X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

บัตรอิออน

แนะนำบัตร

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

บัตรสมาชิกอิออน

บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

พิเศษ สมัครออนไลน์วันนี้ ฟรีค่าธรรมเนียมรายปีตลอดอายุบัตร และ รับ Lazada Discount Code มูลค่า 400 บาท*
1 มีนาคม 2564 - 31 พฤษภาคม 2564

• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีน/ฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้หวัน
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทย

ข้อเสนอพิเศษ :
รับโค้ดส่วนลด Lazada มูลค่า 1,000 บาท* คลิก

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีน/ฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้หวัน*

รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทย*

สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง*

สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองอิออน*

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (ในประเทศ และต่างประเทศ) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 31,000,000 บาท*

บริการสอบถามข้อมูล และช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง

* ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

ข้อกำหนด และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

 • สิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม (“ผู้ถือบัตรฯ”) ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น

รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีน/ฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้หวัน*
รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทย*


  เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน

  • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีนเป็นสกุลเงินหยวน (CNY) ฮ่องกงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD) มาเก๊าเป็นสกุลเงินปาตากาส์ (MOP) และไต้หวันเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ไต้หวัน (TWD) และรับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
  • บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม (ยกเว้น รายการใช้จ่ายในหมวดกองทุนรวมทุกรายการ ประกันภัย หรือประกันชีวิตทุกประเภทภายใต้ระบบ MCC Code 5960, 6211, 6300, 9223 การผ่อนชำระสินค้า สินเชื่อเงินกู้ และเช่าซื้อ การเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการแลกเปลี่ยน/ซื้อเงินตราสกุลเงินต่างประเทศทุกกรณี ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ)
  • บริษัทฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ของเดือนปัจจุบัน จนถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
  • ยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาเป็นฐานในการคำนวณเป็นเครดิตเงินคืน จะเป็นยอดใช้จ่ายภายหลังจากการคำนวณค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทำการบันทึกรายการ
  • บริษัทฯ จะทำการเครดิตเงินคืนโดยการโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 90 วันนับจากวันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
  • ผู้ถือบัตรฯ มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามอัตราข้างต้นสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี (สูงสุด 36,000 บาทต่อปี) โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมของบัตรหลัก และบัตรเสริมทุกใบภายใต้บัตรหลัก
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมด หรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้วแก่ผู้ถือบัตรฯ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ฉ้อฉล ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
  • ขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ต้องเก็บข้อมูลหลักฐานเซลส์สลิปไว้เพื่ออ้างอิง และตรวจสอบกรณีจำเป็น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
  • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
  • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด หรือสิทธิ์ประเภท อื่นได้
  • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และใช้บัตรฯ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่มอบเครดิตเงินคืน
  • หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง aeon.co.th ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

   

สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง

  ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ได้ปีละ 2 ครั้ง โดยต้องแสดง
  1) บัตรกำนัล (Voucher
  2) บัตรโดยสาร (
  Boarding Pass
  3) บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม เพื่อใช้บริการ


  เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 ครั้ง/ปี
  • ผู้ถือบัตรฯ ต้องแสดงบัตรกำนัล (Voucher) และบัตรโดยสาร (Boarding Pass) เมื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ พร้อมกับบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม โดยบัตรกำนัล 1 ใบ/1 สิทธิ์การเข้าใช้บริการ/ผู้เดินทาง 1 ท่าน/ครั้ง สำหรับผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรหลักสามารถนำผู้ติดตามมาใช้บริการพร้อมกับผู้ถือบัตรฯ จำนวน 1 ท่าน เท่านั้น
  • ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ห้องพักรับรองพิเศษระหว่างประเทศ Concourse A, A1, C, D, F, G และ/หรือท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ห้องพักรับรองพิเศษระหว่างประเทศบริเวณ Terminal 1 ,ห้องพักรับรองพิเศษภายในประเทศบริเวณ Terminal 2
  • สามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง เท่านั้น
  • การใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ผู้ถือบัตรฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของมิราเคิล เลาจน์ ทุกประการ
  • กรณีผู้ถือบัตรฯ ใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ แล้ว หากทางสายการบินมีเหตุขัดข้องภายหลัง ผู้ถือบัตรฯ จะไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิ์ของเที่ยวบินนั้นซ้ำได้อีก
  • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
  • ในกรณีที่บัตรกำนัลสูญหาย หรือชำรุดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรกำนัลทดแทนทุกกรณี
  • หากผู้ถือบัตรฯ ต้องการทราบรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กรุณาติดต่อ AEON-UnionPay Platinum Service Center โทร. 02-665-0999

