2019 คลิก

 
AEON Thailand Foundation Grant Scholarships to Luuk Rieang Group in Year 3rd

มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษากลุ่มลูกเหรียงปีที่ 3


วันที่ 3 สิงหาคม 2561 คุณคิโยะยะซึ อะซะนุมะ ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการและเหรัญญิก ร่วมมอบทุนการศึกษาจำนวน 202,000 บาท ให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษาจนถึงระดับมัธยมศึกษา ที่อยู่ภายใต้การดูแลของสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) โดยมีคุณวรรณกนก เปาะอิแตดาโอะ นายกสมาคมเด็กและเยาวชนเพื่อสันติภาพชายแดนใต้พร้อมตัวแทนน้องๆ เป็นผู้รับมอบในครั้งนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทยได้สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มลูกเหรียงอย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 ตามวัตถุประสงค์ของมูลนิธิฯ ที่มุ่งส่งเสริมการศึกษาและร่วมพัฒนาสังคมไทย

 

 
ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ “AEON English Speech Contest 2018”

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศ การแข่งขัน “AEON English Speech Contest 2018” จำนวน 9 คน ดังนี้


1. นายธัชพล เจตนชัย โรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน กรุงเทพฯ
2. นางสาวรินทร์ลภัส ใจกว้าง โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
3. นางสาวรินรดา สากิยลักษณ์ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพฯ
4. นางสาวนงธัช อมรวิวัฒน์ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ
5. นางสาวปัญญฎา อมีเลีย เสรีภาพ โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายมัธยม กรุงเทพฯ
6. นางสาวดาไลล่า แคทเธอรีน บริดจิส โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ
7. นางสาวรินรดา เภกะนันทน์ โรงเรียนสารสาสน์เอกตรา กรุงเทพฯ
8. นางสาวรมิดา แจ้งนิล โรงเรียนปรินส์รอยแยลส์วิทยาลัย เชียงใหม่
9. นางสาวภัทรินทร์ อุ่นเมตตาอารี โรงเรียนสาธิตนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล นครปฐม


โดยนักเรียนทั้ง 9 คน จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2018 ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในระหว่างวันที่ 19 25 สิงหาคม 2561 โปรแกรมนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 9 ซึ่งเป็นการจัดอภิปรายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น และเป็นการบ่มเพาะผู้นำระดับสากลในอนาคต

 
AEON English Speech Contest 2018

มูลนิธิอิออนประเทศไทย จะจัดการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2018 ในวันที่ 16 มิถุนายน 2561 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเที่ยบเท่าที่ชนะการแข่งขัน จำนวน 9 คน เข้าร่วมโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2018” ณ กรุงจาการ์ตา สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ระหว่างวันที่ 19 - 25 สิงหาคม 2561 จัดโดย มูลนิธิอิออน 1% คลับ โดยวัตถุประสงค์ในปีนี้คือ สร้างนิสัยการบริโภคที่ควรเป็นในกลุ่มวัยรุ่น อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีในวัยผู้ใหญ่ จากมุมมองของทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล โดยผ่านการบรรยาย การอภิปราย และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมโปรแกรมจากประเทศอื่น ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

ผู้ที่สนใจสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากไฟล์รายละเอียดการแข่งขัน AEON English Speech
Contest 2018 หรือสอบถามข้อมูลได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 02-6896733 วันจันทร์ - ศุกร์
9.00 น.- 18.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

Detail of AEON English Speech Contest 2018
AEON English Speech Contest Application Form 2018

 
อาสาสมัครมูลนิธิอิออนประเทศไทย ประดิษฐ์มงกุฎกระดาษ และพัดกระดาษ

วันที่ 29 สิงหาคม 2560 อาสาสามัครมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ประดิษฐ์มงกุฎกระดาษ และพัดกระดาษ จำนวน 100 ชุด ในโครงการ “Bright Smiles & Happy Hearts”  มอบให้กับผู้ป่วยเพื่อช่วยคลายความกังวล ก่อนและหลังผ่าตัด

 
บริจาครถเข็นเพื่อผู้สูงอายุ

วันที่ 28 สิงหาคม 2560 มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณคันธรส วิจิตรนาวิน ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบรถเข็นเพื่อผู้สูงอายุ จำนวน 33 คัน มูลค่ากว่า 98,870 บาท โดยมีหม่อมราชวงศ์ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ ฝ่ายจัดหารายได้ เป็นผู้รับมอบ

 
มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมฉลองการก่อตั้งมูลนิธิครบรอบ 10 ปี

วันที่ 10 สิงหาคม 2560 นายคิโยะยะซึ อะซะนุมะ (กลาง) ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และ นางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการและเหรัญญิก (ที่2 จากซ้าย)  พร้อมด้วย พลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี (ที่ 2 จาก ขวา) ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ร่วมฉลองเนื่องในโอกาสครบรอบ 10 ปี การก่อตั้งมูลนิธิอิออนประเทศไทย และขอบคุณพันธมิตรของอิออนฯที่ให้การสนับสนุนมูลนิธิอิออนฯด้วยดีตลอดมา ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามูลนิธิอิออนฯ ได้จัดโครงการต่างๆ เพื่อพัฒนาสังคมอย่างต่อเนื่องกว่า 120 โครงการ อาทิ การอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ การส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา การพัฒนาสังคมไทย และการร่วมมือกับองค์กรการกุศลอื่นๆ เป็นต้น โดยภายในงานมีแขกผู้เกียรติและกลุ่มพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนมูลนิธิอิออนฯ เข้าร่วมงานอย่างมากมาย ณ ห้องแกรนด์บอลรูม โรงแรมแกรนด์ ไฮแอท เอราวัณ กรุงเทพฯ

 
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 8 สิงหาคม 2560 คุณคิโยะยะซึ  อะซะนุมะ ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษามูลค่า 180,000 บาท ให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และนักเรียน โรงเรียนวัดปทุมวนาราม โดยมีพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นผู้รับมอบ

