X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

บัตรอิออน

แนะนำบัตร

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

ดิจิทัล ยัวร์แคช

สินเชื่อ เติมสุข

บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

พิเศษ! สมัครผ่านแอปพลิเคชันวันนี้ และมียอดใช้จ่ายครบกำหนด รับเครดิตเงินคืนมูลค่า 200 บาท*
1 มีนาคม 2567 - 31 พฤษภาคม 2567

 

• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีน/ฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้หวัน
• รับเครดิตเงินคืนสูงสุด 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทย

ข้อเสนอพิเศษสุด :
รับเตาอบไอน้ำไฟฟ้า Lock&Lock มูลค่า 3,690 บาท* คลิก

สิทธิพิเศษสำหรับบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีน/ฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้หวัน*

รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทย*

สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง*

สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองอิออน*

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง (ในประเทศ และต่างประเทศ) วงเงินคุ้มครองสูงสุด 31,000,000 บาท*

บริการสอบถามข้อมูล และช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมง

* ภายใต้เงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

 

ข้อกำหนด และเงื่อนไขสิทธิประโยชน์ของบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

 • สิทธิประโยชน์ดังกล่าวนี้ สงวนสิทธิ์เฉพาะผู้ถือบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม (“ผู้ถือบัตรฯ”) ที่ออกโดย บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) เท่านั้น

รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีน/ฮ่องกง/มาเก๊า/ไต้หวัน*
รับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทย*

 

เงื่อนไขสำหรับเครดิตเงินคืน

 • รับเครดิตเงินคืน 3% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศจีนเป็นสกุลเงินหยวน (CNY) ฮ่องกงเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ฮ่องกง (HKD) มาเก๊าเป็นสกุลเงินปาตากาส์ (MOP) และไต้หวันเป็นสกุลเงินดอลล่าร์ไต้หวัน (TWD) และรับเครดิตเงินคืน 1% เมื่อมียอดใช้จ่ายในประเทศไทยเป็นสกุลเงินบาทเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะคำนวณเครดิตเงินคืนจากยอดการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม (ยกเว้น รายการใช้จ่ายในหมวดกองทุนรวมทุกรายการ ประกันภัย หรือประกันชีวิตทุกประเภทภายใต้ระบบ MCC Code 6211, 6051, 4829 การผ่อนชำระสินค้า สินเชื่อเงินกู้ และเช่าซื้อ การเบิกเงินสดล่วงหน้า รายการแลกเปลี่ยน/ซื้อเงินตราสกุลเงินต่างประเทศทุกกรณี ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมการใช้วงเงิน ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และภาษีอากรต่างๆ และรายการที่มีการยกเลิกหรือคืนสินค้า/บริการ)
 • บริษัทฯ จะคำนวณยอดใช้จ่ายตามรอบบัญชีของบัตรเครดิต ซึ่งเริ่มตั้งแต่วันที่ 11 ของเดือนปัจจุบัน จนถึงวันที่ 10 ของเดือนถัดไป ยอดใช้จ่ายที่เกิดจากบัตรเสริมจะถูกนำมาคำนวณรวมกับบัตรหลัก
 • ยอดใช้จ่ายที่ถูกนำมาเป็นฐานในการคำนวณเป็นเครดิตเงินคืน จะเป็นยอดใช้จ่ายภายหลังจากการคำนวณค่าความเสี่ยงจากการแปลงสกุลเงินตราต่างประเทศ ณ วันที่ทำการบันทึกรายการ
 • บริษัทฯ จะทำการเครดิตเงินคืนโดยการโอนเข้าบัญชีบัตรหลัก ภายใน 90 วันนับจากวันสรุปยอดบัญชีบัตรเครดิต (ทุกวันที่ 10 ของเดือน) ในกรณีที่ยังไม่ได้รับเครดิตเงินคืน โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่พ้นระยะเวลาดังกล่าว และในกรณีที่ได้รับเครดิตเงินคืนไม่ถูกต้อง โปรดแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับเครดิตเงินคืน
 • ผู้ถือบัตรฯ มีสิทธิ์ได้รับเครดิตเงินคืนตามอัตราข้างต้นสูงสุด 3,000 บาท/หมายเลขบัตรหลัก/รอบบัญชี (สูงสุด 36,000 บาทต่อปี) โดยคำนวณจากยอดใช้จ่ายรวมของบัตรหลัก และบัตรเสริมทุกใบภายใต้บัตรหลัก
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการ ยกเลิก เพิกถอน หรือเรียกคืน ทั้งหมด หรือบางส่วนของเครดิตเงินคืนที่มอบให้ไปแล้วแก่ผู้ถือบัตรฯ หากบริษัทฯ ตรวจสอบพบพฤติกรรมหรือการกระทำใดๆ ที่ส่อไปทางทุจริต ฉ้อฉล ขัดต่อกฎหมาย หรือระเบียบของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ธนาคารแห่งประเทศไทย รวมทั้งเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเสียหายตามแต่ละกรณี
 • ขอสงวนสิทธิ์โดยถือเอาข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นสำคัญ ผู้ถือบัตรฯ ต้องเก็บข้อมูลหลักฐานเซลส์สลิปไว้เพื่ออ้างอิง และตรวจสอบกรณีจำเป็น มิฉะนั้นบริษัทฯ จะถือว่าข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
 • ยอดใช้จ่ายผ่านบัตรฯ ที่ถูกนำมาคำนวณเครดิตเงินคืนไม่สามารถใช้ร่วมกับรายการส่งเสริมการขายอื่นได้
 • เครดิตเงินคืนเป็นสิทธิ์เฉพาะตัวของผู้ถือบัตรฯ ไม่สามารถโอน เปลี่ยน แลกเป็นเงินสด หรือสิทธิ์ประเภท อื่นได้
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการมอบเครดิตเงินคืนเฉพาะผู้ถือบัตรฯ ที่ยังคงสภาพสมาชิก และมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ และใช้บัตรฯ ตามข้อกำหนด และเงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนดจนถึงวันที่มอบเครดิตเงินคืน
 • หากมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนด เงื่อนไข วิธีการ และสิทธิประโยชน์ใดๆ บริษัทฯ จะแจ้งให้ทราบผ่านทาง aeon.co.th ในกรณีมีข้อพิพาทคำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด

