ลงทะเบียน

 • ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการลงทะเบียนจะต้องตรงกับข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัครเท่านั้น มิฉะนั้นท่านจะลงทะเบียนไม่ผ่าน
 • ถ้าท่านจำไม่ได้หรือไม่แน่ใจในข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร,ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้จากทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เท่านั้น ที่หมายเลข 0-2665-0123
*ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล
 • กำหนดชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าระบบ (กำหนดได้เพียงครั้งเดียว) ระบุ 4-20 ตัวอักษร ต้องเป็นตัวอักษร a-z, A-Z หรือ 0-9 เท่านั้น
 • ไม่ควรตั้งค่าข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าถึง เช่น วันเดือนปีเกิดหรืออีเมล์ เหมือนกับชื่อผู้ใช้งาน
 • คลิกตรวจสอบ ชื่อผู้ใช้ที่คุณตั้ง ยังไม่มีผู้ใช้งาน
 • โปรดใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
-
XX
-
XXXX
-
 • โปรดใส่หมายเลขบัตรเครดิต/หมายเลขสมาชิกในช่องว่างและต้องเป็นตัวเลข 0-9 เท่านั้น
 • ต้องมีความยาว 8-20 ตัวอักษร ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งเล็กและใหญ่ a-z, A-Z,0-9 ผสมกัน และสามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษร่วมด้วยได้ (ยกเว้น (‘), (“), (,), (&) และ ช่องว่าง)
 • โปรดใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
 • กำหนด วันเดือนปีเกิด ที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร
 • หมายเลขโทรศัพท์เบอร์มือถือ ที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร
 • กำหนดที่อยู่อีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง (โปรดตรวจสอบอีเมล์ในเมล์ถังขยะทุกครั้ง)
 • โปรดใส่ที่อยู่อีเมล์อีกครั้งกรอกรหัส

 • โปรดใส่อักขระด้านบนตามที่ท่านเห็น หากต้องการเปลี่ยนอักขระในภาพให้กด "เปลี่ยนรหัส"

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการอิออนโมบายแอปพลิเคชันและบริการอิออนออนไลน์
(AEON THAI MOBILE Application and AEON Online Service)

  1. ลักษณะทั่วไปของบริการ
   บริการอิออนโมบายแอปพลิเคชัน และบริการอิออนออนไลน์ (รวมเรียกว่า “บริการออนไลน์”) เป็นบริการออนไลน์สำหรับลูกค้าของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน”) ในการใช้บริการตรวจสอบข้อมูลและทำรายการต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต (รวมเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) และเว็บไซต์ของอิออน
  2. ความตกลงในการใช้บริการ
   ในการใช้บริการออนไลน์ ลูกค้ารับทราบ ยอมรับ และตกลงกับอิออนดังนี้
   2.1 ลูกค้าตกลงผูกพันรับผิดต่ออิออนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงด้านล่างนี้ บนแอปพลิเคชัน และเว็บไซต์ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อิออนจะได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่เห็นสมควร ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
   2.2 ลูกค้าตกลงว่าการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ โดยการใช้ Username Password และ PIN ของลูกค้า รวมทั้งการยืนยันตัวตนของลูกค้าโดยใช้รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) หรือโดยใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่สามารถระบุตัวตนและยืนยันการทำรายการของลูกค้าได้ ถือว่าเป็นการกระทำและการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ของลูกค้าที่ถูกต้องสมบูรณ์ มีผลผูกพันตามกฎหมายและสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันการทำธุรกรรมผ่านบริการออนไลน์ที่ใช้อ้างอิงต่อลูกค้าได้นับแต่เวลาที่มีการยืนยันการทำธุรกรรม โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ปรากฏลายมือชื่อของลูกค้าอีกแต่อย่างใด ในการนี้ ลูกค้าสละสิทธิที่จะโต้แย้งหรือยกข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธการทำรายการหรือความถูกต้องของรายการใดๆ ที่ได้ทำผ่านระบบบริการออนไลน์ต่ออิออน
   2.3 อิออนสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการออนไลน์ในระหว่างช่วงเวลาที่อิออนกำหนดบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของอิออน โดยครอบคลุมถึงบริการทุกประเภทหรือเพียงบางประเภทตามที่อิออนกำหนด ซึ่งวิธีการใช้งานบริการออนไลน์และประเภทของบริการที่ลูกค้าสามารถใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอาจมีความแตกต่างกัน อนึ่ง อิออนอาจพิจารณาปรับ แก้ ลด หรือเพิ่มประเภทของบริการออนไลน์ได้ตามที่เห็นสมควร
   2.4 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าอิออนอาจไม่สามารถให้บริการออนไลน์ได้เป็นการชั่วคราวในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และ/หรือระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ขัดข้อง ได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบ หรือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่นใด