 
บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเซินกา

วันที่ 7 สิงหาคม 2560 มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยนายคิโยยะซึ อะซะนุมะ ประธานกรรมการมูลนิธิอิออน ประเทศไทย และนางสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือ 150,000 บาท แก่ผู้ประสบภัยน้ำท่วมจากพายุเซินกา โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

 
AEON English Speech Contest 2017

มูลนิธิอิออนประเทศไทย ขอแจ้งรายชื่อนักเรียนที่ชนะเลิศ การแข่งขัน
“AEON English Speech Contest 2017” ในหัวข้อ “Food & Health
” จำนวน 6 คน ดังนี้

1.นางสาวจรัสลักษณ์ ตระกูลยิ่งยง          โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2.นางสาวลัลน์รดา โชคเจริญวัฒนกุล     โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3.นางสาวธัญภัสร์ ชัยเสรี                       โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน
4.นางสาวฑิตยา บุณยรัตพันธ์                 โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
5.นางสาวเมลินน์ วงศ์จารุพรรณ              โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ฯ
6.นายเจนวิทย์ ธนสารสมบัติ                   โรงเรียนอัสสัมชัญ

ซึ่งนักเรียนทั้ง 6 คน จะได้เข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2017 ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในระหว่างวันที่ 21 – 27 สิงหาคม 2560 โปรแกรมนี้ได้จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 เป็นการจัดอภิปรายสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จากประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นด้านสังคมและสิ่งแวดล้อมที่กำลังเกิดขึ้น และเป็นการบ่มเพาะผู้นำระดับสากลในอนาคต

 
AEON English Speech Contest 2017

มูลนิธิอิออนประเทศไทย จะจัดการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2017 ขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2560 เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า จำนวน 6 คน เข้าร่วมโครงการ “Asia Youth Leaders 2017 (ปีที่ 8) ณ กรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น ในหัวข้อ “Food and Health” ระหว่างวันที่ 21-27 สิงหาคม 2560 ซึ่งดำเนินการจัดโดย มูลนิธิอิออน 1% คลับ  โดยวัตถุประสงค์ในปีนี้คือ สร้างนิสัยการบริโภคที่ควรเป็นในกลุ่มวัยรุ่น อันจะนำไปสู่การมีสุขภาพที่ดีในวัยผู้ใหญ่ จากมุมมองของทั้งองค์กรเอกชนและหน่วยงานรัฐบาล ผ่านการบรรยาย การลงพื้นที่ตรวจสอบ การอภิปราย และการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติกับผู้เข้าร่วมโครงการจากประเทศอื่นๆ ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย และมาเลเซีย

รายละเอียดการแข่งขัน AEON English Speech Contest 2017
ใบสมัคร AEON English Speech Contest 2017

 
มูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมสร้างรอยยิ้มให้เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

วันที่ 3 มีนาคม 2560 คุณคิโยะยะซึ อะซะนุมะ ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคเงินมูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นปีที่ 3 ในโครงการ Bright Smiles & Happy Hearts เพื่อช่วยเพิ่มรอยยิ้มให้เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ โดยมีคุณเควิน เจ บูเว่ส์ ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นผู้รับมอบ

 
AEON RUN For Life 2560

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560 คุณคิโยะยะซึ อะซะนุมะ ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย และคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบรายได้จากกิจกรรม เดิน – วิ่ง เพื่อสุขภาพและการกุศล “AEON Run for Life 2017 จำนวนทั้งสิ้น 1,000,000 บาท ให้มูลนิธิรามาธิบดีฯ เพื่อสนับสนุน โครงการสนับสนุนงานวิจัยด้านเซลล์บำบัด และยีนบำบัด โดยมี ศ. นพ. สุรเดช หงส์อิง กรรมการมูลนิธิรามาธิบดีฯ และผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี เป็นตัวแทนรับมอบ

 
บริจาคเงินช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัว ที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้

วันที่ 25 มกราคม 2560 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคเงินมูลค่า 50,000 บาท เพื่อช่วยเหลือข้าราชการตำรวจและครอบครัวที่ประสบอุทกภัยน้ำท่วมภาคใต้ โดยมี พลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติ ศรีวรขาน รอง ผบ.ตร.เป็นผู้รับมอบ ณ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

 
กิจกรรมวันเด็กประจำปี 2560

วันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 มูลนิธิอิออนประเทศไทย และอาสาสมัครมูลนิธิฯ จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อมอบความสุข และให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของพวกเขา กิจกรรมนี้จัดขึ้น 5 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 324 คน ตามรายละเอียดดังนี้

1) โรงเรียนบางนางลี่ใหญ่ จังหวัดสมุทรสงคราม
2) โรงเรียนวัดคีรีเขต  จังหวัดเชียงใหม่
3) โรงเรียนบ้านท่าพระเนาว์ จังหวัดขอนแก่น
4) โรงเรียนบ้านคลองยาง จังหวัดชลบุรี
5) โรงเรียนวัดชลธารประสิทธิ์ จังหวัดสงขลา

 
มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา จำนวน 32 ทุน ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

15 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณคิโยะยะซึ อะซะนุมะ และคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการ และรองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับมูลนิธิอิออน 1% คลับ และบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 32 ทุน มูลค่า 2,240,000 บาท ให้แก่นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ สมาคมธรรมศาสตร์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เป็นปีที่ 7

 
บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

วันที่ 15 ธันวาคม 2559 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ ตู้กดน้ำดื่ม และเครื่องดนตรีสากล รวมมูลค่าทั้งสิ้นกว่า 2,011,335 บาท โดยมี พันโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

 
กิจกรรม อิออนพาน้องเที่ยว ประจำปี 2559

วันที่ 13 ตุลาคม 7 - 14 ธันวาคม 2559 มูลนิธิอิออนประเทศไทย และอาสาสมัครมูลนิธิฯ ร่วมจัดกิจกรรม “อิออนพาน้องเที่ยว” ด้วยการพาน้องๆ ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์/สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า ให้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการทัศนศึกษาในสถานทื่ที่น่าสนใจของแต่ละจังหวัดทั้งหมด 5 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ทั้งสิ้น 275 คน

