Loading...

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

3,200 คะแนน = 200 บาท
รหัส :
0060100001
คะแนน :
3,200 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรคริสเตียนร่วมพันธกิจ มีเจตจำนงที่จะ ‘ดำเนินตามแบบอย่างขององค์พระเยซูคริสต์ พระผู้ช่วยให้รอดของเรา ในการทำงานร่วมกับคนยากไร้ และด้อยโอกาส ส่งเสริมการเปลี่ยนแปลงชีวิตที่ดีขึ้น แสวงหาความยุติธรรม และเป็นพยานถึงข่าวประเสริฐแห่งแผ่นดินของพระเจ้า