   2.5 อิออนสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการออนไลน์เป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  3. เงื่อนไขการใช้บริการ
   เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการออนไลน์ ลูกค้าตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้
   3.1 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือเว็บเบราว์เซอร์ ที่นำมาใช้บริการออนไลน์ว่ามีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการใช้งานบริการออนไลน์ และได้รับการป้องกันจากไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือโปรแกรมที่มีคุณสมบัติในการทำลายหรือปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูล และภัยคุกคามอื่นๆ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่อิออนกำหนด
   3.2 ใช้ความระมัดระวังในการเข้าดูและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใดของลูกค้าในระหว่างการใช้งานและการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ทุกครั้ง
   3.3 เก็บรักษาเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใดของลูกค้า รวมถึง Username, Password, PIN และรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) ทั้งที่อิออนกำหนดให้ และที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเองในภายหลัง
   3.4 ไม่ละทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่นำมาใช้บริการออนไลน์ขณะที่กำลังอยู่ในระบบบริการออนไลน์ และจะต้องออกจากระบบบริการออนไลน์ (Log Off) ทุกครั้ง เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยและครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้าแล้ว
   3.5 กรณีที่ลูกค้าใช้บริการออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานร่วมกับบุคคลอื่น และ/หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง อิออน และ/หรือบุคคลอื่นใด ถ้าหากมีกรณีที่บุคคลอื่นสามารถเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ ทำรายการ ตลอดจนล่วงรู้ข้อมูลของลูกค้าและ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นลูกค้าของอิออนได้ ทั้งนี้ อิออนสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการออนไลน์ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมด ในกรณีที่ลูกค้าใช้บริการออนไลน์ในลักษณะดังกล่าว หรือผ่านการเชื่อมต่อใดที่อิออนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ปลอดภัย
   3.6 เมื่อ Password และ/หรือ PIN ของลูกค้าสูญหาย ถูกขโมย หรือเมื่อลูกค้าคาดหมายได้ว่าบุคคลอื่นอาจล่วงรู้หรือคาดเดา Username Password และ/หรือ PIN ของลูกค้าได้ ลูกค้าจะต้องเปลี่ยน Password หรือ PIN ใหม่ตามวิธีการที่อิออนกำหนดทันที โดยถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าโดยตรง มิฉะนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในรายการใดๆ รวมทั้งความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
   3.7 กรณีที่มีความผิดพลาดขณะใช้บริการหรือทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้อิออนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับแต่วันที่เกิดความผิดพลาด มิฉะนั้นให้ถือว่าการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์นั้นถูกต้องและมีผลสมบูรณ์แล้ว ในการแจ้งความผิดพลาดดังกล่าว ลูกค้าจะจัดเตรียมและส่งหนังสือซึ่งแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยให้แก่ อิออน
    3.7.1 วันและเวลาที่ทำรายการ
    3.7.2 สถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่นำมาใช้บริการออนไลน์ และประเภทของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน
    3.7.3 หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิก 16 หลัก ชื่อและนามสกุลของลูกค้า รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
    3.7.4 ประเภทของรายการ
    3.7.5 รายละเอียดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และรหัสอ้างอิง (ถ้ามี)
  4. การรักษาความปลอดภัย
   อิออนสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการออนไลน์แก่ลูกค้าหากมีการใส่ Username Password PIN และ/หรือ รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) ผิดพลาดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด ฉการระงับการให้บริการออนไลน์ดังกล่าวจะส่งผลให้รายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการใดๆ ที่ลูกค้ามีคำสั่งไว้ในบริการออนไลน์ถูกยกเลิกทันที โดยลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากการระงับการให้บริการออนไลน์ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของอิออนเพื่อยกเลิกการระงับบริการออนไลน์ได้ที่หมายเลข 02-665-0123 ในวันและเวลาทำการของอิออน