 1. มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย จังหวัดนครปฐม พาไปที่ไดโนซอร์แพลนเน็ต จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 2. โรงเรียนบ้านดอนปิน จังหวัดเชียงใหม่ พาไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ
 3. โรงเรียนบ้านเกาะใหญ่ จังหวัดสงขลา พาไปที่ศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริอำเภอรัตภูมิ
 4. โรงเรียนบ้านดงเสียว จังหวัดสกลนคร พาไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดสกลนคร
 5. โรงเรียนบ้านระเวิง จังหวัดชลบุรี พาไปที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี
 
กิจกรรมบรรเทาภัยหนาว

วันที่ 14 ธันวาคม 2559 คุณลักขณา เรียมบุบผา ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำโดยพันโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี มอบเสื้อกันหนาว เครื่องคอมพิวเตอร์ ตู้กดน้ำดื่ม และเครื่องดนตรีสากล รวมมูลค่ากว่า 1,090,969 บาท ภายใต้แนวคิด “หนาวนี้ทำดีเพื่อพ่อ” ณ อำเภอโพนสวรรค์ จังหวัดนครพนม

 
โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ สำนักงานสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) จ.สงขลา

17 ตุลาคม พ.ศ. 2559, มูลนิธิอิออนประเทศไทยจัดกิจกรรมปลูกป่า “โครงการปลูกป่าชายเลน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ณ สถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) จ.สงขลา นำโดยคุณสุริพร ธรรมวาทิตย์ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ร่วมกับ อาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทอิออน ปลูกต้นไม้จำนวน 8,000 ต้น ในพื้นที่ 20 ไร่ ของสถานีพัฒนาทรัพยากรป่าชายเลนที่ 38 (สงขลา) เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับคืนความอุดมสมบูรณ์ได้อย่างยั่งยืน

 
โครงการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ มูลนิธิอิออนร่วมใจประชารัฐ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

15 ตุลาคม พ.ศ.2559, มูลนิธิอิออนประเทศไทยจัดกิจกรรมปลูกป่าในโครงการ “ฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ มูลนิธิอิออนร่วมใจประชารัฐ เพื่อพลิกฟื้นผืนป่าสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมีอาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทอิออน ร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติศรีลานนา  และประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ แปลงปลูกป่าถ้ำม่วง บ้านแม่เต๊าะ และแปลงปลูกป่าบ้านแม่จอน ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ เพื่อการฟื้นฟูสภาพป่าต้นน้ำ จำนวนพื้นที่  280 ไร่ โดยโครงการนี้จะดำเนินการปลูกต่อเนื่องถึงปี พ.ศ.2560

 
กิจกรรมอิออนติวเตอร์

วันที่ 7 ตุลาคม 2559 มุลนิธิอิออนประเทศไทย ได้จัดโครงการ “ติวก่อนสอบ พิชิต GAT-PAT” สำหรับนักเรียนระดับชั้นนมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ณ อาคารมหาจักรีสิรินธร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
ปลูกป่าในโครงการรวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ณ อุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี

24 กันยายน พ.ศ.2559, มูลนิธิอิออนประเทศไทยจัดกิจกรรมปลูกป่า ในโครงการ “รวมพลังพลิกฟื้นคืนธรรมชาติสู่สิ่งแวดล้อม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558” เป็นปีที่ 2 นำโดยคุณตีรณา เวลล่า กรรมการบริหาร บจ. เอซีเอส แคปปิตอล คอร์ปอเรชั่น ร่วมกับอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ซึ่งมูลนิธิอิออนประเทศไทย เป็นหนึ่งในองค์กรภาคเอกชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมจำนวน 17 ไร่ ภายในอุทยานฯ และพัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านสิ่งแวดล้อม โดยเข้าร่วมโครงการตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 จนเสร็จสิ้นโครงการในปี พ.ศ. 2563  ซึ่งในกิจกรรมปีที่ 2 นี้ อาสาสมัครมูลนิธิอิออน ปลูกต้นไม้เพิ่มเติมในพื้นที่จำนวน 1,500 ต้น

 
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินช่วยเหลือเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

วันที่ 19 กันยายน 2559 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคเงินจำนวน 600,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจ เพื่อช่วยเหลือให้เด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้รับการผ่าตัด

เงินบริจาคในครั้งนี้ สามารถช่วยชีวิตเด็กที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดได้ถึง 30 ราย โดยในแต่ละปีประเทศไทยจะมีทารกที่เป็นโรคหัวใจพิการแต่กำเนิดมากถึง 8,000 ราย ซึ่งปัจจุบันส่วนใหญ่ยังไม่ทราบสาเหตุของโรค จึงทำให้เป็นการยากต่อการป้องกัน และยังมีเด็กที่ป่วยด้วยโรคนี้รอรับการผ่าตัดอยู่เป็นจำนวนมาก

 
มอบทุน “อิออนเพื่อการศึกษา ให้กลุ่มลูกเหรียง”

วันที่ 16 กันยายน 2559 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุน “อิออนเพื่อการศึกษา” จำนวน 200,000 บาท ให้แก่สมาคมเด็กและเยาวชน เพื่อสันติภาพชายแดนใต้ (กลุ่มลูกเหรียง) เพื่อสนับสนุนการศึกษาให้แก่เด็กและเยาวชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไม่สงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้

 
โครงการปลูกป่า ฟื้นฟูธรรมชาติ เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน ณ อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน จ.ขอนแก่น