สิทธิ์ใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง

ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ได้ปีละ 2 ครั้ง โดยต้องแสดง
1) บัตรกำนัล (Voucher) 
2) บัตรโดยสาร (Boarding Pass) 
3) บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม เพื่อใช้บริการ

เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ และ/หรือ ท่าอากาศยานดอนเมือง จำนวน 2 ครั้ง/ปี
 • ผู้ถือบัตรฯ ต้องแสดงบัตรกำนัล (Voucher) และบัตรโดยสาร (Boarding Pass) เมื่อเดินทางโดยสายการบินภายในประเทศ หรือระหว่างประเทศ พร้อมกับบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม โดยบัตรกำนัล 1 ใบ/1 สิทธิ์การเข้าใช้บริการ/ผู้เดินทาง 1 ท่าน/ครั้ง สำหรับผู้ถือบัตรหลักเท่านั้น
 • ผู้ถือบัตรหลักสามารถนำผู้ติดตามมาใช้บริการพร้อมกับผู้ถือบัตรฯ จำนวน 1 ท่าน โดยต้องใช้บัตรกำนัลที่เป็นสิทธิ์ของผู้ถือบัตรหลักเพิ่ม 1 ใบ
 • ผู้ถือบัตรฯ จะได้รับบัตรกำนัล (Voucher) สำหรับใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ หลังเปิดใช้บัตรไปแล้ว 60 วัน
 • ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ได้ที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (BKK) ห้องพักรับรองพิเศษระหว่างประเทศ Concourse A, A1, C, D, F, G, Z1 และ/หรือท่าอากาศยานดอนเมือง (DMK) ห้องพักรับรองพิเศษระหว่างประเทศบริเวณ Terminal 1 ,ห้องพักรับรองพิเศษภายในประเทศบริเวณ Terminal 2
 • สามารถใช้บริการได้ไม่เกิน 2 ชั่วโมง/ครั้ง เท่านั้น
 • การใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ ผู้ถือบัตรฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขของมิราเคิล เลาจน์ ทุกประการ
 • กรณีผู้ถือบัตรฯ ใช้บริการห้องพักรับรองมิราเคิล เลาจน์ แล้ว หากทางสายการบินมีเหตุขัดข้องภายหลัง ผู้ถือบัตรฯ จะไม่สามารถกลับมาใช้สิทธิ์ของเที่ยวบินนั้นซ้ำได้อีก
 • บัตรกำนัลไม่สามารถแลกเปลี่ยน หรือทอนเป็นเงินสดได้
 • ในกรณีที่บัตรกำนัลสูญหายไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ หรือชำรุดไม่ว่าด้วยสาเหตุใดๆ บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ไม่ออกบัตรกำนัลทดแทนทุกกรณี
 • หากผู้ถือบัตรฯ ต้องการทราบรายละเอียด หรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ กรุณาติดต่อ AEON-UnionPay Platinum Service Center โทร. 02-665-0999