   

สิทธิใช้บริการห้องพักรับรองอิออน

  ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บริการห้องพักรับรองอิออน (สูงสุด 4 ครั้ง/เดือน) ได้ที่สาขาอิออน
  • เซ็นทรัล เวิลด์
  • เมกา บางนา
  • เซ็นทรัล พลาซา เวสต์เกต
  • เซ็นทรัล พลาซา ปิ่นเกล้า
  • เซ็นทรัล พลาซา ระยอง
  • แฟชั่นไอส์แลนด์
  • ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต
  • เซ็นทรัล เฟสติวัล ภูเก็ต
  • เซ็นทรัล เฟสติวัล เชียงใหม่
  • เซ็นทรัล เฟสติวัล หาดใหญ่
  • เซ็นทรัล พลาซา นครราชสีมา
  • เซ็นทรัล พลาซา อุดรธานี
  • เซ็นทรัล พลาซา ขอนแก่น
  • อิออน ศรีราชา ช็อปปิ้งเซ็นเตอร์


  เงื่อนไขการใช้บริการ
  • ผู้ถือบัตรหลักสามารถรับสิทธิ์ 4 ครั้ง/เดือน และผู้ถือบัตรเสริมสามารถรับสิทธิ์ 2 ครั้ง/เดือน
  • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการห้องพักรับรองตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดบริการ

   

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

  รับแผนคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง โดยความคุ้มครองครอบคลุมทั้งคู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ร่วมเดินทางด้วยวงเงินสูงสุดถึง 31,000,000 บาท เมื่อชำระค่าเดินทางผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม เต็มราคาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัย

  รายการความคุ้มครอง
  ผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
  ผู้เอาประกันภัย

  ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์ และครอบครัวผู้ถือบัตร (คู่สมรส และบุตร) 

  • ผู้ถือบัตร หมายถึง ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์ซึ่งยังคงสถานะเป็นผู้ถือบัตร และอยู่ในสถานะตามเงื่อนไข 
  • คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และ/หรือผู้ที่ปรากฏชื่อในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยในฐานะผู้เอาประกันภัย 
  • บุตร หมายถึง บุตรของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่มีอายุไม่เกินยี่สิบสามปี (23ปี) ซึ่งยังไม่ได้สมรส และไม่ได้ประกอบอาชีพ และอยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย
  ผู้รับประกันภัย

  บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) Call Center โทร. 0-2305-8777

  กรมธรรม์

  การประกันภัยการเดินทาง

  การได้รับสิทธิ์ในความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์
  • การเดินทางในประเทศ : การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อการพักผ่อนใดๆ ของผู้เอาประกันภัยที่เดินทางจากที่อยู่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยไปยังปลายทางในประเทศไทย โดยมีระยะทางห่างจากที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยอย่างน้อย 100 กิโลเมตรในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง โดยมีระยะเวลาของการเดินทางในประเทศไทยไม่เกิน 30 วันติดต่อกัน แต่อาจจะขยายเวลาได้ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถกลับมายังที่อยู่อาศัยของตนได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับกความคุ้มครองกรณีการเดินทางในประเทศที่เป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย รวมถึงตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักขั้นต่ำจำนวน 2 คืนที่มีการจองล่วงหน้า ที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์ 
  • การเดินทางต่างประเทศ : การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อการพักผ่อนใดๆ ของผู้เอาประกันภัย ที่เดินทางจากที่อยู่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัย ไปยังปลายทางในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง โดยมีระยะเวลาของการเดินทางในต่างประเทศไม่เกิน 60 วันติดต่อกัน แต่อาจจะขยายเวลาได้ ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถกลับมายังประเทศไทยเนื่องจากเหตุการณ์ที่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการคุ้มครองกรณีเดินทางต่างประเทศสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย รวมถึงตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์
  การขอเปิดบริการ

