X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

ข่าวสารและประชาสัมพันธ์

ท่านสามารถติดตามข่าวสารจากอิออน ได้จากพื้นที่ส่วนข่าวสารประชาสัมพันธ์นี้ รวมทั้งงานกิจกรรมต่างๆ ที่เกิดขึ้น ได้ตลอดเวลา

การเปรียบเทียบ และการกล่าวโทษ จากการปฏิบัติฝ่าฝืนหลักเกณฑ์การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market Conduct)

"บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัท") ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด กล่าวคือ บริษัทไม่ได้ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานและการให้บริการอย่างถูกต้องและเป็นธรรม ทำให้เกิดกรณีบริษัทเปิดเผยข้อมูลลูกค้าให้บุคคลอื่นเพื่อเสนอขายกรมธรรม์ประกันภัย โดยไม่ได้รับความยินยอมจากลูกค้า และกรณีที่ลูกค้าเลือกไม่รับการติดต่อในการเสนอให้บริการอื่น โดยบริษัทไม่ได้ควบคุมการดำเนินการเพื่อไม่ให้มีการติดต่อลูกค้าให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว อันเป็นการปฏิบัติไม่เป็นไปตามประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สกส2. 4/2563 เรื่อง การบริหารจัดการด้านการให้บริการแก่ลูกค้าอย่างเป็นธรรม (Market conduct) ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เป็นความผิดตามประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 58 ลงวันที่ 26 มกราคม 2515 ข้อ 17 ประกอบข้อ 7 ทั้งนี้ ภายหลังแจ้งผลการตรวจสอบ บริษัทได้ยุติการเปิดเผยข้อมูลลูกค้าที่ไม่ได้ให้ความยินยอมแก่บุคคลอื่น ปรับปรุงกระบวนการขอความยินยอมและปรับระบบงานให้สามารถยกเลิกการติดต่อตามที่ลูกค้าต้องการโดยเร็ว

ผลการดำเนินคดี (27 เมษายน 2565) ศาลแขวงพระนครใต้ คดีหมายเลขดำที่ อ732/2565 คดีหมายเลขแดงที่ อ890/2565 พิพากษาว่าบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)  ระหว่างพนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลแขวง 4 โจทก์ บริษัทจำเลย พิพากษาว่าจำเลยมีความผิดตามฟ้อง จำเลยให้การรับสารภาพลดโทษคงปรับจำเลยจำนวน 20,000 บาท ซึ่งเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 พนักงานอัยการ สำนักงานอัยการพิเศษฝ่ายคดีศาลสูง 2 (กรุงเทพใต้) ได้ยื่นอุทธรณ์คำพิพากษาศาลแขวงพระนครใต้ โดยโจทก์ไม่เห็นด้วยกับคำพิพากษาศาลชั้นต้นที่ลงโทษจำเลยไม่ครบทุกกรรมตามฟ้อง และไม่ได้ปรับรายวันอีกวันละไม่เกิน 1,000 บาทตลอดเวลาที่ยังฝ่าฝืนอยู่

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2566 ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่าให้ปรับจำเลยเป็นรายวันด้วย โดยปรับวันละ 1,000 บาท และลดโทษให้กึ่งหนึ่งเนื่องจากจำเลยสารภาพ คงปรับจำนวน 156,000 บาท นอกจากนั้นให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น คู่ความมิได้ยื่นฎีกาคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ คดีจึงถึงที่สุดเมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2566

วันที่ดำเนินการกล่าวโทษ วันที่ 21 มีนาคม 2565
ค่าปรับ : ตามคำพิพากษา จำนวน 176,000 บาท"

กลับไปที่รายการ