10 กันยายน พ.ศ.2559, มูลนิธิอิออนประเทศไทยจัดกิจกรรม “ปลูกป่าประชารัฐ ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ คืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม 2559” นำโดยคุณลักขณา เรียมบุบผา ผู้จัดการอิออนภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน)   ร่วมกับ นายพันธ์เทพ เสาโกศล นายอำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น, อุทยานแห่งชาติภูผาม่าน, หน่วยป้องกันรักษาป่า ที่ ขก.5 ภูผาม่าน, อาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทอิออน, หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บ้านโนนโก ต.นาหนองทุ่ม อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น เพื่อการฟื้นฟูป่าอนุรักษ์ให้สามารถอำนวยประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน

อาสาสมัครได้ร่วมปลูกต้นไม้  จำนวน 16,000 ต้น ในพื้นที่ 40 ไร่ และฟื้นฟูพื้นที่ป่าปลูกเดิมของมูลนิธิฯ อีกจำนวน 104 ไร่ ในโอกาสนี้ยังได้มอบตู้กดน้ำดื่ม จากโครงการ Smart Kids Smart Life ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่อีกจำนวน 5 โรงเรียน ที่นำนักเรียนมาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย

 
บริจาคหนังสือ คอมพิวเตอร์ ตู้กดน้ำดื่ม และเครื่องดนตรี ห้องสมุดอิออน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดปราจีนบุรี

31 สิงหาคม พ.ศ.2559, คุณศิริพร ตั้งใจรักการดี ผู้จัดการอิออนภูมิภาคตะวันออก พร้อมด้วยผู้จัดการสาขา พนักงานสาขาปราจีนบุรี และเจ้าหน้าที่มูลนิธิอิออนประเทศไทย ทำพิธีเปิดห้องสมุดอิออน ณ โรงเรียนวัดลำดวน อ.เมือง จ.ปราจีนบุรี  โดยมีนายดำเนิน เพียรค้า  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาปราจีนบุรี เขต 1 เป็นผู้รับมอบ

ในโอกาสนี้ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ยังได้มอบหนังสือ และตู้หนังสือให้กับโรงเรียนวัดหนองคุ้ม อ.ประจันตคาม จ.ปราจีนบุรี และโรงเรียนบ้านหว้าเอน อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี และมอบตู้กดน้ำดื่ม เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครื่องดนตรีสำหรับวงโยธวาทิต จากโครงการ Smart Kids Smart Life ให้ทั้ง 3 โรงเรียนอีกด้วย

 
Asia Youth Leaders 2016

มูลนิธิอิออน 1 % คลับ ร่วมกับมูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดโปรแกรม “Asia Youth Leaders 2016” โครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 ภายใต้ธีม “การบริหาร/ควบคุมน้ำ” มุ่งหวังให้เยาวชนรุ่นใหม่ตระหนักถึง เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติ ระหว่างตัวแทนเยาวชนจาก 6 ประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย กว่า 111 คน ระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร

 
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯ ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

13 สิงหาคม พ.ศ.2559, มูลนิธิอิออนประเทศไทยจัดกิจกรรม “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติ ครบ 70 ปี 9 มิถุนายน พ.ศ.2559 และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหาคม พ.ศ.2559” นำโดย Mr. Junichi Iwakami รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ฯ และ คุณสุวิภา ลังการ์สิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ บจ.เอซีเอส เซอร์วิสซิ่ง (ประเทศไทย) ร่วมกับ พลตรี กรีพล อุทิตสาร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดเชียงใหม่, อุทยานแห่งชาติศรีลานนา, อาสาสมัครจากกลุ่มบริษัทอิออน, หน่วยงานราชการและประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันปลูกต้นไม้ ณ บ้านขุนแจ๋ ต.แม่แวน อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรม และรักษาความอุดมสมบูรณ์ของป่าต้นน้ำ

โดยกิจกรรมในครั้งนี้ได้ปลูกต้นไม้จำนวน 22,400 ต้น ในพื้นที่กว่า 116 ไร่ ในโอกาสนี้ยังได้มอบตู้กดน้ำดื่ม และเครื่องคอมพิวเตอร์ จากโครงการ Smart Kids Smart Life ให้แก่โรงเรียนบ้านขุนแจ๋ ที่มาร่วมกิจกรรมปลูกป่าในครั้งนี้ด้วย

 
ติดตามผล และบริจาคหนังสือ ห้องสมุดอิออน ให้กับโรงเรียนในจังหวัดลำพูน

1 กรกฎาคม พ.ศ.2559, มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับอาสาสมัครมูลนิธิฯจากศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ ร่วมมอบหนังสือและตู้หนังสือเพิ่มเติม ให้แก่ห้องสมุดอิออนโรงเรียนวัดหนองเงือก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน, โรงเรียนตำบลริมปิง อ.เมือง จ.ลำพูน และโรงเรียนวัดสันคะยอม อ.เมือง จ.ลำพูน โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ ซึ่งโครงการห้องสมุดอิออนนี้ได้ดำเนินการให้ทั้ง 3 โรงเรียนในจังหวัดลำพูนเป็นปีที่ 2 แล้ว

 
มูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษาให้แก่ บุตร-ธิดา ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

วันที่ 4 เมษายน 2559 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบทุนการศึกษามูลค่า 175,000 บาท ให้แก่บุตร – ธิดา ข้าราชการตำรวจและลูกจ้างประจำ สังกัดสำนักงานกำลังพล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีพลตำรวจโท วิสนุ ปราสาททองโอสถ ผู้บัญชาการสำนักงานกำลังพล เป็นผู้รับมอบ

 
English Speech Contest 2016

มูลนิธิอิออนประเทศไทย จัดการแข่งขัน English Speech Contest 2016 ในหัวข้อ “Water Pollution” ขึ้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2559 ณ โรงแรม Radisson Blu Plaza Bangkok เพื่อคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 10 คน ซึ่งผู้ชนะการแข่งขันได้แก่