  ไม่ต้องขอเปิดบริการ ความคุ้มครองเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

  อาณาเขตของความคุ้มครอง

  ในประเทศ และต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเป็น "ประเทศที่อยู้ในข้อยกเว้นของความคุ้มครอง" ในตาราง หรือกรมธรรม์ประกันภัย

  ผู้ขนส่ง

  หมายถึง สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถทัวร์/รถโดยสาร ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งในการเก็บค่าโดยสาร (ยกเว้น รถตู้ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ และรถเช่า) รวมถึงสายการบินต้นทุนต่ำ

  รายการผลประโยชน์ที่ได้รับ
  อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีสูญเสียชีวิต และทุพพลภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินทางกับผู้ขนส่ง
  จำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนผู้ถือบัตร USD 250,000
  จำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของคู่สมรส USD 125,000
  จำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนบุตร USD 37,500
  วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อเหตุการณ์ USD 1,000,000
  จำนวนเงินเอาประกันภัย และการจ่ายสินไหมจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท/USD 1
  หมายเหตุ ความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ต้นฉบับของผู้รับประกันภัย

   

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

  สิทธิพิเศษ 365 วัน เติมความสุขทุกการใช้จ่าย

  • สิทธิพิเศษที่ร้านคาเฟ่ อเมซอน
  • สิทธิพิเศษที่แกร็บฟู้ด
  • สิทธิพิเศษที่แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต, แม็กซ์แวลู ทันใจ และอิออนเพ็ทช็อป
  • สิทธิพิเศษที่ร้านแมคโดนัลด์

  รายละเอียดเพิ่มเติม www.aeon.co.th 

  หมายเหตุ บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของ Shopee ได้

บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

  เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับท่านสมาชิกบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ในการติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ 0-2665-0999 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน (AEON-UnionPay Platinum Service Center)


สิทธิประโยชน์จากยูเนี่ยนเพย์

 • สิทธิพิเศษการใช้ห้องรับรองสนามบินจาก DragonPass
  รับสิทธิ์เข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินกว่า 1,400 แห่งทั่วโลกจาก DragonPass ในราคาพิเศษ 99 หยวน/ครั้ง* (จำกัดจำนวนการซื้อราคาพิเศษสูงสุด 2 ครั้ง/เดือน) อาทิ ห้องรับรอง Blue Ribbon Club Lounge จากสายการบินบางกอกแอร์เวย์ส ณ สนามบินสุวรรณภูมิ, ห้องรับรอง Miracle Lounge ณ สนามบินดอนเมือง กรุณาซื้อสิทธิ์การเข้าใช้ห้องรับรองได้ล่วงหน้าที่ https://institution.dragonpass.com.cn

  *ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่า DragonPass membership fee รายปีราคา 20 หยวน 

