ลงทะเบียน

 • ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการลงทะเบียนจะต้องตรงกับข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัครเท่านั้น มิฉะนั้นท่านจะลงทะเบียนไม่ผ่าน
 • ถ้าท่านจำไม่ได้หรือไม่แน่ใจในข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร,ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้จากทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เท่านั้น ที่หมายเลข 0-2665-0123
*ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล
 • กำหนดชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าระบบ (กำหนดได้เพียงครั้งเดียว) ระบุ 4-20 ตัวอักษร ต้องเป็นตัวอักษร a-z, A-Z หรือ 0-9 เท่านั้น
 • ไม่ควรตั้งค่าข้อมูลที่ง่ายต่อการเข้าถึง เช่น วันเดือนปีเกิดหรืออีเมล์ เหมือนกับชื่อผู้ใช้งาน
 • คลิกตรวจสอบ ชื่อผู้ใช้ที่คุณตั้ง ยังไม่มีผู้ใช้งาน
 • โปรดใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
-
XX
-
XXXX
-
 • โปรดใส่หมายเลขบัตรเครดิต/หมายเลขสมาชิกในช่องว่างและต้องเป็นตัวเลข 0-9 เท่านั้น
 • ต้องมีความยาว 8-20 ตัวอักษร ประกอบด้วย ตัวอักษรภาษาอังกฤษทั้งเล็กและใหญ่ a-z, A-Z,0-9 ผสมกัน และสามารถใช้สัญลักษณ์พิเศษร่วมด้วยได้ (ยกเว้น (‘), (“), (,), (&) และ ช่องว่าง)
 • โปรดใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
 • กำหนด วันเดือนปีเกิด ที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร
 • หมายเลขโทรศัพท์เบอร์มือถือ ที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร
 • กำหนดที่อยู่อีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง (โปรดตรวจสอบอีเมล์ในเมล์ถังขยะทุกครั้ง)
 • โปรดใส่ที่อยู่อีเมล์อีกครั้งกรอกรหัส

 • โปรดใส่อักขระด้านบนตามที่ท่านเห็น หากต้องการเปลี่ยนอักขระในภาพให้กด "เปลี่ยนรหัส"

ข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการอิออนไทยโมบายแอปพลิเคชันและบริการอิออนออนไลน์
(AEON THAI MOBILE Application and AEON Online Service)

  1. ลักษณะทั่วไปของบริการ
   บริการอิออนไทยโมบายแอปพลิเคชันและบริการอิออนออนไลน์ (รวมเรียกว่า “บริการออนไลน์”) เป็นบริการออนไลน์สำหรับลูกค้าของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน”) ในการใช้บริการตรวจสอบข้อมูลและทำรายการต่างๆ ผ่านทางแอปพลิเคชันของอิออนบนโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ต (รวมเรียกว่า “แอปพลิเคชัน”) และเว็บไซต์ของอิออน (“เว็บไซต์”)
  2. ข้อตกลงการใช้บริการ
   ในการใช้บริการออนไลน์ ลูกค้ารับทราบ ยอมรับ และตกลงกับอิออนดังนี้
   2.1 ลูกค้าตกลงผูกพันรับผิดต่ออิออนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่แสดงบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อิออนจะได้กำหนดขึ้นเพิ่มเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงในภายหน้าตามที่เห็นสมควร ซึ่งให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้
   2.2 ลูกค้าตกลงว่าการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ โดยการใช้บัตรเครดิต หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัญชีบัตรเครดิต บัตรสมาชิก หมายเลขบัตรสมาชิก หมายเลขบัญชีบัตรสมาชิก เลขที่สัญญา หรือเลขประจำตัวประชาชน และการระบุตัวบุคคล คำขอใช้บริการ ความตกลง ความยินยอม และการทำรายการโดยใช้ข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลเสียง (Voice Record) ข้อมูลที่สร้างขึ้นจากข้อมูลทางชีวภาพ (Biometrics) และข้อมูลการทำรายการซึ่งบันทึกในรูปแบบข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ใด ๆ ควบคู่กับการใช้รหัสประจำตัว (PIN) รหัสผ่าน (Password) รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) การสแกนคิวอาร์โค้ด (QR Code) ผ่านแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของอิออน