X

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

แจ้งให้ลูกค้าทำธุรกรรมกับบริษัทฯ ด้วยตัวท่านเอง


เรียน ลูกค้าทุกท่าน

 

โปรดทำธุรกรรมด้วยตัวท่านเอง

กรุณาเก็บรักษารหัสผ่าน หมายเลขและรหัสบัตรเครดิต รหัสกดเงิน รหัสอ้างอิง

และรหัสอื่นใดไว้เป็นความลับและไม่เปิดเผยแก่บุคคลอื่น

รวมทั้งพนักงานของอิออนโดยเด็ดขาด

 

ในกรณีที่ท่านได้รับอนุมัติสินเชื่อส่วนบุคคลหรือสินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์

ท่านจะได้รับ SMS แจ้งผลการอนุมัติทางหมายเลขโทรศัพท์มือถือที่ได้แจ้งไว้

หากท่านได้รับ SMS โดยที่มิได้ทำรายการด้วยตนเอง กรุณาติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าทันที


                                             
                          บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ฝ่ายบริการลูกค้า

กรุงเทพฯปริมณฑลและภาคกลาง.................................0-2665-0123

ภาคเหนือ................................................................0-5311-3123

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ............................................0-4369-9123

ภาคใต้....................................................................0-7427-1000