  เงื่อนไขการเข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินโดย Dragon Pass
  1. สิทธิพิเศษนี้สำหรับสมาชิกบัตรเครดิต AEON UNIONPAY PLATINUM (“บัตรยูเนี่ยนเพย์ Platinum”) เท่านั้น
  2. สมาชิกบัตรยูเนี่ยนเพย์ Platinum“สมาชิกบัตรฯ” จะต้องทำการชำระค่าเข้าใช้บริการห้องรับรองที่สนามบินผ่านเว็บไซต์ที่กำหนดด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์หลังจากได้รับการยืนยันการจอง
  3. ส่วนลดราคาพิเศษสำหรับสมาชิก สามารถซื้อได้สูงสุด 2 ครั้งต่อเดือน และสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
  4. สิทธิพิเศษสามารถใช้ได้เฉพาะสมาชิกบัตรดราก้อนพาสเท่านั้น ในกรณีที่ต้องการใช้กับเพื่อนร่วมทาง จำนวนการใช้จะถูกหักจากบัญชีของสมาชิกบัตรฯ ที่ทำการสมัครไว้ (1 ครั้งสำหรับห้องรับรองในสนามบิน , 2 ครั้งสำหรับห้องรับรองในสถานีรถไฟความเร็วสูง) ในกรณีที่สิทธิ์ที่ซื้อไว้ไม่เพียงพอ กรุณาทำการซื้อสิทธิ์เพิ่มเติมที่เว็บไซต์ที่กำหนด ซึ่งจะถูกโอนเข้าบัญชีของสมาชิกบัตรดราก้อนพาสที่ผูกไว้ทันที
  5. จำนวนสิทธิ์การเข้าห้องรับรองที่ซื้อไว้จะมีอายุการใช้งาน 1 ปี นับจากวันที่ทำการซื้อ โดยไม่สามารถใช้สิทธิ์ได้หลังจากวันหมดอายุ และไม่สามารถขอเงินคืนได้
  6. สิทธิพิเศษนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ การซื้อสิทธิ์เข้าห้องรับรองโดย เงินสดหรือโอนเงินไม่สามารถทำได้ 
  7. บริษัทยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด และบริษัท ดราก้อนพาส จำกัด ขอสงวนสิทธิ์ในการตีความซึ่งถือเป็นที่สุด
 • สิทธิพิเศษการใช้บริการรถลิมูซีนจาก DragonPass ในราคาพิเศษ
  รับสิทธิ์การใช้บริการรถลิมูซีนจาก DragonPass กว่า 50 เมืองในประเทศจีนและไต้หวัน ในราคาพิเศษเริ่มต้น 195 หยวน/เที่ยว (จำกัดจำนวนการซื้อราคาพิเศษสูงสุด 2 ครั้ง/เดือน) กรุณาจองและซื้อสิทธิ์ล่วงหน้าได้ที่ https://institution.dragonpass.com.cn