รหัสทุกประเภท หรือวิธีการระบุตัวบุคคลลูกค้าอื่นใดที่อิออนกำหนดหรือออกให้ หรือลูกค้ากำหนดขึ้น (รวมเรียกว่า “รหัสผ่าน” ) ให้ถือเสมือนว่าเป็นการลงลายมือชื่อและ/หรือลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในสัญญาโดยลูกค้าที่มีผลสมบูรณ์ตามกฎหมายเช่นเดียวกับการลงลายมือชื่อในสัญญา และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานในการสมัคร การแสดงความตกลง การให้ความยินยอม การทำรายการ และการรับเงินสินเชื่อไปจากอิออน (แล้วแต่กรณี) และสามารถใช้ฟ้องร้องบังคับคดีตามกฎหมายได้
   2.3 อิออนสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการออนไลน์ทั้งหมดหรือบางส่วนในระหว่างช่วงเวลาที่อิออนกำหนดบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของอิออน ซึ่งวิธีการใช้งานบริการออนไลน์และประเภทของบริการที่ลูกค้าสามารถใช้งานบนเว็บไซต์และแอปพลิเคชันอาจมีความแตกต่างกัน อนึ่ง อิออนอาจพิจารณาปรับ แก้ ลด หรือเพิ่มประเภทของบริการออนไลน์ได้ตามที่อิออนเห็นสมควร
   2.4 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าอิออนอาจไม่สามารถให้บริการออนไลน์ได้เป็นการชั่วคราวในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และ/หรือระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ขัดข้องได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบ หรือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่นใด
   2.5 อิออนสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการให้บริการออนไลน์เป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้ โดยจะแจ้งให้ลูกค้าทราบตามความจำเป็นหรือเมื่อมีเหตุอันสมควร
  3. หน้าที่และความรับผิดชอบของลูกค้า
   เพื่อความปลอดภัยในการใช้บริการออนไลน์ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้ามีหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้
   3.1 ตรวจสอบเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด การเชื่อมต่อเครือข่ายอินเทอร์เน็ต และ/หรือเว็บเบราว์เซอร์ ที่นำมาใช้บริการออนไลน์ว่ามีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการใช้งานบริการออนไลน์ และได้รับการป้องกันจากไวรัสคอมพิวเตอร์ มัลแวร์ หรือโปรแกรมที่มีคุณสมบัติในการทำลายหรือปิดกั้นการเข้าถึงข้อมูลและภัยคุกคามอื่นๆ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่อิออนกำหนด
   3.2 ใช้ความระมัดระวังในการเข้าดูและกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรสมาชิก ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใดของลูกค้าในระหว่างการใช้งานและการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ทุกครั้ง
   3.3 เก็บรักษาเป็นความลับและไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลอื่นใดของลูกค้า รวมถึง Username, Password, PIN และรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) ทั้งที่อิออนกำหนดให้ และที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเองในภายหลัง และรับทราบว่าอิออนไม่มีนโยบายในการสอบถาม Username, Password, PIN และรหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) ในทุกกรณี
   3.4 ควบคุมและดูแลเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และ/หรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่นำมาใช้บริการออนไลน์ให้อยู่ในที่ปลอดภัยและเป็นส่วนตัว ขณะที่กำลังอยู่ในระบบบริการออนไลน์ และจะต้องออกจากระบบบริการออนไลน์ (Log Off) ทุกครั้ง เมื่อทำรายการเสร็จเรียบร้อยและครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้าแล้ว