สิทธิใช้บริการห้องพักรับรองอิออน

ผู้ถือบัตรฯ สามารถใช้บริการห้องพักรับรองอิออน (สูงสุด 4 ครั้ง/เดือน) ได้ที่สาขาอิออน

เงื่อนไขการใช้บริการ
 • ผู้ถือบัตรหลักสามารถรับสิทธิ์ 4 ครั้ง/เดือน และผู้ถือบัตรเสริมสามารถรับสิทธิ์ 2 ครั้ง/เดือน
 • ผู้ถือบัตรฯ จะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการห้องพักรับรองตามที่บริษัทฯ กำหนด โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดบริการ

แผนประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

รับแผนคุ้มครองอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง โดยความคุ้มครองครอบคลุมทั้งคู่สมรส และบุตรอายุไม่เกิน 21 ปี ที่ร่วมเดินทางด้วยวงเงินสูงสุดถึง 31,000,000 บาท เมื่อชำระค่าเดินทางผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม เต็มราคาโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆ ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ ประกันภัย

รายการความคุ้มครอง
ผู้ถือกรมธรรม์ บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
ผู้เอาประกันภัย

ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์ และครอบครัวผู้ถือบัตร (คู่สมรส และบุตร) 

 • ผู้ถือบัตร หมายถึง ผู้ถือบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์ซึ่งยังคงสถานะเป็นผู้ถือบัตร และอยู่ในสถานะตามเงื่อนไข 
 • คู่สมรส หมายถึง คู่สมรสของผู้เอาประกันภัยที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย และ/หรือผู้ที่ปรากฏชื่อในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยในฐานะผู้เอาประกันภัย 
 • บุตร หมายถึง บุตรของผู้เอาประกันภัย รวมทั้งบุตรบุญธรรมที่จดทะเบียนตามกฎหมายที่มีอายุไม่เกินยี่สิบสามปี (23ปี) ซึ่งยังไม่ได้สมรส และไม่ได้ประกอบอาชีพ และอยู่ในความอุปการะของผู้เอาประกันภัย
ผู้รับประกันภัย

บริษัท อินทรประกันภัย จำกัด (มหาชน)
Call Center Tel. 02-636-5656

กรมธรรม์

การประกันภัยการเดินทาง

การได้รับสิทธิ์ในความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้ใช้จ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทาง รวมถึงค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พักทั้งภายในประเทศ และต่างประเทศผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์
 • การเดินทางในประเทศ : การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อการพักผ่อนใดๆ ของผู้เอาประกันภัยที่เดินทางจากที่อยู่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัยไปยังปลายทางในประเทศไทย โดยมีระยะทางห่างจากที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยอย่างน้อย 100 กิโลเมตรในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง โดยมีระยะเวลาของการเดินทางในประเทศไทยไม่เกิน 30 วันติดต่อกัน แต่อาจจะขยายเวลาได้ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถกลับมายังที่อยู่อาศัยของตนได้เนื่องจากเหตุการณ์ที่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับกความคุ้มครองกรณีการเดินทางในประเทศที่เป็นในส่วนของค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย รวมถึงตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักขั้นต่ำจำนวน 2 คืนที่มีการจองล่วงหน้า ที่ได้ใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์ 
 • การเดินทางต่างประเทศ : การเดินทางเพื่อท่องเที่ยว หรือเพื่อธุรกิจ หรือเพื่อการพักผ่อนใดๆ ของผู้เอาประกันภัย ที่เดินทางจากที่อยู่พักอาศัยของผู้เอาประกันภัย ไปยังปลายทางในต่างประเทศในช่วงระยะเวลาคุ้มครอง โดยมีระยะเวลาของการเดินทางในต่างประเทศไม่เกิน 60 วันติดต่อกัน แต่อาจจะขยายเวลาได้ ถ้าผู้เอาประกันภัยไม่สามารถกลับมายังประเทศไทยเนื่องจากเหตุการณ์ที่ได้อยู่ภายใต้ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับการคุ้มครองกรณีเดินทางต่างประเทศสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางของผู้เอาประกันภัย รวมถึงตั๋วเครื่องบิน และค่าที่พักใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ที่ออกโดยผู้ถือกรมธรรม์
การขอเปิดบริการ

