Loading...

เบบี้ ชำร์ค ถังปั่นมินิ 4 ถัง แถมฟรี ผ้ำไมโครไฟเบอร์ 4 ผืน

รหัส :
1780600001
คะแนน :
9,900 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด


* ชุดถังปั่นที่ช่วยให้กำรทำควำมสะอำดบ้ำนง่ำยขึ้น
* ใช้งำนง่ำย ทั้งกำรซักและปั่นแห้งผ้ำม็อบทั้ง 2 ระบบ
* ใช้มือกดที่ตัวด้ำม โดยไม่ต้องใช้เท้ำเหยียบ
* ด้ำมม็อบสเตนเลส ปรับสั้น - ยำว ได้ถึง 130 เซนติเมตร
* ผ้ำไมโครไฟเบอร์ดูดซับน้ำได้มำกเป็นพิเศษ
* ตะกร้ำปั่นแห้งเป็นสเตนเลส แข็งแรงทนทำน
* ขนำดไม้ถู 97 เซนติเมตร ยืดได้สูงสุด 125 เซนติเมตร
* ขนำดถัง กว้ำง 28 ยำว 47 สูง 25 เซนติเมตร

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น