   3.5 กรณีที่ลูกค้าใช้บริการออนไลน์ผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้งานร่วมกับบุคคลอื่น และ/หรือเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสาธารณะ ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งต่อตนเอง อิออน และ/หรือบุคคลอื่นใด ถ้าหากมีกรณีที่บุคคลอื่นสามารถเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ ทำรายการ ตลอดจนข้อมูลของลูกค้าและ/หรือบุคคลอื่นที่เป็นลูกค้าของอิออนถูกเปิดเผย แฮ็กข้อมูล หรือข้อมูลรั่วไหล ทั้งนี้ อิออนสงวนสิทธิ์ในการระงับบริการออนไลน์ไม่ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งหรือทั้งหมดทันที ตราบเท่าที่ลูกค้าใช้บริการออนไลน์ในลักษณะดังกล่าว หรือผ่านการเชื่อมต่อใดที่อิออนพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่มั่นคงปลอดภัย
   3.6 เมื่อ Username, Password และ/หรือ PIN ของลูกค้าสูญหาย ถูกขโมย หรือเมื่อลูกค้าคาดหมายได้ว่าบุคคลอื่นอาจล่วงรู้หรือคาดเดา Username, Password และ/หรือ PIN ของลูกค้าได้ ลูกค้าจะต้องเปลี่ยน Username, Password หรือ PIN ใหม่ตามวิธีการที่อิออนกำหนดทันที โดยถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าแต่เพียงผู้เดียว มิฉะนั้นลูกค้าจะต้องรับผิดชอบในรายการใดๆ รวมทั้งความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้น
   3.7 กรณีที่มีความผิดพลาดขณะใช้บริการหรือทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้อิออนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับแต่วันที่เกิดความผิดพลาด มิฉะนั้นให้ถือว่าการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์นั้นถูกต้องและมีผลสมบูรณ์แล้ว ในการแจ้งความผิดพลาดดังกล่าว ลูกค้าจะจัดเตรียมและส่งหนังสือซึ่งแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยให้แก่ อิออน
    3.7.1 วันและเวลาที่ทำรายการ
    3.7.2 สถานที่ตั้งของเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่นำมาใช้บริการออนไลน์ และประเภทของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตที่ใช้งาน
    3.7.3 หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิก 16 หลัก ชื่อและนามสกุลของลูกค้า รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
    3.7.4 ประเภทของรายการ
    3.7.5 รายละเอียดความผิดพลาดที่เกิดขึ้น และรหัสอ้างอิง (ถ้ามี)
  4. การรักษาความปลอดภัย
   อิออนสงวนสิทธิที่จะระงับการให้บริการออนไลน์แก่ลูกค้าหากมีการใส่ Username Password PIN และ/หรือ รหัสผ่านใช้ครั้งเดียว (OTP) ผิดพลาดเกินจำนวนครั้งที่กำหนด การระงับการให้บริการออนไลน์ดังกล่าวจะส่งผลให้รายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการใดๆ ที่ลูกค้ามีคำสั่งไว้ในบริการออนไลน์ถูกยกเลิกทันที โดยลูกค้าจะไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดจากการระงับการให้บริการออนไลน์ ทั้งนี้ ลูกค้าสามารถติดต่อฝ่ายบริการลูกค้าของอิออนเพื่อยกเลิกการระงับบริการออนไลน์ได้ที่หมายเลข 02-665-0123 ในวันและเวลาทำการของอิออน
  5. การไม่รับประกัน
   ข้อมูลและสื่อต่างๆ ที่แสดงบนแอปพลิเคชันและเว็บไซต์ของอิออน รวมถึงข้อความ ภาพกราฟิก ลิงค์หรือรายการอื่นๆ เป็นไปตามที่เป็นและมีอยู่ อิออนไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอหรือความครบถ้วนของข้อมูลและสื่อต่างๆ และไม่รับผิดต่อความผิดพลาดหรือการละเว้นมิได้ให้ข้อมูลใด อิออนไม่รับประกันไม่ว่าในทางใด โดยแจ้งชัด โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการไม่ละเมิดสิทธิหรือกรรมสิทธิ์ของบุคคลภายนอก การมีคุณสมบัติเหมาะสมสำหรับการใช้งาน ความเหมาะสมต่อการใช้งานเพื่อวัตถุประสงค์ใดเป็นการเฉพาะ และปราศจากไวรัสคอมพิวเตอร์
  6. ข้อยกเว้นความรับผิด
   อิออนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหาย ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความเสียหายทั้งทางตรง ทางอ้อม ความรับผิดอื่นใดๆ หรือเหตุขัดข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในการใช้งานหรือทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ในทุกกรณี รวมถึงในกรณีดังต่อไปนี้