ไม่ต้องขอเปิดบริการ ความคุ้มครองเป็นไปโดยอัตโนมัติ เมื่อผู้ถือบัตรต้องใช้จ่ายสำหรับค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

อาณาเขตของความคุ้มครอง

ในประเทศ และต่างประเทศที่ไม่ได้ระบุเป็น "ประเทศที่อยู้ในข้อยกเว้นของความคุ้มครอง" ในตาราง หรือกรมธรรม์ประกันภัย

ผู้ขนส่ง

หมายถึง สายการบินพาณิชย์ เรือเดินสมุทร รถไฟ หรือรถทัวร์/รถโดยสาร ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมขนส่งในการเก็บค่าโดยสาร (ยกเว้น รถตู้ รถแท็กซี่ รถจักรยานยนต์ และรถเช่า) รวมถึงสายการบินต้นทุนต่ำ

 

รายการผลประโยชน์ที่ได้รับ
อุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง คุ้มครองผู้เอาประกันภัยในกรณีสูญเสียชีวิต และทุพพลภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในขณะที่เดินทางกับผู้ขนส่ง
จำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนผู้ถือบัตร USD 250,000
จำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนของคู่สมรส USD 125,000
จำนวนเงินเอาประกันภัยในส่วนบุตร USD 37,500
วงเงินคุ้มครองสูงสุดต่อเหตุการณ์ USD 1,000,000
จำนวนเงินเอาประกันภัย และการจ่ายสินไหมจะคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน 31 บาท/USD 1
หมายเหตุ ความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นเป็นไปตามกรมธรรม์ต้นฉบับของผู้รับประกันภัย

 

สิทธิประโยชน์อื่นๆ

สิทธิพิเศษ 365 วัน เติมความสุขทุกการใช้จ่าย

 • สิทธิพิเศษที่แกร็บฟู้ด
 • สิทธิพิเศษที่แม็กซ์แวลู ซูเปอร์มาร์เก็ต และแม็กซ์แวลู ทันใจ

รายละเอียดเพิ่มเติม www.aeon.co.th 

หมายเหตุ บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ไม่สามารถใช้สิทธิประโยชน์ของ Shopee และ Lazada ได้

บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน

เพิ่มความสะดวกสบายสำหรับท่านสมาชิกบัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม ในการติดต่อกับบริษัทฯ ด้วย บริการสอบถามข้อมูลและช่วยเหลือทางโทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์พิเศษ 0-2665-0999 ตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน (AEON-UnionPay Platinum Service Center)

สิทธิประโยชน์จากยูเนี่ยนเพย์

 • สิทธิประโยชน์จาก AirAsia SuperAPP
  ส่วนลดพิเศษ 30% สำหรับค่า Green Fee ที่สนามกอล์ฟกว่า 229 แห่งในกว่า 30 ประเทศ อาทิ Lotus Valley Golf Resort, The Royal Golf and Country Club, Riverdale Golf Club, Springfield Royal Country Club ในประเทศไทย / Marina Bay Golf Course ที่สิงคโปร์