1.   นางสาวกัญญาณัฐ ปัญญาทรง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
2.   นางสาวจรัสลักษณ์ ตระกูลยิ่งยง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
3.   นางสาวณัฏฐ์นรี วชิรพิเชฐ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
4.   นายธิติพันธ์ ศรีนามวงศ์  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
5.   นายปุญญวิชญ์ ปุญญาภิบาล  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
6.   นางสาวรมิตา รัษฐานุวัติ  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
7.   นางสาวลลิตา ทองเอี่ยม  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
8.   นายอริน ชิณณะเสถียร  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
9.   นายเอกมงคล จีนแสง  โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
10.   นายพร้อม พุทธิศรี  โรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (มัธยม)

นักเรียนทั้ง 10 คนจะเป็นตัวแทนเยาวชนจากประเทศไทยเข้าร่วมโปรแกรม Asia Youth Leaders 2016 ในระหว่างวันที่ 21 - 27 สิงหาคม 2559 ณ กรุงเทพมหานคร โดยโครงการนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 7 โดยมูลนิธิอิออน 1% คลับ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อม และเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในระดับนานาชาติ ระหว่างตัวแทนเยาวชนจาก 6 ประเทศในทวีปเอเชีย ได้แก่ ประเทศญี่ปุ่น จีน เวียดนาม อินโดนีเซีย มาเลเซีย และไทย กว่า 130 คน

 
กิจกรรม อิออน กอล์ฟ 2016

วันที่ 5 มีนาคม 2559 คุณยาซูฮิโกะ คอนโดะ ประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินรายได้จากการจัดกิจกรรม AEON Golf Match 2016 จำนวน 121,400 บาท เพื่อสนับสนุน “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ” โดยมี คุณฉันทนา ดาวราย รองประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ รับมอบ ณ ธนาซิตี้ กอล์ฟ แอนด์ สปอร์ตคลับ

 
มอบเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 คุณยาซูฮิโกะ คอนโดะ และคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคเงินมูลค่า 500,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุนโครงการ “ผ่าตัดเด็กโรคหัวใจ 1,800 ราย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสที่จะทรงเจริญพระชนมพรรษาครบ 90 พรรษา ในปี พ.ศ. 2560” ซึ่งสามารถช่วยชีวิตเด็กได้ถึง 25 คน

 
กิจกรรมวันเด็ก

วันที่ 7-9 มกราคม 2559 มูลนิธิอิออนประเทศไทย และอาสาสมัครของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมวันเด็กให้กับโรงเรียนขาดแคลนทุนทรัพย์/สถานสงเคราะห์เด็กกำพร้า เพื่อมอบความสุขและให้เด็กได้ตระหนักถึงความสำคัญของพวกเขา กิจกรรมนี้จัดขึ้น 5 แห่ง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 321 คน ตามรายละเอียดดังนี้
1) มูลนิธิสงเคราะห์เด็กสภากาชาดไทย จ. นครปฐม
2) มูลนิธิพรสวรรค์ จ. เชียงใหม่
3) โรงเรียนบ้านแม่ทอม จ. สงขลา
4) โรงเรียนบ้านกระเดื่อง จ. ขอนแก่น
5) โรงเรียนบ้านหมื่นจิต จ. ศรีราชา

 
อิออนพาน้องเที่ยว

วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2558 มูลนิธิอิออนประเทศไทย เชิญชวนพนักงาน บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์)
จัดกิจกรรมอิออนพาน้องเที่ยว ด้วยการพาน้องๆ ชั้นอนุบาล – ประถมศึกษาโรงเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสเรียนรู้นอกห้องเรียน ด้วยการทัศนศึกษาในสถานทื่ที่น่าสนใจของแต่ละจังหวัดทั้งหมด 5 โรงเรียน มีนักเรียนเข้าร่วมในกิจกรรมนี้ ทั้งสิ้น 340 คน

 1. โรงเรียนโรงเรียนคลองบ้านระกาศ จ. สมุทรปราการ พาไปที่นานมีบุ๊คส์ เลิร์นนิ่งเซ็นเตอร์ กรุงเทพฯ
 2. โรงเรียนบ้านลวงเหนือ จ. เชียงใหม่ พาไปที่สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์
 3. โรงเรียนโรงเรียนบ้านปากบางสะกอม จ. สงขลา พาไปที่พิพิธภัณฑสถานธรรมชาติวิทยา 50 สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 4. โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ จ. ขอนแก่น พาไปที่พิพิธภัณฑ์สิรินธร
 5. โรงเรียนบ้านมาบประชัน จ. ชลบุรี พาไปที่สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา
 
อิออนมอบโอกาสทางการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย

วันที่ 13 ตุลาคม 2558 มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณยาซูฮิโกะ คอนโดะ และคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับบริษัทอิออน
(ไทยแลนด์) จำกัด โดยคุณมาซามิสึ อิกุตะ กรรมการผู้จัดการบริษัท อิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ มูลนิธิ AEON 1% Club จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2558 จำนวน 32 ทุน มูลค่า 2,240,000 บาท ให้แก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ณ เรือนจุฬานฤมิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

 
มูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมสร้างรอยยิ้มให้เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณยาซูฮิโกะ คอนโดะ และคุณสุพร วัธนเวคิน ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคเงินมูลค่า 1,000,000 บาท ให้กับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นปีที่ 2 ในโครงการ Bright Smiles & Happy Hearts เพื่อช่วยเพิ่มรอยยิ้มให้เด็กที่มีภาวะปากแหว่งเพดานโหว่ทั่วประเทศ โดยมีคุณเควิน เจ บูเว่ส์ ประธานกรรมการมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม เป็นผู้รับมอบ

 
บริจาคอุปกรณ์เพื่อการศึกษาและสาธารณูปโภค เพื่อสนับสนุนกิจกรรมของสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบอุปกรณ์กีฬา คอมพิวเตอร์ และตู้กดน้ำดื่มมมูลค่าทั้งสิ้น 1,802,946.25 บาท โดยมี พล. ท. นพ. อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปให้กับโรงเรียนและชุมชนที่ขาดแคลนทั่วประเทศ

