ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > อิออน แฮปปี้พ้อยท์ คืออะไร

คะแนนอิออน แฮปปี้ พอยส์ คืออะไร

 • บัตรเครดิตอิออนที่เข้าร่วมรายการ ได้แก่ บัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม, บัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์การ์ด, บัตรเครดิต อิออน วีซ่า, บัตรเครดิต อิออน เจซีบี, หรือ บัตรเครดิต อิออน มาสเตอร์การ์ด อิเล็กทรอนิกส์ (เฉพาะสมาชิกที่เปิดวงเงินบัตรเครดิตเท่านั้น), บัตรเครดิตร่วม วีซ่า มาสเตอร์การ์ด และเจซีบี
 • ทุก 25 บาท จะได้คะแนนสะสม 1 คะแนน สำหรับบัตรเครดิตอิออนและ ทุก 20 บาท สำหรับบัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัม และ บัตรเครดิตอิออน โกล์ด จะได้รับคะแนนสะสม 1 คะแนน (ยกเว้นการเบิกเงินสดล่วงหน้า และค่าบริการอื่นๆ เช่น ค่าธรรมเนียมชำระล่าช้า ดอกเบี้ยจากหนี้ค้างชำระ ดอกเบี้ยการผ่อนชำระ ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า การชำระค่าไฟฟ้าผ่านบัตรเครดิต)
 • สมาชิกที่ถือบัตรมากกว่า 1 ใบ สามารถนำคะแนนสะสมมารวมกันได้
 • คะแนนสะสมมีอายุ 4 ปีปฏิทินนับจากวันที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิต
 • สมาชิกต้องคงสถานะเป็นสมาชิกบัตรเครดิตอิออน และบัตรเครดิตต่างๆที่ร่วมรายการ ณ วันที่ทำการแลก
 • สมาชิกตรวจสอบคะแนนสะสม ได้จากใบแจ้งยอดการชำระเงินประจำเดือน หรือ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร. 0-2665-0123 หรือ https://www.aeon.co.th/memberservice/
 • ผู้ที่สามารถนำคะแนนสะสมมาแลกซื้อสินค้าหรือบริการได้ ต้องเป็นสมาชิกผู้ถือบัตรเครดิตหลักเท่านั้น
 • สมาชิกผู้ถือบัตรเครดิต ต้องไม่มียอดหนี้ค้างชำระ จากการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตดังกล่าว ตลอดระยะเวลาของรายการ
 • กรณีการแลกซื้อสินค้าหรือบริการเป็นเงินคืน ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีบัตรเครดิตอิออนของท่าน โดยสามารถใช้เป็นส่วนลดค่าใช้จ่าย ในบัญชีบัตรเครดิตอิออนของท่าน ในรอบบัญชีถัดไป
 • กรณีบริจาคเข้ามูลนิธิฯ ที่เข้าร่วมรายการ ทางบริษัทฯ จะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของมูลนิธิฯ และทางมูลนิธิฯ จะดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ท่านเป็นการถัดไป
 • เมื่อสมาชิกเลือกแลกซื้อสินค้าหรือบริการแล้ว ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่อนุญาตให้เปลี่ยนแปลง หรือ ยกเลิก
 • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ การคำนวนคะแนนสะสม ระยะเวลา หรือองค์ประกอบใดๆ ก็ตาม โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า