   6.1 กรณีที่ลูกค้าเปิดเผย Username Password PIN และ/หรือ OTP ให้แก่ผู้อื่นเพื่อเข้าสู่ระบบและทำรายการต่างๆ แทนตนเอง รวมทั้งมีการใช้บริการออนไลน์ในทางที่ผิดกฎหมาย
   6.2 กรณีที่เหตุนั้นเกิดจากการกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อของลูกค้า
   6.3 กรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่อิออนได้ประกาศบังคับใช้กับบริการออนไลน์ และในกรณีที่มีการละเมิดต่อกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์
   6.4 กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือยกเลิกคำสั่งและ/หรือข้อมูลที่ได้ส่งเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ หรือกรณีที่มีความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ความผิดพลาด การละเลย การชะงัก ความบกพร่อง ความล่าช้าในการดำเนินงานหรือส่งข้อมูลของระบบและ/หรือเว็บเบราว์เซอร์ และ/หรือบริษัทที่ให้บริการอินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ของลูกค้าหรืออิออน
   6.5 กรณีที่มีการเจาะข้อมูล และ/หรือเข้ามาทำลายระบบฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟต์แวร์ และ/หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์โดยบุคคล กลุ่มบุคคล หรือโปรแกรมหรือชุดคำสั่งซึ่งเป็นภัยคุกคามต่อระบบเช่น Virus, Trojan Horses, หรือ Worms อันอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบบริการออนไลน์
   6.6 กรณีที่มีความเสียหายและ/หรือไม่สามารถใช้การได้ของระบบ โปรแกรม และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการใช้บริการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นของอิออนและ/หรือของบุคคลอื่น ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ความเสียหาย และ/หรือความผิดพลาดของระบบ โปรแกรม ระบบเซิร์ฟเวอร์คอมพิวเตอร์ ระบบจ่ายไฟ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และ/หรือระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบอิเล็กทรอนิกส์
   6.7 การสูญหายของข้อมูลในระหว่างส่งผ่านข้อมูล ไม่ว่าจะเกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์หรือ ระบบอื่นของอิออน หรือระบบใดๆ ของลูกค้า หรือผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต
   6.8 ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุบัติเหตุ การจลาจล การประท้วง ความไม่สงบทางการเมือง สงคราม การปิดงานหรือนัดหยุดงาน เหตุขัดข้องจากระบบไฟฟ้า หรือบริการของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ต รวมถึงเหตุสุดวิสัยอื่นที่อยู่เหนือการควบคุมของอิออน ซึ่งทำให้บริการออนไลน์ไม่สามารถใช้งานได้
   6.9 ในกรณีตามข้อ 6.1 – 6.3 ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่อิออนและบุคคลอื่นใดทั้งหมด
  7. ค่าบริการ
   ลูกค้าตกลงชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการออนไลน์ตามอัตราที่ อิออนกำหนด (ณ ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถใช้บริการออนไลน์ได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
  8. ข้อมูลส่วนบุคคล
   8.1 ลูกค้าตกลงให้อิออนมีสิทธิเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยและประมวลผลข้อมูล รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ประวัติการใช้บริการ การติดต่อสื่อสาร การบันทึกรายการ Log file บันทึกเสียงสนทนาทางโทรศัพท์ เพื่อการให้บริการออนไลน์ การพิสูจน์และยืนยันตัวตนของลูกค้า การตรวจสอบและดำเนินการตามใบสมัครและคำร้องขอของลูกค้า การตรวจสอบ และเพื่อวัตถุประสงค์อื่นใดตามความจำเป็นหรือที่เหมาะสมต่อการให้บริการออนไลน์ของอิออน