  เงื่อนไขการซื้อบริการรถลิมูซีนราคาพิเศษโดย Dragon Pass
  1. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะสมาชิกบัตรยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ที่ออกบัตรนอกประเทศจีน ฮ่องกง และมาเก๊าเท่านั้น
  2. สมาชิกบัตรฯ จะต้องกรอกหมายเลขยูเนี่ยนเพย์และชำระเงินค่าบริการออนไลน์หลังจากได้รับการยืนยันการจอง
  3. สามารถใช้สิทธิพิเศษได้ 2 ครั้งต่อเดือน และสิทธิพิเศษมีจำนวนจำกัด สงวนสิทธิ์ให้ตามลำดับก่อน-หลัง
  4. สมาชิกบัตรฯ จะต้องทำการจองและชำระค่าบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 48 ชั่วโมงด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ที่ร่วมรายการ ทั้งนี้ บริการรถลิมูซีนหมายถึงการเดินทางระหว่างเมือง 1 เมืองเท่านั้น
  5. บริการรถลิมูซีนจากดราก้อน พาส ให้บริการใน 50 เมืองในประเทศจีน และไต้หวันดังนี้ Beijing, Changchun, Changsha, Chengdu, Changzhou, Dalian, Fuzhou, Guangzhou, Guilin, Harbin, Hangzhou, Liuzhou, Nanning, Sanya, Shanghai, Shenzhen, Shenyang, Tianjin, Wuhan, Xi'an, Xiamen, Zhengzhou, Chongqing, Ningbo, Nanchang, Qingdao, Taiyuan, Yancheng, Wuxi, Nanjing, Jinan, Lijiang, Kunming, Tengchong, Yantai, Hohhot, Xishuangbanna, Lanzhou, Wenzhou, Shijiazhuang, Xining, Zhuhai, Yinchuan, Hefei, Urumqi, Guiyang, Suzhou, Haikou, Xuzhou, Lhasa, Hongkong, Macau, Taiwan (Taoyuan, Taibei, Taizhong, Kaohsiung).
  6. กรุณาเลือกเมืองที่ต้องการรับบริการ และระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ขณะทำการจอง: ชื่อ, เบอร์โทรศัพท์, จำนวนคนใช้บริการ, เมืองที่จะให้รถไปรับ, วันที่, เส้นทาง (ไป/จาก สนามบิน/สถานีรถไฟใต้ดิน), ประเภทรถที่ต้องการ, จุดนัดพบและเวลา, หมายเลขเที่ยวบิน
  7. กรณีต้องการยกเลิกการจอง กรุณาทำการยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากเกินกว่านี้ จะไม่สามารถทำการยกเลิกได้ กรุณาติดต่อดราก้อนพาสโดยตรงผ่านทาง DragonPass Hotline: 4008821111 (เบอร์โทรศัพท์สำหรับโทรจากต่างประเทศ: +86-20-3231-1919)
  8. กรณีต้องการแก้ไขการจอง กรุณาแก้ไขล่วงหน้าอย่างน้อย 24 ชั่วโมง หากเกินกว่านี้ จะไม่สามารถแก้ไขได้ การจองจะสามารถแก้ไขได้ในกรณีที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลง กรณีที่ทำการเปลี่ยนแปลงการจองในช่วงกลางคืน และมีการเปลี่ยนแปลงประเภทรถหรือมีการเพิ่มจุดนัดพบ สมาชิกบัตรฯ จะต้องติดต่อดราก้อนพาสโดยตรงเพื่อทำการยกเลิกการจองเดิม และต้องทำการจองใหม่ผ่านเว็บไซต์ของยูเนี่ยนเพย์
  9. สมาชิกบัตรฯจะได้รับ SMS ยืนยันการจองภายใน 1 วันทำการ หลังทำการชำระเงินสำเร็จแล้ว และรายละเอียดของคนขับรถและทะเบียนรถจะถูกส่งไปยัง SMS ในวันที่ทำการจอง
  10. ดราก้อนพาสให้บริการรถลิมูซีนดังนี้ต่อไปนี้: ประเภท comfort (เหมาะสำหรับ 3 คน) - Volkswagen Passat, Toyota Camry, Honda Accord, etc. // ประเภท Business (เหมาะสำหรับ 5 คน) - Buick GL8, Nissan Elgrand, etc. // ประเภท Deluxe (เหมาะสำหรับ 3 คน) - Mercedes E series, Audi A6L, BMW 5 Series, etc. กรุณาตรวจสอบประเภทรถในวันที่ทำการจอง ผู้ให้บริการมีสิทธิ์ที่จัดหารถมาทดแทนในกรณีที่รถที่ต้องการไม่ว่าง (โดยรถจะเป็นประเภทเดียวกัน)
  11. บริการรถลิมูซีนหมายถึงการบริการรับส่งไป/กลับ สนามบิน/สถานีรถไฟความเร็วสูง ซึ่งเส้นทางการเดินทางไม่สามารถเดินทางมากกว่า 1 เมือง กรณีที่ต้องการเพิ่มจุดจอดรับ จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 50 หยวน กรณีแจ้งให้ทราบล่วงหน้ากระชั้นชิดเกินไปจะไม่สามารถให้บริการได้ ถ้าต้องการบริการรถลิมูซีนในช่วงเวลา 24.00 06.00 น. จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 100 หยวน
  12. คนขับรถจะไปถึงจุดนัดพบล่วงหน้าก่อนเวลานัดดังนี้: กรณีไปรับผู้โดยสาร – ระยะเวลาจอดรอ 1 ชั่วโมง จากเวลาที่คาดว่าจะถึง (Estimated Time of Arrival (ETA)) ระยะเวลาในการรออาจมีการเปลี่ยนแปลงกรณีมีเหตุสุดวิสัย // กรณีไปส่งผู้โดยสาร – ระยะเวลารอ 15 นาทีนับจากเวลาที่กำหนดว่าจะไปรับ กรณีมาถึงช้ากว่าเวลาที่กำหนด บริการจะถูกยกเลิกและสมาชิกบัตรฯ จะไม่ได้รับเงินคืน
  13. กรณีขอเงินคืน บริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวน หากยกเลิกล่วงหน้าก่อน 24 ชั่วโมง กรณียกเลิกหลัง 24 ชั่วโมง จะถือว่าไม่ได้ยกเลิก และจะถูกคิดค่าบริการเต็มจำนวน
  14. สิทธิพิเศษและบริการนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และไม่สามารถใช้เงินสดหรือการโอนเงินได้
  15. กรณีต้องการใบเสร็จรับเงิน สมาชิกบัตรฯสามารถส่งคำขอมาทางอีเมลล์ได้ โดยทางดราก้อนพาสจะจัดส่งเอกสารให้ทางอีเมลล์ภายใน 5 วันทำการ