 
บริจาคเงินสนับสนุนโครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ ตึกอำนวยนรธรรม สำนักงานจัดหารายได้ สภากาชาดไทย

คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับสำนักงานจัดหารายได้ เพื่อสนับสนุน “โครงการจัดซื้ออุปกรณ์การแพทย์ให้กับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์” โดยมีม.ร.ว.ปรียางค์ศรี วัฒนคุณ ผู้ช่วยเลขาธิการฯ (ฝ่ายการจัดหารายได้) และผู้อำนวยการสำนักงานจัดหารายได้เป็นผู้รับมอบ โครงการนี้เป็นการเพิ่มโอกาสในการรักษาคนไข้ให้ได้มากขึ้น

 
“บริจาคเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล” วันที่ 15 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย

คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 1,000,000 บาท ให้กับสำนักงานจัดหารายได้ เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่ประเทศเนปาล โดยมีนายแผน วรรณเมธี เลขาธิการสภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

 
30 สิงหาคม 2557 : โครงการปลูกป่าฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ประชาร่วมใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน

วันที่ 30 สิงหาคม 2557 มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยคุณวิชชศร สุวรรณนาคินทร์ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติศรีลานนา นำผู้บริหาร พนักงานของ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ ร่วมกันปลูต้นไม้ 87 ไร่สร้างฝายชะลอน้ำ 5 แห่ง ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิฯได้สนับสนุนเงินจำนวน 500,000 บาท

 
25 สิงหาคม 2557 : มูลนิธิอิออนประเทศไทยลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมกับมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม (Operation Smile Thailand )

มูลนิธิอิออนประเทศไทย โดยคุณยาซุฮิโกะ คอนโดะและคุณสุพร วัธนเวคิน และอีก 16 องค์กร ลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วม สนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธิสร้างรอยยิ้ม ในโครงการ “Bright Smiles & Happy Hearts” เพื่อช่วยเหลือเด็กที่เกิดมาพร้อมภาวะปากแหว่งเพดานโหว่แบบยั่งยืน เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2557 ที่โรงแรมโอกุระ เพลสทีส กรุงเทพฯ

 
23 สิงหาคม 2557 : โครงการปลูกป่า ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน

วันที่ 23 สิงหาคม 2557 มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับอุทยานแห่งชาติภูผาม่าน และกรมทหารม้าที่ 6 นำผู้บริหาร พนักงานของ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ ปลูกต้นไม้ 8,000 ต้นพร้อมทั้งสร้างฝายชะลอน้ำ 10 ฝาย ในกิจกรรมปลูกป่า ฟื้นฟูแหล่งน้ำ เพื่อคืนธรรมชาติสู่แผ่นดิน เทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 82 พรรษา โดยสนับสนุนงบประมาณจัดกิจกรรมทั้งสิ้น 500,000 บาท

 
22 สิงหาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ณ ศุนย์ขอนแก่น ซี.พี.ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
6 สิงหาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 
1 สิงหาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ อาคารจุลดิศ พลาซ่า หาดใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
7 กรกฎาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนมาอย่างต่อเนื่อง

 
2 มิถุนายน 2557 : “บริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ ผ่านทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ”

คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย มอบเงินจำนวน 300,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เพื่อสนับสนุน“โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ” โดยมีคุณภัทรา พลเสน ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิเด็กโรค หัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ ณ โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ประชาชื่น เมื่อวันที่ 2 มิ.ย.57 ที่ผ่านมา

 
“บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมการศึกษา และศิลปะเพื่อเยาวชน สมาคมวงดนตรีเยาวชนสยามมิตร ดรัม แอนด์ บิวเกอ คอร์”

มูลนิธิอิออนประเทศไทย บริจาคเงินจำนวน 30,000 บาท ให้แก่สมาคมวงดนตรีเยาวชนสยามมิตร ดรัม แอนด์ บิวเกอ คอร์ สนับสนุนกิจกรรมการศึกษา และศิลปะเพื่อเยาวชน ซึ่งมีการแสดงปิดฤดูกาล Siamyth 2014 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา

 
21 พฤษภาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ณ ศุนย์ขอนแก่น ซี.พี.ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
กิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม 7 พฤษภาคม 2557

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี

 
30 April 2014 : Blood Donation Activity @ Hatyai Center

เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2557 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการหาดใหญ่ อาคารจุลดิศ พลาซ่า หาดใหญ่ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
11 มีนาคม 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2557 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ณ ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

 
8 กุมภาพันธ์ 2557 : กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ณ ศุนย์ขอนแก่น ซี.พี.ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ 2014

วันที่ 9-10 มกราคม 2557 มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ประเทศไทย) จัดกิจกรรมวันเด็ก 13 โรงเรียนใน 13 ภูมิภาค

 
12 ธันวาคม 2556 : กิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

วันที่ 12 ธันวาคม 2556 คุณคันธรส วิจิตรนาวิน ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย นำโดยพันโทนายแพทย์ อำนาจ บาลี ในกิจกรรมบรรเทาภัยหนาวเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช มอบอุปกรณ์กันหนาว เครื่องคอมพิวเตอร์และตู้กดน้ำดื่ม รวมมูลค่า 965,400 บาท

 
29 พฤศจิกายน 2556 : อิออนชวนน้องท่องโลกใต้น้ำ

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิอิออนประเทศไทยนำโดย คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิฯ ได้จัดกิจกรรมพาน้องที่มีความบกพร่องทางการได้ยินจากโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมน์ฯ ท่องโลกใต้น้ำที่สยาม โอเชี่ยน เวิร์ล พร้อมมอบเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังหูระบบดิจิตอล จำนวน 20 เครื่อง และเลี้ยงอาหารกลางวัน มูลค่ากิจกรรมและของที่มอบให้รวมทั้ง 350,000 บาท