  เป็นต้น
  ระยะเวลากิจกรรม :
  01-12-2023 ถึง 30-11-2024

 • ผู้ถือบัตรที่มีสิทธิเข้าร่วมรายการ :
  ผู้ถือบัตร UnionPay ที่มีบัตรที่ขึ้นต้นด้วย BIN 62 หรือ 81 ซึ่งออกในประเทศต่างๆ ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ต่อไปนี้ มีสิทธิ์: มาเลเซีย ไทย อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ กัมพูชา เมียนมาร์ บรูไน ลาว และเวียดนาม
 • รายละเอียดกิจกรรม :
  ใช้จ่ายในการทำธุรกรรมขั้นต่ำ RM 300 หรือสกุลเงินที่เทียบเท่า ด้วยบัตร Southeast Asia UnionPay เพื่อรับสิทธิพิเศษด้านล่าง:
  A) สำหรับผู้ถือบัตรในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ทั้งหมด
  1) อัปเกรด สถานะ สมาชิก แพลตตินัมฟรี (อายุสมาชิก = 1 ปี)
  2) สิทธิในการ เช็ค อิน ก่อน
  3) สิทธิในการเรียกขึ้นเครื่องก่อน
  4) สิทธิในการรับสัมภาระก่อน
  5) ส่วนลดโรงแรมที่เข้าร่วมรายการสูงสุด 15%
  B) สำหรับผู้ถือบัตรแพลทินัมและไดมอนด์
  1) บริการรับส่งไปสนามบินฟรี
  a) ค่าโดยสารต่อยอดอยู่ที่ RM 60 หรือสกุลเงินอื่นที่เทียบเท่า
  b) จำกัดการเดินทางสูงสุด 250 เที่ยวต่อ เดือน (ตามลำดับการใช้สิทธิก่อนหลัง)
  c) ประเทศที่ให้บริการ (มาเลเซีย กรุงเทพฯ และบาหลีเท่านั้น)

  กฎกิจกรรม :
  1. เพื่อให้มีคุณสมบัติและเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดต่อไปนี้ในช่วงระยะเวลากิจกรรม (“ ข้อกำหนดของกิจกรรม ” ):-
  a) ฉัน เข้าร่วมกิจกรรมและเข้าร่วมกิจกรรมผ่านทาง https://www.airasia.com/ หรือ แอร์เอเชีย ซุปเปอร์แอป (เรียกรวมกันว่า “ แพลตฟอร์มเฉพาะ ”)
  b) ในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมจะต้องปฏิบัติตามข้อกำหนดของกิจกรรมและทำธุรกรรมขั้นต่ำ RM 300 หรือสกุลเงินที่เทียบเท่ากับ แอร์เอเชีย ซุปเปอร์แอป หรือเว็บไซต์ ด้วยบัตร UnionPay International ในช่วงระยะเวลากิจกรรม รายละเอียดโปรดดูด้านล่าง:

  ประเทศ

  สกุลเงิน

  จำนวนยอดชำระขั้นต่ำ

  มาเลเซีย MYR 300
  อินโดนีเซีย IDR 1,000,000
  ประเทศไทย THB 2,300
  ฟิลิปปินส์ PHP 3,700
  สิงคโปร์ SGD 90
  บรูไน BND 90
  เวียดนาม VND 1,550,000
  กัมพูชา USD 70
  เมียนมาร์ USD 70
  ลาว USD 70

  c) การซื้อจะต้องทำในใบเสร็จเดียวเท่านั้น สถานะสมาชิกระดับ Platinum จะแสดง T + 14 ใน Superapp เมื่อทำธุรกรรมด้วยบัตร UnionPay ได้สำเร็จ
  d) การอัพเกรดสมาชิกแพลตตินัม เพียง ครั้งเดียว เท่านั้น ที่มีสิทธิ์สำหรับผู้ถือบัตรที่อัปเกรดสำเร็จ
  2. เข้าร่วมในโปรแกรมสถานะปัจจุบันระดับแพลตตินัมเพื่อรับสิทธิพิเศษในการเช็คอิน การจัดการสัมภาระ และที่เคาน์เตอร์เช็คอิน
  3. ผู้ถือบัตรที่มีคุณสมบัติรับบัตรกำนัลเครื่องเล่นฟรีจะได้รับทางอีเมล และเครื่องเล่นดังกล่าวมีให้บริการในมาเลเซีย ไทย และบาหลี
 • ข้อยกเว้น :
  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขของโปรโมชั่นมีผลบังคับใช้กับร้านค้า สามารถปรึกษารายละเอียดได้จากเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า
  2. UnionPay International ไม่ใช่ผู้ขายหรือผู้ให้บริการ ดังนั้น UnionPay International จะไม่รับผิดชอบต่อผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ร้านค้ามอบให้ ภาระผูกพันและความรับผิดใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์หรือบริการดังกล่าวและบริการเสริมทั้งหมดจะต้องตกเป็นภาระของผู้ค้า
  3. ผู้ขายและ/หรือข้อเสนออาจได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด-19 รายละเอียดจะเป็นไปตามประกาศของร้านค้า4.การออกแบบ ข้อความ รูปภาพ และลิงก์ที่อยู่ในหน้านี้จะต้องนำไปใช้โดยได้รับอนุญาตจาก UnionPay International เพื่อวัตถุประสงค์ในการส่งเสริมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องของ UnionPay International เท่านั้น หลังจากสิ้นสุดโปรโมชั่น ลิงก์และเนื้อหาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องจะใช้งานไม่ได้ หากใช้แล้วกรุณาลบออกทันที Unionpay International จะไม่รับผิดชอบต่อผลที่ตามมาหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นอันเป็นผลมาจากการไม่ลบออกทันเวลาหรือการใช้งานอย่างไม่สมเหตุสมผล