   8.2 ลูกค้าสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของอิออนเพิ่มเติมได้ที่นโยบายความเป็นส่วนตัว (Privacy Policy Statement) ที่ https://www.aeon.co.th/aeon/privacy-policy/
  9. การติดต่อ
   อิออนจะติดต่อลูกค้าตามหมายเลขโทรศัพท์มือถือ ที่อยู่ หรือทาง SMS, แอปพลิเคชัน, จดหมายหรืออีเมลที่ให้ไว้แก่อิออน หรือที่ลูกค้าได้แจ้งเปลี่ยนแปลงให้อิออนทราบครั้งล่าสุดเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้บริการออนไลน์และบริการอื่นที่เกี่ยวข้อง
  10. การยกเลิกการใช้บริการ
   10.1 อิออนมีสิทธิยกเลิกการให้บริการออนไลน์โดยไม่ต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบในกรณีดังต่อไปนี้ (1) ลูกค้าไม่มีการเข้าสู่ระบบเพื่อใช้บริการออนไลน์เป็นเวลาเกินกว่า 1 ปีนับแต่วันที่การสมัครใช้บริการออนไลน์เสร็จสิ้น หรือวันที่ลูกค้าได้เข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ครั้งล่าสุด (2) ลูกค้าปฏิบัติผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขบริการออนไลน์ไม่ว่าข้อใด รวมถึงการที่ลูกค้าไม่ชำระค่าบริการ ค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกี่ยวเนื่องกับการใช้บริการของอิออนไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ (3) ข้อมูลที่ลูกค้าให้ไว้ รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล ไม่เป็นความจริง เป็นเท็จ ไม่ถูกต้อง หรือการใช้บริการออนไลน์ของลูกค้ามีลักษณะที่เป็นอันตรายต่อระบบการให้บริการออนไลน์ หรือเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์อันทุจริต ฉ้อฉล หรือไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่ว่าด้วยประการใด (4) ลูกค้าทำการโจรกรรมข้อมูลซึ่งแสดงอัตลักษณ์บุคคล สวมรอยเป็นบุคคลอื่น หรือปลอมแปลงข้อมูลของบุคคลอื่นหรือใช้ข้อมูลของบุคคลอื่นในการสมัครใช้บริการออนไลน์ ไม่ว่าบุคคลที่ถูกปลอมแปลงหรือใช้ข้อมูลจะรู้เห็น ยินยอมหรือสมคบคิดด้วยไม่ก็ตาม (5) ผลิตภัณฑ์และบริการที่ลูกค้าใช้งานถูกยกเลิกทั้งหมด หรือลูกค้าเสียชีวิต
   10.2 อิออนมีสิทธิยกเลิกการให้บริการออนไลน์ประเภทใดประเภทหนึ่งโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   10.3 ลูกค้าสามารถยกเลิกบริการออนไลน์ได้ตามวิธีการที่อิออนกำหนด และเมื่อการยกเลิกดังกล่าวมีผล รายการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการใดๆ ที่ลูกค้ามีคำสั่งไว้ในบริการออนไลน์จะถูกยกเลิกทันที
  11. เงื่อนไขอื่น ๆ
   11.1 ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลใช้บังคับ ขัดต่อกฎหมายหรือใช้บังคับไม่ได้ จะไม่กระทบหรือทำให้เสื่อมเสียแก่ข้อกำหนดและเงื่อนไขส่วนที่เหลืออยู่ที่ยังชอบด้วยกฎหมายและใช้บังคับได้
   11.2 ในกรณีที่มีการตกลงเกี่ยวกับบริการเสริมสำหรับการใช้บริการออนไลน์ระหว่างลูกค้าและอิออนไม่ว่าประเภทใด ลูกค้าตกลงว่าบริการเสริมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของบริการออนไลน์ รวมถึงให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้เป็นหลักในการใช้บังคับกับบริการออนไลน์ และให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการเสริมเป็นหลักในการใช้บังคับกับบริการเสริมแต่ละบริการ ในการนี้ ลูกค้าและอิออนตกลงให้นำข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้มาใช้บังคับกับบริการเสริมเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขเฉพาะของบริการเสริมดังกล่าว
   11.3 ลูกค้าสามารถเก็บภาพหน้าจอหรือพิมพ์เอกสารยืนยันการทำรายการของลูกค้าเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
   11.4 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์นี้แตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ของอิออน ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์นี้บังคับกับบริการออนไลน์เท่านั้น