 
29 พฤศจิกายน 2556 : กิจกรรมบริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ตบิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 29 พศจิกายน 2556 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ปฏิบัติการเชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

 
19 พฤศจิกายน 2556 : กิจกรรมบริจาคโลหิตร่วมกับสภากาชาดไทย ณ ศุนย์ขอนแก่น ซี.พี.ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2556 ที่ผ่านมามูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องทุกปี

 
12 พฤศจิกายน 2556 : “มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษามหาวิทยาลัย ปีที่ 4”

เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2556 มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับบริษัทอิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ AEON 1% Club จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2556 จำนวน 32 ทุน มูลค่า 2,240,000 บาท ให้แก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีครั้งนี้

 
21 กันยายน 2556 : กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี

วันที่ 21 กันยายน 2556 คุณสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 86 ไร่ ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิฯได้สนับสนุนเงินจำนวน 400,000 บาท

 
31 สิงหาคม 2556 : กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่

วันที่ 31 สิงหาคม 2556 คุณสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์(ประเทศไทย) และกลุ่มบริษัทในเครือ ร่วมกันปลูกต้นไม้ 86 ไร่ ในกิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ 86 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ อุทยานแห่งชาติ
ศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมูลนิธิฯได้สนับสนุนเงินจำนวน 400,000 บาท

 
3 กรกฎาคม 2556 : พิธีเปิด “ห้องสมุดอิออน” ณ โรงเรียนบ้านทับกี่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2556 นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทำพิธีเปิด “ห้องสมุดอิออน” ณ โรงเรียนบ้านทับกี่ พร้อมกับมอบหนังสือและตู้กดน้ำเย็นให้กับโรงเรียนบ้านตูบค้อ, โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น และโรงเรียนบ้านนาทอง ซึ่งโรงเรียนทั้งหมดอยู่ในพื้นที่ อ.ด่านซ้าย จ.เลย ซึ่งมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนหนังสือ ชั้นวางหนังสือ คอมพิวเตอร์ สิ่งจำเป็นสำหรับห้องสมุด และตู้กดน้ำเย็น โดยมีมูลค่ารวมกว่า 750,000 บาท

 
3 มิถุนายน 2556 : “บริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการผ่านทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ”

เมื่อวันที่ 3 มิ.ย. 56 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 200,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ สนับสนุน “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็กที่มีภาวะโรคหัวใจพิการแต่กำเนิด โดยมีคุณภัทรา พลเสน ประธานฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบร่วมกับ นท.นพ.ณัฎฐ์ฑิพัฒน์ จุฑาเจริญวงศ์ นายแพทย์ประจำโรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์

 
29 มีนาคม 2556 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
24 มีนาคม 2556 : ร่วมโครงการ ตำรวจตระเวนชายแดนใต้ รวมใจจิตอาสา พัฒนาชายหาด อำเภอหัวหิน

เมื่อวันที่ 24 มีนาคม 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) ร่วมกับศูนย์ฝึกอบรม ศูนย์ปฎิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนใต้ ทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ พัฒนาชายหาดอำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ซึ่งมูลนิธิอิออนประเทศไทยให้กับการสนับสนุนเงินจำนวน 200,000 บาท สำหรับกิจกรรมในครั้งนี้

 
7 กุมภาพันธ์ 2556 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
7 กุมภาพันธ์ 2556 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
1 กุมภาพันธ์ 2556 : บริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2556 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
9 พฤศจิกายน 2555 : มอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ให้กับนิสิต นักศึกษามหาวิทยาลัย ปีที่ 3

เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 ณ ห้องประชุมสัญญา ธรรมศักดิ์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับบริษัทอิออน (ไทยแลนด์) จำกัด และ AEON 1% Club จัดพิธีมอบทุนอิออนเพื่อการศึกษา ประจำปี 2555 จำนวน 24 ทุน มูลค่า 1,680,000 บาท ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โดยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ให้เกียรติเป็นเจ้าภาพในการจัดพิธีครั้งนี้

 
2 พฤศจิกายน 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
28 กันยายน 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
12 กันยายน 2555 : โครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ประชาร่วมใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จ.เชียงใหม่

เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 คุณสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทยร่วมกับผู้บริหาร และพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ ร่วมกันปลูกต้นไม้ในโครงการ “ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ๘๕ พรรษา ประชาร่วมใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน” ณ อุทยานแห่งชาติศรีลานนา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมูลนิธิอิออนประเทศไทยให้การสนับสนุนเงินจำนวน 400,000 บาท สำหรับพื้นที่ปลูก 85 ไร่

 
31 กรกฎาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
23 กรกฎาคม 2555 : บริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
12 กรกฎาคม 2555 : มอบชั้นวางหนังสือและหนังสือให้กับ ห้องสมุดโรงเรียนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2555 นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ร่วมกันมอบชั้นวางหนังสือ พร้อมหนังสือมูลค่า 150,000 บาท ให้กับ ห้องสมุดโรงเรียนวัดจุฬามณี จ.พระนครศรีอยุธยา

 
29 มิถุนายน 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
22 มิถุนายน 2555 : พิธีเปิด “ห้องสมุดอิออน” ณ โรงเรียนวัดมุจลินท์ จ.ลพบุรี

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 นางสุพัตรา รักขุมแก้ว ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมทั้งคณะผู้บริหาร บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ทำพิธีเปิด “ห้องสมุด
อิออน” ณ โรงเรียนวัดมุจลินท์ จ.ลพบุรี ซึ่งมูลนิธิฯ ให้การสนับสนุนหนังสือ ชั้นวางหนังสือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับห้องสมุด โดยมีมูลค่ารวมกว่า 433,000 บาท

 
17 พฤษภาคม 2555 : บริจาคเงินสนับสนุนโครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการผ่านทางมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ

