Loading...

หลอดไฟบูลทูธ LED Xiaomi ขั้ว E27

รหัส :
0230300196
คะแนน :
4,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

1.สามารถสั่งงานผ่านแอพ Mi Home ได้ เช่น ปิด-เปิด, ปรับความสว่าง, เปลี่ยนสีไฟ (ต้องต่อกับอุปกรณ์ที่มี Bluetooth Gateway หรือ Bluetooth Mesh ก่อน)
2.มาพร้อมกับเทคโนโลยี Bluetooth Mesh ที่เชื่อมต่อโดยไม่ต้องมีเราเตอร์ ทำให้สั่งงานได้โดยไม่ต้องมีWifi

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น