  Priority Airport List

   

  Station

  Code

  Priority Boarding
  (Y/N)

  Priority Baggage Collection
  (Y/N)

  Priority check in counter
  (Y/N)

  Australia

  MELBOURNE

  MEL

  Y

  Y

  Y

   

  Gold Coast

  OOL

  N

  N

  Y

   

  Perth

  PER

  Y

  Y

  Y

   

  Sydney

  SYD

  N

  N

  Y

  Bangladesh

  DHAKA

  DAC

  Y

  N

  Y

  Cambodia

  PHNOM PENH

  PNH

  Y

  y

  N

  China

  Beijing Daxing

  PKX

  Y

  Y

  Y

   

  Cheng Du

  TFU

  N

  N

  Y

   

  Chongqing

  CKG

  Y

  Y

  Y

   

  GUANGZHOU

  CAN

  Y

  N

  N

   

  GUILIN

  KWL

  Y

  Y

  N

   

  Hangzhou

  HGH

  N

  N

  Y

   

  KUNMING

  KMG

  Y

  Y

  N

   

  NANNING

  NNG

  Y

  Y

  N

   

  Shanghai

  PVG

  N

  N

  Y

   

  SHANTOU

  SWA

  Y

  N

  Y

   

  Shenzhen

  SZX

  Y

  Y

  Y

   

  Wuhan

  WUH

  Y

  Y

  Y

   

  XI'AN

  XIY

  Y

  Y

  Y

  Hong Kong

  Hong Kong

  HKG

  Y

  Y

  Y

  India

  BANGALORE

  BLR

  Y

  Y

  Y

   

  Chennai

  MAA

  Y

  Y

  Y

   

  Cochin

  COK

  Y

  Y

  Y

   

  HYDERABAD

  HYD

  Y

  Y

  N

   

  Kolkata

  CCU

  Y

  Y

  Y

   

  New Delhi

  DEL

  N

  N

  Y

   

  Tiruchirappalli

  TRZ

  Y

  Y

  N

  Indonesia

  BANDA ACEH

  BTJ

  Y

  Y

  N

   

  BANDUNG

  BDO

  Y

  Y

  N

   

  BALI

  DPS

  Y

  Y

  Y

   

  JAKARTA

  CGK

  Y

  Y

  Y

   

  KUALA NAMU

  KNO

  Y

  Y

  Y

   

  LOMBOK

  LOP

  Y

  Y

  N

   

  PADANG

  PDG

  Y

  Y

  N

   

  PALEMBANG

  PLM

  Y

  Y

  N

   

  PEKANBARU

  PKU

  Y

  Y

  N

   

  PONTIANAK

  PNK

  Y

  Y

  N

   

  SEMARANG

  SRG

  Y

  Y

  N

   

  SURABAYA

  SUB

  Y

  Y

  Y

   

  SOLO

  SOC

  Y

  Y

  N

   

  Ujung Pandang MAKASSAR

  UPG

  Y

  Y

  N

   

  BALIKPAPAN

  BPN

  Y

  N

  N

  Japan

  SAPPORO CITOSE

  CTS

  Y

  Y

  Y

   

  Nagoya

  NGO

  Y

  Y

  Y

   

  Narita, Tokyo

  NRT

  Y

  Y

  Y

   

  Osaka, Kansai(KIX)

  KIX

  Y

  Y

  Y

   