เมื่อวันที่ 17 พ.ค. 2555 คุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานมูลนิธิอิออนประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) เป็นตัวแทนมอบเงินบริจาคจำนวน 100,000 บาท ให้กับมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ สนับสนุน “โครงการผ่าตัดเด็กโรคหัวใจนอกเวลาราชการ” เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการผ่าตัดหัวใจให้แก่เด็กที่มีภาวะโรคหัวใจพิการ แต่กำเนิด โดยมี ศาสตราจารย์นายแพทย์บุญชอบ พงษ์พาณิชย์ ประธานมูลนิธิเด็กโรคหัวใจฯ เป็นผู้รับมอบ

 
03 พฤษภาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
29 มีนาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
08 มีนาคม 2555 : บริจาคเครื่องเล่น DVD และ CD สื่อการเรียนรู้ ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนจังหวัดชุมพร

เมื่อวันที่ 8-10 มีนาคม 2555 มูลนิธิอิออนประเทศไทยและอีก 58 องค์กรพันธมิตร ได้เข้าร่วมกิจกรรม ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จังหวัดชุมพร ที่จัดขึ้นโดยอินโฟเซฟ และเอสซีจี เปเปอร์ ภายใต้โครงการ “Shred2Share เปลี่ยนความลับ ให้เป็นความรัก” ครั้งนี้มูลนิธิอิออนประเทศไทย ได้ร่วมบริจาคเครื่องเล่นดีวีดี และ ซีดีสื่อการเรียนรู้จำนวน 10 ชุด ให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนทั้งหมด 10 โรงเรียน

 
08 มีนาคม 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค

เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์เชียงใหม่ อาคารแอร์พอร์ต บิสซิเนสปาร์ค ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
02 กุมภาพันธ์ 2555 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์ขอนแก่น อาคาร ซี.พี. ทาวเวอร์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
27 มกราคม 2555 : บริจาคโลหิต ณ อาคารโมเดอร์นฟอร์ม

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และบริษัทในเครือ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตที่อาคารโมเดอร์นฟอร์ม ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
26 มกราคม 2555 : มอบอุปกรณ์กันหนาวเพื่อผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดนครราชสีมา

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2555 มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยคุณสุวิภา ลังการ์สิทธิ์ ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทย ร่วมกับพนักงานบมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบอุปกรณ์กันหนาวเพื่อผู้ประสบภัยหนาว จังหวัดนครราชสีมา มูลค่า 150,000 บาท โดยมีพลโท นายแพทย์อำนาจ บาลี ผู้อำนวยการสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชานามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย เป็นผู้รับมอบ

 
29 ธันวาคม 2554 : บริจาคโลหิตให้กับสภากาชาดไทย ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ

เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา มูลนิธิอิออนประเทศไทยพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ณ ศูนย์หาดใหญ่ อาคารจุลดิศ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มูลนิธิอิออนฯ ให้การสนับสนุนมาโดยตลอด

 
21 ธันวาคม 2554 : มอบคอมพิวเตอร์ให้กับสภากาชาดไทย

เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2554 คุณจุมพล ฐิตาริยกุล ตัวแทนมูลนิธิอิออนประเทศไทยมอบคอมพิวเตอร์จำนวน 14 ชุด ให้กับ คุณ พัชรี ฉั่วริยะกุล หัวหน้าสถานีกาชาดที่ 3 จังหวัดเชียงใหม่ สภากาชาดไทย เพื่อนำไปมอบให้กับโรงเรียนที่ยังขาดแคลนต่อไป

 
20 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่กองบัญชากองทัพบก กระทรวงกลาโหม เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) พร้อมด้วยผู้บริหารอิออนกรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 3,600,000 บาท ให้แก่กองบัญชาการกองทัพบก กระทรวงกลาโหม โดยมี พลเอก ทนงศักดิ์ อภิรักษ์โยธิน ผู้ช่วยผู้บัญชาการทหารบก (๑) เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

 
09 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่ มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 มูลนิธิอิออนประเทศไทย นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน รองประธานกรรมการมูลนิธิฯ พร้อมด้วยผู้บริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) มอบเงินบริจาคจำนวน 103,000 บาท ในนามพนักงาน บมจ.อิออนกรุ๊ป ให้แก่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย โดยมี ศาสตราภิชาน นายแพทย์ ดร. พิชิต สุวรรณประกร รองประธานมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นผู้แทนรับมอบ

 
20 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) พร้อมด้วยผู้บริหาร อิออนกรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 3,600,000 บาท ให้แก่กองบัญชาการตำรวจนครบาล สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมี พลตำรวจโท วินัย ทองสอง ผู้บัญชาการ ตำรวจนครบาล เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

 
09 ธันวาคม 2554 : มอบเงินบริจาคให้แก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดยคุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการ บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์), คุณเคนอิจิ ฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บจก.อิออน (ไทยแลนด์) พร้อมด้วยผู้บริหาร อิออนกรุ๊ป มอบเงินบริจาคจำนวน 3,958,000 บาท ให้แก่กองทุนเงินช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย สำนักนายกรัฐมนตรี โดยมี พณฯ ท่านนายกรัฐมนตรี ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เป็นผู้แทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยต่อไป

 
22 พฤศจิกายน 2554 : มอบน้ำดื่มให้กับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดย คุณคอนโดะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และ คุณฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บจก.อิออน (ไทยแลนด์) มอบน้ำดื่มจำนวน 55,400 ขวดให้กับ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

 
15 พฤศจิกายน 2554 : มอบเครื่องกรองน้ำให้กับศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร

เมื่อวันที่ 15 พ.ย. 2554 กลุ่มบริษัทอิออน นำโดย คุณคอนโดะ กรรมการผู้จัดการ บมจ.อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์), คุณสุพร วัธนเวคิน กรรมการบริหาร บมจ. อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) และ คุณฮิราโอะ กรรมการผู้จัดการ บจก.อิออน (ไทยแลนด์) มอบเครื่องกรองน้ำจำนวน 100 เครื่องให้กับ ศูนย์อำนวยการเฉพาะกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย กรุงเทพมหานคร เพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย