Loading...

กรมธรรม์อุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) แผนที่ 2

รหัส :
0141200002
คะแนน :
1,900 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

วงเงินคุ้มครอง

 
  • กรณี สูญเสียเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง อันเกิดขึ้นจากอุบัติเหตุเท่านั้น 200,000 บาท
  • กรณี สูญเสียเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการถูกฆาตกรรม ลอบทำร้าย 100,000 บาท
  • กรณี สูญเสียเสียชีวิต, สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือ ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง จากการขับขี่ หรือ ซ้อนท้าย รถจักรยานยนต์ 100,000 บาท
 
รายละเอียดความคุ้มครองประกันอุบัติเหตุ
 
  • ผู้เอาประกัน : ลูกค้าที่ใช้คะแนนสะสมบัตรเครดิตอิออนแลกความคุ้มครอง ตามที่ระบุรายชื่อไว้อายุไม่เกิน 65 ปี (ผู้เอาประกันภัยต้องเป็นเจ้าของบัตรเท่านั้น)
 
หมายเหตุ
 
  • ผู้ถือกรมธรรม์จะออกในนาม บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) และ ผู้เอาประกันภัยจะได้รับใบรับรองการทำประกัน
  • ผู้ถือบัตรที่นำคะแนนมาแลกในภายในวันที่ 1 - 15 ของเดือนจะได้รับความคุ้มครองวันที่ 15 ของเดือนนั้น หากนำคะแนนมาแลก ภายในวันที่    16 – 31 จะได้รับความคุ้มครองวันที่ 15 ของเดือนถัดไป
  • เงื่อนไขความคุ้มครอง และข้อยกเว้นเป็นไปตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  • หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกรมธรรม์ กรุณาติดต่อ 02-825-8888
 หมายเหตุ

1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123