  HANEDA

  HND

  Y

  Y

  Y

  Laos

  LUANG PRABANG

  LPQ

  Y

  Y

  N

   

  Vientiane

  VTE

  Y

  Y

  Y

  Macau

  MACAU

  MFM

  Y

  Y

  N

  Malaysia

  ALOR SETAR

  AOR

  Y

  Y

  N

   

  BINTULU

  BTU

  Y

  Y

  N

   

  Ipoh

  IPH

  Y

  N

  N

   

  JOHOR BAHRU

  JHB

  Y

  Y

  N

   

  KOTA BHARU

  KBR

  Y

  N

  N

   

  KUALA LUMPUR

  KUL

  Y

  Y

  Y

   

  KUALA TERENGGANU

  TGG

  Y

  Y

  N

   

  Kuching

  KCH

  Y

  Y

  Y

   

  LABUAN

  LBU

  Y

  N

  N

   

  LANGKAWI

  LGK

  Y

  N

  N

   

  MIRI

  MYY

  Y

  Y

  N

   

  Penang

  PEN

  Y

  Y

  Y

   

  SANDAKAN

  SDK

  Y

  Y

  N

   

  SIBU

  SBW

  Y

  N

  N

   

  TAWAU

  TWU

  Y

  Y

  N

  Maldives

  Maldives

  MLE

  Y

  Y

  Y

  Myanmar

  MANDALAY

  MDL

  Y

  Y

  Y

   

  YANGON

  RGN

  Y

  Y

  N

  New Zealand

  Auckland

  AKL

  N

  N

  Y

  Philippines

  Bacolod

  BCD

  Y

  Y

  Y

   

  CATICLAN

  MPH

  Y

  Y

  N

   

  CEBU

  CEB

  Y

  Y

  Y

   

  CLARK

  CRK

  Y

  Y

  Y

   

  DAVAO

  DVO

  Y

  Y

  Y

   

  ILOILO

  ILO

  Y

  Y

  Y

   

  KALIBO

  KLO

  Y

  Y

  Y

   

  Cagayan De Oro

  CGY

  Y

  Y

  Y

   

  MANILA

  MNL

  Y

  Y

  Y

   

  PUERTO PRINCESA

  PPS

  Y

  Y

  Y

   

  ROXAS

  RXS

  Y

  Y

  Y

   

  TACLOBAN

  TAC

  Y

  Y

  N

   

  TAGBILARAN

  TAG

  Y

  Y

  Y

  Saudi Arabia

  Jeddah

  JED

  N

  N

  Y

  Singapore

  Singapore

  SIN

  Y

  Y

  Y

  Korea

  BUSAN

  PUS

  Y

  Y

  Y

   

  Incheon

  ICN

  N

  N

  Y

   

  JEJU

  CJU

  Y

  Y

  Y

  Sri Lanka

  COLOMBO

  CMB

  Y

  Y

  Y

  Taiwan

  Kaohsiung

  KHH

  Y

  Y

  Y

   

  Taipei

  TPE

  N

  N

  Y

  Thailand

  Bangkok, DonMueng

  DMK

  Y

  Y

  Y

   

  BURIRAM

  BFV

  Y

  Y

  N

   

  ChiangMai

  CNX

  Y

  Y

  Y

   

  CHIANG RAI

  CEI

  Y

  Y

  N

   

  KHON KAEN

  KKC

  Y

  Y

  N

   

  KRABI

  KBV

  Y

  Y

  N

   

  LOEI

  LOE

  Y

  Y

  N

   

  NAKHON SI THAMMARAT

  NST

  Y

  Y

  N

   

  NAKHON PHANOM

  KOP

  Y

  Y

  N

   

  NAN

  NNT

  Y

  Y

  N

   

  NARATHIWAT

  NAW

  Y

  Y

  N

   

  PHITSANULOK

  PHS

  Y

  Y

  N

   

  ROI ET

  ROI

  Y

  Y

  N

   

  SAKON NAKHON

  SNO

  Y

  Y

  N

   

  SURAT THANI

  URT

  Y

  Y

  N

   

  TRANG

  TST

  Y

  Y

  N

   

  U-TAPAO (PATTAYA)

  UTP

  Y

  Y

  N

   

  UBON RATCHATHANI

  UBP

  Y

  Y

  N

   