  5. การไม่รับประกัน
   ข้อมูลและสื่อต่างๆ ที่แสดงบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของอิออน รวมถึงข้อความ ภาพกราฟิก ลิงค์หรือรายการอื่นๆ เป็นไปตามที่เป็นและมีอยู่ อิออนไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอหรือความครบถ้วนของข้อมูลและสื่อต่างๆ และไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นมิได้ให้ข้อมูลใด อิออนไม่รับประกันไม่ว่าในทางใด โดยแจ้งชัด โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่ละเมิดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก การมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ความเหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ และความปลอดจากไวรัส
  6. ข้อยกเว้นความรับผิด
   อิออนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความรับผิดเป็นพิเศษใดๆ หรือเหตุขัดข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในการใช้งานหรือทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ในทุกกรณี รวมถึงในกรณีดังต่อไปนี้
   6.1 กรณีที่ลูกค้าเปิดเผย Username Password PIN และ/หรือ OTP ให้แก่ผู้อื่นเพื่อเข้าสู่ระบบและทำรายการต่างๆ แทนตนเอง รวมทั้งมีการใช้บริการออนไลน์ในทางที่ผิดกฎหมาย
   6.2 กรณีที่เหตุนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า
   6.3 กรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่อิออนได้ประกาศบังคับใช้กับบริการออนไลน์ และในกรณีที่มีการละเมิดต่อกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์
   6.4 กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือทำลายคำสั่งและ/หรือข้อมูลที่ได้ส่งเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ หรือกรณีที่มีความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาด การละเลย การชะงัก ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือส่งข้อมูลของระบบและ/หรือเว็บเบราว์เซอร์ และ/หรือบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ของลูกค้าหรืออิออน
   6.5 กรณีที่มีการเจาะข้อมูล และ/หรือเข้ามาทำลายระบบฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ และ/หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อระบบเช่น Virus, Trojan Horses, หรือ Worms อันอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบบริการออนไลน์
   6.6 กรณีที่มีความเสียหายและ/หรือไม่สามารถใช้การได้ของระบบ โปรแกรม และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการใช้บริการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นของอิออนและ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหาย และ/หรือความผิดพลาดของระบบ โปรแกรม ระบบเซิร์ฟเวอร์ ระบบจ่ายไฟ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และ/หรือระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบอิเล็กทรอนิกส์
   6.7 การสูญหายของข้อมูลในระหว่างส่งผ่านข้อมูล ไม่ว่าจะเกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์หรือ ระบบอื่นของอิออน หรือระบบใดๆ ของลูกค้า หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
   6.8 ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุบัติเหตุ การจลาจล การประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง สงคราม การปิดงานหรือนัดหยุดงาน เหตุขัดข้องจากระบบไฟฟ้า หรือบริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมของอิออน ซึ่งทำให้อิออนไม่สามารถให้บริการออนไลน์ได้
   6.9 ในกรณีตามข้อ 6.1 – 6.3 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่อิออนและบุคคลอื่นใดทั้งหมด
  7. ค่าบริการ
   ลูกค้าตกลงชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการออนไลน์ตามอัตราที่อิออนกำหนด (ณ ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
  8. ข้อมูล
   8.1 ลูกค้าตกลงให้อิออนติดต่อสอบถาม เก็บ รวบรวม เปิดเผย หรือใช้ข้อมูลบางส่วนหรือทั้งหมดที่เกี่ยวกับลูกค้าได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม หรือเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ลูกค้าในการที่จะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าและ/หรือบริการต่างๆ
   8.2 ในกรณีที่อิออนมีความจำเป็นต้องเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน หรือธุรกรรม หรือข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวกับการใช้บริการออนไลน์ของลูกค้าให้แก่หน่วยงานใดๆ ภายใต้บทบัญญัติของกฎหมาย คำสั่ง กฎระเบียบของหน่วยงานที่มีอำนาจ หรือกำกับดูแลอิออน หรือเป็นการเปิดเผยเพื่อประโยชน์ในการให้บริการออนไลน์หรือเพื่อการอื่นใดตามที่อิออนเห็นสมควร ลูกค้าตกลงยินยอมให้อิออนเปิดเผย และ/หรือรายงานข้อมูล และธุรกรรมของลูกค้าได้ทุกประการ และให้ความยินยอมนี้มีผลอยู่ตลอดไป แม้จะได้มีการยกเลิกการสมัครใช้บริการออนไลน์ การใช้บริการออนไลน์ หรือปิดบัญชีสินเชื่อหรือบัตรเครดิตแล้วก็ตาม
