โปรโมชั่น • OTP (One Time Password) เป็นระบบที่พัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในการเข้าถึงบัญชีอิออน
  ออนไลน์เซอร์วิส โดยการส่งรหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวผ่านข้อความทางมือถือของท่านที่ได้ให้ไว้กับ
  อิออนเท่านั้น
 • OTP ใช้เพื่อตรวจสอบและยืนยันความเป็นเจ้าของบัญชี อิออนออนไลน์เซอร์วิสก่อนยินยอมให้เข้าถึง
  บัญชีนั้นๆ

 • สมัครบริการอิออนออนไลน์เซอร์วิส
 • เข้าสู่ระบบอิออนออนไลน์ (กรณีท่านไม่ได้เข้าสู่ระบบอิออนออนไลน์ นานเกิน 3 เดือน)
 • การแลกของกำนัล (AEON Happy Reward)

อิออนขอเป็นส่วนหนึ่งในการปลูกจิตสำนึกใส่ใจสิ่งแวดล้อม ด้วยบริการออนไลน์ E-Statement
เพื่อลดปริมาณกระดาษ ซึ่งมีส่วนช่วยรักษาโลกและสิ่งแวดล้อม
เพียง 5 ขั้นตอนง่าย ๆ ที่จะสมัครบริการรับใบแจ้งชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล์


 • เข้าสู่ www.aeon.co.th
 • ลงทะเบียน / เข้าสู่ระบบ บริการอิออนออนไลน์
 • เลือก"สมัครหยุดใบแจ้งการชำระเงินทางไปรษณีย์" ที่เมนู “ใบแจ้งชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์”
 • กรอกข้อมูล พิมพ์ และเซ็นเอกสาร
 • ส่งเอกสาร ใบสมัครบริการใบแจ้งยอดรายการใช้จ่ายอิเล็กทรอนิกส์ กลับมาที่
  บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ ‎(‎ไทยแลนด์‎) ‎จำกัด ‎(‎มหาชน‎) (‎ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์‎)‎
  เลขที่ ‎699 ‎อาคารโมเดิร์นฟอร์ม ทาวเวอร์ ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ ‎10250‎