 • สิทธิประโยชน์จากสนามกอล์ฟชื่อดัง
  ส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับค่า Green Fee ที่สนามกอล์ฟกว่า 229 แห่งในกว่า 30 ประเทศ อาทิ Lotus Valley Golf Resort, The Royal Golf and Country Club, Riverdale Golf Club, Springfield Royal Country Club ในประเทศไทย / Marina Bay Golf Course ที่สิงคโปร์ เป็นต้น

  โดยสามารถทำการจองได้ที่ https://upi.golflan.com

  เงื่อนไขการเข้าใช้บริการสนามกอล์ฟ
  1. สิทธิพิเศษนี้ไม่นับว่าเป็นการสมัครสมาชิก ณ สนามกอล์ฟใดๆ
  2. จะต้องชำระเงินด้วยบัตรยูเนี่ยนเพย์ ที่ขึ้นต้นด้วย 62 เท่านั้น จากเว็บไซต์ที่กำหนด
  3. สิทธิพิเศษนี้เป็นการดำเนินการระหว่างบริษัท Quadruple Pte จำกัด และบริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ดังนั้นจะไม่ถือว่าเป็นสิทธิพิเศษโดยตรงจากสนามกอล์ฟ
  4. กรุณาทำการสำรองสิทธิ์ก่อนการออกรอบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน
  5. บัตรยูเนี่ยนเพย์ประเภทคลาสสิก, ทอง และแพลทินัม จะได้รับส่วนลด 30% ค่ากรีนฟีของราคาปกติ
  6. พนักงานบริษัทยูเนี่ยนเพย์ ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้ได้
  7. อีเมลล์ยืนยันการจองจะถูกส่งไปยังอีเมลล์ที่สมาชิกบัตรได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อทำการจองสำเร็จ กรุณาแสดงอีเมลล์ฉบับนั้นแก่พนักงานเพื่อใช้สิทธิพิเศษ
  8. การสำรองการออกรอบทั้งกรณีชำระเงินหรือได้รับเป็นอภินันทนาการ จะไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้
  9. สมาชิกบัตรฯ ที่ไม่ได้ทำการจองผ่านเว็บไซต์ The UnionPay Golf ที่ระบุไว้จะไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษได้
  10. อภินันทนาการออกรอบฟรี ไม่นับรวมถึงค่าใช้จ่ายในส่วนของบัคกี้, แคดดี้, turf mate, ล็อคเกอร์, ประกันต่างๆ, ภาษี และค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาจมีการคิดค่ากรีนฟีในอัตราปกติ ขึ้นอยู่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของแต่ละสนามกอล์ฟ และค่าใช้จ่ายนั้นๆ จะถูกเรียกเก็บจากบัตรยูเนี่ยนเพย์เมื่อทำการสำรอง
  11. ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล และพาร์ทเนอร์ รวมไปถึงบริษัท Quadruple Pte จำกัด ไม่รับผิดชอบกรณีมีเหตุดังต่อไปนี้เกิดขึ้น รวมถึงสมาชิกบัตรฯ จะไม่สามารถเรียกร้องค่าสินไหมได้
   1. อุบัติเหตุ ที่ก่อให้เกิดความบาดเจ็บ หรือการทำร้ายร่างกาย
   2. ความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดกับสนามกอล์ฟ ที่เกิดจากรายการส่งเสริมการขายนี้
  12. บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอสงวนสิทธิ์ในการเพิ่มเติม หรือลดจำนวนสนามกอล์ฟที่ให้บริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  13. บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก เปลี่ยนแปลง ถอดถอน ทดแทน สิทธิพิเศษนี้ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า และไม่ต้องมีการชี้แจงถึงสาเหตุ รวมไปถึงไม่มีการชำระเงินหรือค่าชดเชยใดๆที่เกิดขึ้น การตัดสินของบริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือเป็นที่สุด
  14. สิทธิพิเศษนี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นๆ
  15. การสำรองสิทธิ์การออกรอบขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ว่างในขณะนั้น ของแต่ละสนามกอล์ฟ