  9. การติดต่อ
   อิออนจะติดต่อลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ หรืออีเมลที่ให้ไว้แก่อิออน หรือที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้อิออนทราบครั้งล่าสุด
   ลูกค้าตกลงยินยอมให้อิออนติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์มือถือ อีเมล เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน SMS และไปรษณีย์ รวมทั้งเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ทั้งของอิออนเอง และของบุคคล/องค์กรอื่นโดยให้ถือว่าอิออนได้แจ้งให้ลูกค้าทราบโดยชอบแล้ว
  10. การยกเลิกการใช้บริการ
   10.1 อิออนมีสิทธิยกเลิกการให้บริการออนไลน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีดังต่อไปนี้
   (1) ลูกค้าไม่มีการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการออนไลน์เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีนับแต่วันที่การสมัครใช้บริการออนไลน์เสร็จสิ้น หรือวันที่ลูกค้าได้เข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ครั้งล่าสุด
   (2) ลูกค้าปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการออนไลน์ไม่ว่าข้อใด รวมถึงการที่ลูกค้าไม่ชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของอิออนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ
   10.2 อิออนมีสิทธิยกเลิกการให้บริการออนไลน์ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   10.3 ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการออนไลน์ได้โดยแจ้งให้อิออนทราบตามวิธีการที่อิออนกำหนด และเมื่อการยกเลิกดังกล่าวมีผล รายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการใดๆ ที่ลูกค้ามีคำสั่งไว้ในบริการออนไลน์จะถูกยกเลิกทันที
  11. เงื่อนไขอื่น ๆ
   11.1 ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลในทางปฏิบัติ ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ จะไม่กระทบหรือทำให้เสื่อมเสียแก่ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลืออยู่ที่ยังชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับได้
   11.2 ในกรณีที่มีการตกลงเกี่ยวกับบริการเสริมสำหรับการใช้บริการออนไลน์ระหว่างลูกค้าและอิออนไม่ว่าประเภทใด ลูกค้าตกลงว่าบริการเสริมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์ รวมถึงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นหลักในการใช้บังคับกับบริการออนไลน์ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการเสริมเป็นหลักในการใช้บังคับกับบริการเสริมแต่ละบริการ ในการนี้ ลูกค้าและอิออนตกลงให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มาใช้บังคับกับบริการเสริมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการเสริมดังกล่าว
   11.3 ลูกค้าสามารถพิมพ์เอกสารยืนยันการทำรายการจากเครื่องพิมพ์เอกสารของลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
   11.4 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์นี้แตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ของอิออน ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์นี้บังคับกับบริการออนไลน์เท่านั้น
   11.5 ความล่าช้า การงดเว้นหรือสละสิทธิในการใช้สิทธิหรือการได้รับการชดเชยเยียวยาตามสิทธิของอิออนตามกฎหมายและข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือการได้รับการชดเชยเยียวยา หรือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว ความล่าช้า การงดเว้นหรือสละสิทธิครั้งใดครั้งหนึ่งหรือบางส่วน ไม่ตัดสิทธิอิออนที่จะใช้สิทธิหรือได้รับการชดเชยเยียวยาในครั้งอื่นๆ ส่วนอื่นๆ หรือในสิทธิอื่นๆ หรือการได้รับการชดเชยเยียวยาอื่นๆ และไม่ถือว่าอิออนสละสิทธิหรือให้ความยินยอมแก่ลูกค้าในการดำเนินการใดๆ แต่ประการใด
   11.6 ลูกค้าและอิออนตกลงให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และให้ตีความตามกฎหมายไทย ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการออนไลน์และบริการเสริมภายใต้บริการออนไลน์
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการเพย์นาว (Pay Now)
   1. บริการ Pay Now เป็นบริการเสริมของบริการออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงินอิออน รวมทั้งชำระเงินอื่นใดที่อิออนอาจกำหนดเพิ่มเติมต่อไป โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ Pay Now ผ่านทางแอปพลิเคชันเท่านั้น