   11.5 ความล่าช้า การงดเว้นหรือสละสิทธิในการใช้สิทธิหรือการได้รับการชดเชยเยียวยาตามสิทธิของอิออนตามกฎหมายและข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิทธิหรือการได้รับการชดเชยเยียวยา หรือเป็นการสละสิทธิดังกล่าว ความล่าช้า การงดเว้นหรือสละสิทธิครั้งใดครั้งหนึ่งหรือบางส่วน ไม่ตัดสิทธิอิออนที่จะใช้สิทธิหรือได้รับการชดเชยเยียวยาในครั้งอื่นๆ ส่วนอื่นๆ หรือในสิทธิอื่นๆ หรือการได้รับการชดเชยเยียวยาอื่นๆ และไม่ถือว่าอิออนสละสิทธิหรือให้ความยินยอมแก่ลูกค้าในการดำเนินการใดๆ แต่ประการใด
   11.6 ลูกค้าและอิออนตกลงให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้และให้ตีความตามกฎหมายไทย ศาลไทยเป็นศาลที่มีเขตอำนาจเหนือข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับบริการออนไลน์และบริการเสริมภายใต้บริการออนไลน์
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการเพย์นาว (PAYNOW)
   1. บริการ PAYNOW เป็นบริการเสริมของบริการออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถชำระเงินตามใบแจ้งการชำระเงิน อิออน รวมทั้งชำระเงินอื่นใดที่อิออนอาจให้บริการเพิ่มเติมต่อไป โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ PAYNOW ผ่านทาง แอปพลิเคชันเท่านั้น
   2. การชำระเงินผ่านบริการ PAYNOW จะใช้วิธีการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของธนาคารพาณิชย์ที่อิออนกำหนด (“ธนาคาร”) โดยอาศัยช่องทางการชำระเงินของธนาคาร เช่น บริการธนาคารทางโทรศัพท์มือถือ (Mobile Banking) หรือบริการหักบัญชีอัตโนมัติผ่านระบบออนไลน์ (Online Direct Debit) หรือช่องทางอื่นใดที่อิออนกำหนด ดังนั้น ลูกค้าที่ประสงค์จะใช้บริการ PAYNOW ต้องมีบัญชีเงินฝากของธนาคาร และต้องเปิดใช้งานบริการชำระเงินกับธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก ทั้งนี้ วงเงินสูงสุดในการชำระเงินต่อครั้งและต่อวัน รวมถึงค่าธรรมเนียมบริการชำระเงินเป็นไปตามที่ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากกำหนดและเรียกเก็บจากลูกค้า
   3. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การยืนยันคำสั่งชำระเงินผ่านบริการ PAYNOW ตามวิธีการที่อิออนกำหนดเป็นการแสดงเจตนาของลูกค้าในการหักเงินจากบัญชีเงินฝากของลูกค้า โดยอิออนจะส่งคำสั่งชำระเงินของลูกค้าไปยังธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝาก และลูกค้าจะต้องยืนยันคำสั่งชำระเงินของลูกค้ากับธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากอีกครั้งตามวิธีการที่ธนาคารกำหนด เพื่อให้รายการชำระเงินเสร็จสมบูรณ์ ในกรณียอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากน้อยกว่าจำนวนเงินที่ลูกค้าประสงค์จะชำระ ธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากเป็นผู้มีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะทำรายการชำระเงินบางส่วนหรือไม่ทำรายการชำระเงินนั้นๆ ในกรณีดังกล่าว ลูกค้าสามารถติดต่อสอบถามเกี่ยวกับรายการชำระเงินกับธนาคารเจ้าของบัญชีเงินฝากโดยตรง
   4. อิออนจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่ลูกค้าหรือบุคคลอื่นใดในการใช้บริการ PAYNOW อันเนื่องมาจากความบกพร่องหรือความผิดพลาดในคำสั่งชำระเงินของลูกค้า หรือจากอุปกรณ์ที่ลูกค้าใช้งาน ความขัดข้องจากเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ธนาคาร ผู้ให้บริการภายนอก หรือบุคคลภายนอกใดๆ ยอดเงินคงเหลือในบัญชีเงินฝากของลูกค้าไม่เพียงพอที่จะชำระสินเชื่อหรือค่าบริการรายการใดจนครบถ้วน รวมทั้งสาเหตุอื่นใดที่อยู่นอกเหนืออำนาจควบคุมของอิออน
   5. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์ใช้บังคับกับบริการ PAYNOW เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ PAYNOW
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการจัดสรรการชำระเงิน (Payment Allocation)