  16. กรณีต้องการเปลี่ยนแปลงการจอง จะสามารถเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับวันเวลาที่ว่างในขณะนั้น ของแต่ละสนามกอล์ฟ
  17. บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง ทดแทนสนามกอล์ฟที่ร่วมรายการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  18. สิทธิพิเศษนี้เฉพาะการออกรอบเท่านั้น สมาชิกบัตรและผู้ติดตามไม่สามารถเข้าใช้บริการในส่วนอื่นๆ ของสนามกอล์ฟได้
  19. สมาชิกบัตรฯ และผู้ติดตามจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้สนามกอล์ฟ รวมไปถึงข้อจำกัดในการเข้าใช้บริการส่วนอื่นๆ ของสนามกอล์ฟ
  20. ตามขอบเขตสูงสุดที่กฎหมายกำหนด สมาชิกบัตรฯ ที่เข้าร่วมรายการ จะไม่สามารถทำการเรียกร้องการสูญเสีย ความเสียหาย ต้นทุนหรือค่าใช้จ่าย (รวมไปถึงการเรียกร้องในส่วนของค่าใช้จ่ายทางกฎหมาย) ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวเนื่องกับสมาชิกบัตรฯ เอง จากบริษัทยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล หรือบริษัท Quadruple Pte Ltd ได้
  21. บริษัท Quadruple Pte จำกัด และบริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ไม่รับผิดชอบต่อการให้บริการใดๆ จากสนามกอล์ฟ ความผิดพลาด ความล่าช้า หรือความเสียหาย ในบริการนั้นๆ และรวมถึงความสูญเสียหรือความเสียหาย ที่อาจก่อให้เกิดความบาดเจ็บกับสมาชิกบัตรฯ ไม่ว่าจะทางตรงหรือทางอ้อม จากการใช้บริการจากสนามกอล์ฟหรือไม่ก็ตาม
  22. สมาชิกบัตรฯ และผู้ติดตามอาจต้องชำระค่าแคดดี้ ประกัน และ อุปกรณ์โดยตรงแก่สนามกอล์ฟ อ้างอิงจากอัตราที่แต่ละสนามกอล์ฟกำหนด
  23. บริษัท Quadruple Pte จำกัด และบริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล ถือว่าสมาชิกที่ทำการสมัครหรือเปิดใช้บริการสิทธิพิเศษนี้ได้อ่านและยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเกี่ยวกับโปรแกรม และรับทราบว่าเงื่อนไขดังกล่าวสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลา
  24. การจองสิทธิ์การออกรอบกอล์ฟถือเป็นการจองด้วยความตั้งใจจากผู้ถือบัตร บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนลจะไม่รับผิดชอบต่อการสำรองการออกรอบที่ยังไม่ได้รับการยืนยัน อันเกิดจากสาเหตุใดๆ ทั้งสิ้น
  25. วันที่มีการแข่งขันที่สนามกอล์ฟจะถือว่าเป็นวันงดห้ามใช้สิทธิ์ และจะไม่มีการสำรองการออกรอบให้ในวันดังกล่าว
  26. สิทธิพิเศษนี้สงวนสิทธิ์เฉพาะการออกรอบที่สนามกอล์ฟเป็นรายบุคคลเท่านั้น ไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษนี้สำหรับการจองเป็นหมู่คณะหรือกลุ่มได้ เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
  27. บริษัท Quadruple Pte จำกัด บริษัท ยูเนี่ยนเพย์ อินเตอร์เนชั่นแนล และสนามกอล์ฟที่ร่วมรายการทุกแห่งขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง เพิกถอนข้อกำหนดและเงื่อนไขของสิทธิพิเศษนี้ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  28. ต้องมีจำนวนนักกอล์ฟอย่างน้อย 2 ท่านต่อกลุ่มในการจองวันธรรมดา และอย่างน้อย 3 ท่านต่อกลุ่มในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์ หากไม่เป็นไปตามนี้ การสำรองการออกรอบอาจถูกปฏิเสธจากทางสนามกอล์ฟได้
  29. กรณีต้องการยกเลิกการจอง ต้องยกเลิกล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนวันออกรอบที่ได้จองไว้ หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่า 3 วัน จะถือว่าการจองนั้นได้ใช้สิทธิ์ไปแล้ว และไม่สามารถคืนเงินได้