   2. การชำระเงินผ่านบริการ Pay Now จะใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่อิออนกำหนด (“ธนาคาร”) โดยอาศัยช่องทางการชำระเงินของธนาคาร เช่น บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์ (Online Direct Debit) หรือช่องทางอื่นใดที่อิออนกำหนด ดังนั้น ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการ Pay Now จึงต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคาร และต้องเปิดใช้งานบริการชำระเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคาร ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดในการชำระเงินต่อครั้งและต่อวัน รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า
   3. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การยืนยันคำสั่งชำระเงินผ่านบริการ Pay Now ตามวิธีการที่อิออนกำหนดเป็นการแสดงเจตนาของลูกค้าในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า โดยอิออนจะส่งคำสั่งชำระเงินของลูกค้าไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก และลูกค้าจะต้องยืนยันคำสั่งชำระเงินของลูกค้ากับธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากอีกครั้งตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด รายการชำระเงินจึงจะสมบูรณ์ ในกรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากน้อยกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าประสงค์จะชำระ ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากเป็นผู้มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำรายการชำระเงินบางส่วนหรือไม่ทำรายการชำระเงินนั้นๆ ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายการชำระเงินกับธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากโดยตรง
   4. อิออนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดในการใช้บริการ Pay Now อันเนื่องมาจากความบกพร่องหรือความผิดพลาดในคำสั่งชำระเงินของลูกค้า หรือจากอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้งาน ความขัดข้องจากเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ธนาคาร ผู้ให้บริการภายนอก หรือบุคคลภายนอกใดๆ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของลูกค้าไม่เพียงพอที่จะชำระสินเชื่อหรือค่าบริการรายการใดจนครบถ้วน รวมทั้งสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของอิออน
   5. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์ใช้บังคับกับบริการ Pay Now เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Pay Now
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการจัดสรรการชำระเงิน (Payment Allocation)
   1. บริการ Payment Allocation เป็นบริการเสริมของบริการออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดสรรการชำระเงินที่ลูกค้าได้ชำระให้แก่อิออนโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการชำระสินเชื่อหรือบริการใด หรือระบุสินเชื่อหรือบริการไม่ถูกต้อง โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ Payment Allocation ผ่านทางแอปพลิเคชันเท่านั้น
   2. เมื่ออิออนตรวจพบรายการชำระเงินที่อิออนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการชำระสินเชื่อหรือบริการใด อิออนจะแจ้งเตือนลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าจัดสรรการชำระเงินดังกล่าวผ่านบริการ Payment Allocation
   3. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การจัดสรรการชำระเงินของลูกค้าผ่านบริการ Payment Allocation เป็นการแสดงเจตนาของลูกค้าที่จะชำระสินเชื่อหรือบริการตามรายการที่ลูกค้าได้จัดสรรไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดสรรการชำระเงิน หรือจัดสรรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อิออนกำหนด อิออนจะจัดสรรการชำระเงินให้ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่อิออนกำหนด ในการนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้ามีสิทธิในการจัดสรรเงินที่ได้ชำระให้แก่อิออนว่าเป็นการชำระเงินเพื่อสินเชื่อหรือบริการรายใด และจำนวนเท่าใดเท่านั้น อิออนสงวนสิทธิ์ในการนำเงินที่ได้รับชำระสำหรับสินเชื่อหรือบริการแต่ละรายมาจัดสรรเพื่อชำระต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
   4. อิออนอาจระงับการให้บริการ Payment Allocation เป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่อิออนทำการสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือน หรือในกรณีที่อิออนได้จัดสรรการชำระเงินให้แก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
   5. อิออนสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการ Payment Allocation แก่ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการออนไลน์ทางแอปพลิเคชันเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
   6. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์ ใช้บังคับกับบริการ Payment Allocation เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Payment Allocation