X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

ข่าวและประชาสัมพันธ์ | อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

ยกเลิกการให้คะแนนสะสม และการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในทุกกรณี สำหรับหมวดกองทุนรวมทุกรายการและประกันภัย/ชีวิต

  วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

เรียน  สมาชิกบัตรเครดิตอิออน
เรื่อง  ยกเลิกการให้คะแนนสะสม และการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายในทุกกรณี สำหรับหมวดกองทุนรวมทุกรายการและประกันภัย/ชีวิต

             บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ) ขอแจ้งยกเลิกการให้คะแนนสะสม และคำนวณยอดใช้จ่ายเพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายในทุกกรณี สำหรับรายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต อิออนทุกประเภทหมวดกองทุนรวมทุกรายการและประกันภัย/ชีวิต ตามระบบภายใต้ Code (MCC 5960, 6211, 6300, 9223) โดยมีรายละเอียดดังนี้

  1. รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน ในหมวดประกันควบการลงทุน (“Unit Linked”) และ กองทุนรวมทุกรายการ โดยมีผลบังคับตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 เป็นต้นไป*
  2. รายการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน สำหรับร้านค้า การชำระค่าสินค้า/ บริการทุกรายการในหมวดประกันชีวิต เช่น กรมธรรม์ประกัน การชำระค่าเบี้ยประกันภัย ผ่านตัวแทนรับชำระออนไลน์ เป็นต้น โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม เป็นต้นไป

*ข้อ 3. สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กลต.กข.(ว) 2/2562 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการให้คำแนะนำในการเสนอขายผลิตภัณฑ์กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (“unit link”) ฉบับวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

              จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

  ขอแสดงความนับถือ
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)

 

กลับไปที่รายการ