   1. บริการ Payment Allocation เป็นบริการเสริมของบริการออนไลน์ เพื่อให้ลูกค้าสามารถจัดสรรการชำระเงินที่ลูกค้าได้ชำระให้แก่อิออนโดยไม่ได้ระบุว่าเป็นการชำระสินเชื่อหรือบริการใด หรือระบุสินเชื่อหรือบริการไม่ถูกต้อง โดยลูกค้าสามารถใช้บริการ Payment Allocation ผ่านทางแอปพลิเคชันเท่านั้น
   2. เมื่ออิออนตรวจพบรายการชำระเงินที่อิออนไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นการชำระสินเชื่อหรือบริการใด อิออนจะแจ้งเตือนลูกค้าผ่านทางแอปพลิเคชันเพื่อให้ลูกค้าจัดสรรการชำระเงินดังกล่าวผ่านบริการ Payment Allocation
   3. ลูกค้าตกลงและรับทราบว่า การจัดสรรการชำระเงินของลูกค้าผ่านบริการ Payment Allocation เป็นการแสดงเจตนาของลูกค้าที่จะชำระสินเชื่อหรือบริการตามรายการที่ลูกค้าได้จัดสรรไว้ ทั้งนี้ ในกรณีที่ลูกค้าไม่ได้จัดสรรการชำระเงิน หรือจัดสรรไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนภายในระยะเวลาที่อิออนกำหนด อิออนจะจัดสรรการชำระเงินให้ลูกค้าตามหลักเกณฑ์ที่อิออนกำหนด ในการนี้ ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าลูกค้ามีสิทธิในการจัดสรรเงินที่ได้ชำระให้แก่อิออนว่าเป็นการชำระเงินเพื่อสินเชื่อหรือบริการรายใด และจำนวนเท่าใดเท่านั้น อิออนสงวนสิทธิ์ในการนำเงินที่ได้รับชำระสำหรับสินเชื่อหรือบริการแต่ละรายมาจัดสรรเพื่อชำระต้นเงิน ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามที่เห็นสมควร
   4. อิออนอาจระงับการให้บริการ Payment Allocation เป็นการชั่วคราวในช่วงเวลาที่อิออนทำการสรุปยอดบัญชีในแต่ละเดือน หรือในกรณีที่อิออนได้จัดสรรการชำระเงินให้แก่ลูกค้าเสร็จสิ้นแล้ว หรือในกรณีอื่นใดตามที่เห็นสมควร
   5. อิออนสงวนสิทธิ์ระงับการให้บริการ Payment Allocation แก่ลูกค้าที่ไม่ได้ใช้บริการออนไลน์ทางแอปพลิเคชันเป็นระยะเวลาติดต่อกันเกินกว่า 4 เดือนขึ้นไป หรือในกรณีอื่นใดตามที่อิออนเห็นสมควร
   6. เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์ ใช้บังคับกับบริการ Payment Allocation เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Payment Allocation
  ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการเบิกถอนเงินสินเชื่อไม่ใช้บัตร (Cardless Cashing)
   1. ลูกค้าตกลงทำรายการ Cardless Cashing ตามวิธีการ ขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่อิออนกำหนดผ่านทางแอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟนของอิออนหรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใด และรับเงินสินเชื่อที่เครื่องเอทีเอ็มของอิออน ธนาคาร หรือผู้ให้บริการอื่นใดที่อิออนกำหนด
   2. ลูกค้าสามารถเบิกถอนเงินสินเชื่อได้ไม่เกินจำนวนเงินและจำนวนครั้งต่อวันตามที่อิออนกำหนด
   3. ลูกค้าตกลงว่าเมื่อลูกค้าทำรายการเบิกถอนเงินสินเชื่อตามวิธีการ ขั้นตอน และภายในระยะเวลาที่อิออนกำหนดและได้รับเงินสินเชื่อไปจากอิออนแล้วให้ถือว่ารายการเบิกถอนเงินสินเชื่อนั้นถูกต้องสมบูรณ์ และมีผลตามกฎหมายเช่นเดียวกับการใช้บัตรสมาชิกควบคู่กับ PIN ในการเบิกถอนเงินสินเชื่อ
   4. ลูกค้าสามารถยกเลิกรายการเบิกถอนเงินสินเชื่อตามวิธีการและขั้นตอนที่อิออนกำหนด นอกจากนี้ หากลูกค้าไม่เบิกถอนเงินสินเชื่อภายในระยะเวลาที่อิออนกำหนด รายการเบิกถอนเงินสินเชื่อดังกล่าวจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
   5. ลูกค้าตกลงชำระค่าบริการและค่าธรรมเนียมทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้บริการนี้ รวมทั้งค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินที่เรียกเก็บโดยธนาคาร หรือผู้ให้บริการ
   6. เว้นแต่กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์ใช้บังคับกับบริการ Cardless Cashing เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการ Cardless Cashing