ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > หมวดสินค้า > เครื่องครัว > RRS STAINLESS STEW ชุดหม้อสตูว์ทรงสูง 4ใบ
RRS STAINLESS STEW ชุดหม้อสตูว์ทรงสูง 4ใบ
รหัส
:
1780500002

คะแนน
:
15,000 คะแนน
จำนวน
:
 

- ชุดหม้อสเตนเลส อย่ำงดี แข็งแรงทนทำน
- ตัวหม้อออกแบบให้ควำมร้อนกระจำยได้ทั่วถึง
- ชุดหม้อสตูว์ทรงสูง หนำ 0.4 มี 4 ขนำด
- ล้ำงทำควำมสะอำดง่ำย มำพร้อมฝำสเตนเลสป้องกันอำหำรปนเปื้อน
- ใช้ได้กับเตำทุกชนิด ทั้งเตำแก๊สและเตำไฟฟ้ำ
 
ขนาดสินค้ำ
 
1. หม้อสตูว์ขนำด 22 ซม. พร้อมฝำ 1 ชิ้น ลึก 16.5 ซม. จุ 3.75 ลิตร
2. หม้อสตูว์ขนำด 25 ซม. พร้อมฝำ 1 ชิ้น ลึก 17 ซม. จุ 5.25 ลิตร
3. หม้อสตูว์ขนำด 27 ซม. พร้อมฝำ 1 ชิ้น ลึก 17.5 ซม. จุ 6.75 ลิตร
4. หม้อสตูว์ขนำด 30 ซม. พร้อมฝำ 1 ชิ้น ลึก 19 ซม. จุ 10.5 ลิตร

หมายเหตุ

     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ

     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว

     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123

     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น

< ย้อนกลับ