  UDON THANI

  UTH

  Y

  Y

  N

  Vietnam

  DA NANG

  DAD

  Y

  Y

  N

   

  HANOI

  HAN

  Y

  Y

  N

   

  HO CHI MINH CITY

  SGN

  Y

  Y

  N

   

  NHA TRANG

  CXR

  Y

  Y

  N


 • U Collection
  รับส่วนลดและสิทธิพิเศษ และส่วนลดจากร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม ท่องเที่ยว ระดับพรีเมี่ยมทั้งในและต่างประเทศ
  ตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.unionpayintl.com/ucollection
 • U Plan
  รับส่วนลดและสิทธิพิเศษต่างๆ ผ่าน U.Plan platform ซึ่งเป็นคูปองอิเล็กทรอนิกส์ (e-Coupon) จากร้านค้าชั้นนำที่ร่วมรายการ อาทิ ส่วนลดร้านค้าชั้นนำ ที่ฮ่องกง ญี่ปุ่น ไต้หวัน เกาหลีใต้ สิงคโปร์ มาเลเซีย เป็นนต้น รวมถึงร้านค้าชั้นนำในประเทศไทย อาทิ ร้าน King Power, ห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลและเดอะ มอลล์ เป็นต้น ผ่าน UnionPay International Application ดาวน์โหลดได้ทั้งระบบ iOS ผ่านทาง App Store และ Android ผ่าน Play Store
  สามารถตรวจสอบรายละเอียดสิทธิพิเศษอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ https://www.unionpayintl.com/en/
 • U Rewards
  รับส่วนลดและสิทธิประโยชน์ ผ่าน U Rewards platform โดยผู้ถือบัตรสามารถลงทะเบียน เพื่อรับสิทธิประโยชน์บน U Rewards platform ได้ตลอดทั้งปี อาทิ ส่วนลด 10% ในเครือ Dusit International Group
  ลงทะเบียนรับสิทธิประโยชน์ได้ที่ https://benefit.unionpayintl.com/mobile/#/account/login

 

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้ (ฐานเงินเดือน) 15,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 4 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์บ้าน, หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบันหรือที่ทำงานอยู่ในเขตพื้นที่ให้บริการ ของอิออนฯ
document
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้าน เพิ่มเติม
tick tick tick
เอกสารยืนยันรายได้ อาทิ สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (50ทวิ)
tick    
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick
สำเนาใบทะเบียนการค้า / สำเนาหนังสือรับรองการจด ทะเบียนบริษัท / หจก.
    tick

 

หมายเหตุ :

 • เอกสารทุกฉบับผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อกำกับทุกฉบับ
 • ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติเครดิตซึ่งอยู่ภายใต้ระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทยและพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของบริษัทฯ

ค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
 
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ฟรี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
 
- บัตรหลัก
500 บาท
*ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด
- บัตรเสริม
250 บาท
*ฟรี ค่าธรรมเนียมรายปีในปีแรก และฟรีค่าธรรมเนียมในปีถัดไปเมื่อมียอดใช้จ่ายตามที่บริษัทฯ กำหนด

 

2. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
16% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
3% ของจำนวนเงินที่เบิก

 

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 ข้างต้น มีผลบังคับใช้ 1 สิงหาคม 2563 หรือตาม ธปท. ประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียม และค่าใช้จ่ายใดๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และ อัตราการผ่อนชำระคืนขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้
  โดยบริษัทอิออนฯ จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

 

 •  
 • ขั้นตอนการสมัครทาง AEON THAI MOBILE แอปพลิเคชัน
 • Icon-02.png
 • 1. กดเลือกเมนูสมัครบัตร
 • Icon-04.png
 • 2. สแกนบัตรประชาชนตัวจริง
 • Icon-03.png
 • 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

 • Icon-04.png
 • 4. อัปโหลดสลิปเงินเดือน, สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน, สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
 • Icon-10.png
 • 5. ยืนยันตัวตนผ่าน NDID
 • Icon-08.png
 • 6. สแกนใบหน้าและส่งใบสมัคร
 •  
 •  
 • ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)
 • i-desktop
 • 1. กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มใบสมัคร
 • i-approved
 • 2. ตรวจสอบเอกสารโดยบริษัทอิออนฯ
 • i-card
 • 3. รับบัตรเครดิตอิออน