X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน”) เคารพในสิทธิความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชมและ/หรือผู้ใช้เว็บไซต์ (“ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์”) และตระหนักถึงความคาดหวังของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ว่าข้อมูล (“ข้อมูล”) ที่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้ให้ ไว้กับอิออนผ่านเว็บไซต์นี้ (“เว็บไซต์”) จะได้รับความคุ้มครองจากการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตหรือในทางที่มิชอบด้วยกฎหมาย ดังนั้น อิออนจึงได้กำหนดนโยบายการคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ขึ้น (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”) ซึ่งผู้เข้าชม/ผู้ใช้ เว็บไซต์จะต้องผูกพันตามกฎหมาย ทั้งนี้ อิออนขอสงวนสิทธิในการแก้ไขและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน โดยไม่จำต้องแจ้งให้ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ทราบล่วงหน้า

การเปิดเผยข้อมูล

อิออนจะใช้มาตรการในการรักษาความปลอดภัยอย่างสูงสุดในการคุ้มครองและรักษาความลับของข้อมูล อย่างไรก็ดี อิออนมีสิทธิเปิดเผยข้อมูลให้แก่บุคคลอื่น เพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการเปิดเผยในลักษณะและ/หรือเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
- การเปิดเผยข้อมูลตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมาย และ/หรือตามคำสั่งของหน่วยงานของรัฐ
- การเปิดเผยข้อมูลเพื่อการสืบสวน สอบสวน หรือกระบวนการทางกฎหมายอื่นใด
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่บริษัทข้อมูลเครดิต (ณ ปัจจุบันได้แก่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด) ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาใดๆ และ ผู้ตรวจสอบบัญชี
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่พนักงานของอิออนเพื่อใช้การปฏิบัติหน้าที่
- การเปิดเผยต่อบริษัทย่อย บริษัทในเครือ และบริษัทที่เกี่ยวข้องใดๆ (หมายถึง (1) บริษัทที่ถือหุ้นในอิออน และ / หรือบริษัทใดๆ ที่ อิออนถือหุ้นอยู่ และ (2) บริษัทที่ถูกถือหุ้นต่อไปเป็นทอดๆ ของบริษัทดังกล่าวใน (1) ข้างต้น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมด้วย) เพื่อ วัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ตัวแทน ผู้รับจ้าง/ผู้รับจ้างช่วง และ/หรือผู้ให้บริการสำหรับการดำเนินงานใดๆ
- การเปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการเรียกเก็บหนี้ (ในกรณีที่อิออนมอบหมายให้สำนักงานติดตามและเร่งรัดหนี้สิน เป็นผู้มีอำนาจดำเนินการ ติดตามและเร่งรัดหนี้สินและ/หรือดำเนินการบังคับคดี)

หน้าที่ของผู้เข้าชม / ผู้ใช้เว็บไซต์

ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องดำเนินการดังต่อไปนี้
- ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องเก็บรักษาชื่อสำหรับใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ที่อิออนออกให้ไว้เป็นความลับ และ จะไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวต่อบุคคลอื่น และจะต้องไม่อนุญาตให้บุคคลอื่นเข้าสู่ระบบในเว็บไซต์โดยใช้ชื่อสำหรับใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์
- ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องเปลี่ยนรหัสผ่าน (Password) อย่างสม่ำเสมอและจะต้องไม่นำรหัสผ่านที่เคยใช้กลับมาใช้ใหม่อีกครั้ง
- ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องป้องกันและไม่ยินยอมให้บุคคลอื่นทราบถึงรหัสผ่าน (Password) ขณะเข้าสู่ระบบของเว็บไซต์
- ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้องไม่นำข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ชื่อ วันเดือนปีเกิด หมายเลขโทรศัพท์ มาใช้ในการตั้งรหัสผ่าน (Password)
- ในกรณีที่ชื่อสำหรับใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password) ถูกเปิดเผย ถูกขโมย หรือสูญหาย ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จะต้อง แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของอิออนทราบโดยเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้

อิออนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญหายหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม (รวมถึงความเสียหายกรณีพิเศษ) อันเนื่องมาจากการใช้ชื่อสำหรับใช้บริการ (Username) และรหัสผ่าน (Password)

แม้ว่าอิออนจะมีและใช้นโยบายในการรักษาความปลอดภัยสูงสุดในการคุ้มครองข้อมูล ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์รับทราบว่าการเข้าสู่เว็บไซต์นั้น มีความเสี่ยงหรืออาจได้รับความสูญเสียและ/หรือความเสียหายจากไวรัส เช่น Trojan Horse, Worm และ/หรือ การเข้าถึงระบบและ/หรือ ข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต ดังนั้น ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์จึงควรติดตั้งโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบความปลอดภัยไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรมป้องกันไวรัส รวมถึงระบบป้องกัน Firewall ในการเชื่อมต่อหรือเข้าถึงระบบอินเตอร์เน็ต เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น

การใช้งานคุกกี้

คุกกี้ (Cookies) คือไฟล์ข้อมูลขนาดเล็กที่เว็บไซต์ใช้งานเพื่อรวมรวมข้อมูลการเข้าถึงเว็บไซต์โดยผู้ใช้งานอย่างไม่เปิดเผยตัวบุคคล อิออนได้ใช้งานคุกกี้ที่มีความสำคัญต่อการทำงานของเว็บไซต์และการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมถึงใช้งานคุกกี้ในการรวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อมูล และช่วยให้อิออนสามารถมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์แก่ผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์สามารถใช้เครื่องมือจัดการคุกกี้ของเว็บบราวเซอร์เพื่อตั้งค่าการใช้งานคุกกี้ได้ มิเช่นนั้นจะถือว่าผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ยอมรับการงานคุกกี้ของเว็บไซต์

ข้อจำกัดความรับผิด

อิออนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม (รวมถึงความเสียหายอันเป็นผลสืบเนื่อง ความเสียหายเกี่ยวเนื่อง และความเสียหายซึ่งไม่ใช่ผลอันอาจคาดหมายได้โดยตรง) จากการเข้าชมและ/หรือการใช้เว็บไซต์นี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความเสียหายที่เกิดขึ้นกรณีที่ข้อมูลของผู้เข้าชม/ผู้ใช้เว็บไซต์ถูกขโมยหรือถูกจารกรรมไม่ว่าด้วยวิธีการหรือด้วยเหตุผลใดก็ตาม