 • U Collection
  รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ และส่วนลดจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยว ระดับพรีเมี่ยมทั้งในและต่างประเทศ ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unionpayintl.com


 • U Plan
  รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่าน U.Plan platform ซึ่งเป็นคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Coupon) จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ ร้าน ISA, Bonjour, Colour Mix, Sasa ที่ฮ่องกง / ร้าน King Power, ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลและเดอะ มอลล์ ที่ประเทศไทย / ร้าน Bic Camera, Loft, Kintetsu, Matsuya Ginza, Hankyu department store ที่ประเทศญี่ปุ่น / ห้างฯ Taipei 101, Sugar & Spice ที่ไต้หวัน / เป็นต้น  ผ่าน UnionPay International Application ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS ผ่านทาง App Store และ Android ผ่าน Play Store

  สามารถตรวจสอบรายละเอียดสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ http://premium.unionpayintl.com/en/

 • Global Assistant Service
  บริการช่วยเหลือทั่วโลกตลอด 24 ชั่วโมง โทร. (66) 0-2205-7880

  ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://premium.unionpayintl.com

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ทั้งที่บ้าน, ที่ทำงาน และมือถือ
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของอิออนฯ
document
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน เพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

หมายเหตุ :

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บัตรหลัก
500 บาท
*ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด
- บัตรเสริม
250 บาท
*ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด

2. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
16% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 ข้างต้น มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2563 หรือตาม ธปท. ประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ขั้นตอนการสมัครทางอินเตอร์เน็ต
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-phone
 • 2. รอรับการติดต่อจากเจ้าหน้าที่อิออน
 • i-mail
 • 3. ส่งเอกสารทางไปรษณีย์
 • i-approved
 • 4. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 5. รับบัตรเครดิตอิออน
 • สมัครด้วยไปรษณีย์
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-mail
 • 2. ส่งเอกสารการสมัครทางไปรษณีย์
 • i-approved
 • 3. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 4. รับบัตรเครดิตอิออน
 • ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-approved
 • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 3. รับบัตรเครดิตอิออน
ประเภทบัตรเครดิต
 
สมัครบัตร