ลงทะเบียน

 • ข้อมูลทั้งหมดที่ใช้ในการลงทะเบียนจะต้องตรงกับข้อมูลที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัครเท่านั้น มิฉะนั้นท่านจะลงทะเบียนไม่ผ่าน
 • ถ้าท่านจำไม่ได้หรือไม่แน่ใจในข้อมูลที่ได้กรอกไว้ในใบสมัคร,ท่านสามารถตรวจสอบข้อมูลของท่านได้จากทางเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์เท่านั้น ที่หมายเลข 0-2665-0123
*ช่องที่ต้องกรอกข้อมูล
 • กำหนดชื่อผู้ใช้สำหรับเข้าระบบ (กำหนดได้เพียงครั้งเดียว) ระบุ 4-20 ตัวอักษร ต้องเป็นตัวอักษร a-z, A-Z หรือ 0-9 เท่านั้น
 • คลิกตรวจสอบ ชื่อผู้ใช้ที่คุณตั้ง ยังไม่มีผู้ใช้งาน
 • โปรดใส่หมายเลขบัตรประชาชน 13 หลัก
-
XX
-
XXXX
-
 • โปรดใส่หมายเลขบัตรเครดิต/หมายเลขสมาชิกในช่องว่างและต้องเป็นตัวเลข 0-9 เท่านั้น
 • กำหนดรหัสผ่าน 6-20 ตัวอักษร ต้องเป็นตัวอักษร a-z, A-Z หรือ 0-9 เท่านั้น
 • โปรดใส่รหัสผ่านอีกครั้ง
 • กำหนด วันเดือนปีเกิด ที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร
 • หมายเลขโทรศัพท์เบอร์มือถือ ที่ท่านได้กรอกไว้ในใบสมัคร
 • กำหนดที่อยู่อีเมล์ที่สามารถใช้งานได้จริง (โปรดตรวจสอบอีเมล์ในเมล์ถังขยะทุกครั้ง)
 • โปรดใส่ที่อยู่อีเมล์อีกครั้งกรอกรหัส

 • โปรดใส่อักขระด้านบนตามที่ท่านเห็น หากต้องการเปลี่ยนอักขระในภาพให้กด "เปลี่ยนรหัส"

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์สำหรับลูกค้า (Online Customer Inquiry Service)

  1. ลักษณะทั่วไปของบริการ
   บริการนี้เป็นบริการออนไลน์สำหรับลูกค้า ("บริการออนไลน์") สำหรับการให้บริการตรวจสอบข้อมูลและทำรายการต่างๆ ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน”) โดยมีข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการดังที่กำหนดข้างล่างนี้รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อิออนจะได้กำหนดขึ้นต่อไป
  2. ความตกลงในการใช้บริการ
   2.1 ในการใช้บริการออนไลน์ ลูกค้าตกลงผูกพันรับผิดต่ออิออนตามข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้บริการนี้รวมทั้งข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใดที่อิออนจะได้กำหนดขึ้นต่อไป อนึ่ง อิออน สงวนสิทธิ์ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์ตามที่อิออนเห็นสมควร
   2.2 ลูกค้าตกลงว่าการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ โดยการใช้ User Name และ Password ของลูกค้าและภายใต้เงื่อนไขซึ่งอิออนกำหนดนั้น ถือว่าเป็นการกระทำของลูกค้าที่ถูกต้องและสมบูรณ์และสามารถใช้เป็นพยานหลักฐานอันสมบูรณ์ที่สามารถใช้อ้างอิงต่อลูกค้าได้โดยไม่จำเป็นต้องมีหลักฐานที่ปรากฏลายมือชื่อของลูกค้าอีกแต่อย่างใด และลูกค้าจะไม่โต้แย้งหรือยกข้อต่อสู้เพื่อปฏิเสธการทำรายการหรือความถูกต้องของรายการใดๆ ที่ได้ทำผ่านระบบบริการออนไลน์ต่ออิออน
   2.3 ลูกค้าสามารถพิมพ์เอกสารยืนยันการทำรายการจากเครื่องพิมพ์เอกสารของลูกค้าเก็บไว้เป็นหลักฐานได้
   2.4 อิออนสงวนสิทธิ์ที่จะให้บริการออนไลน์ในระหว่างเวลาที่กำหนดในเว็บไซต์ของอิออนโดยครอบคลุมถึงบริการทุกประเภทหรือเพียงบางประเภท อนึ่ง อิออนอาจพิจารณาปรับ แก้ ลด หรือเพิ่มประเภทของบริการออนไลน์ได้ตามที่อิออนเห็นสมควร
   2.5 ลูกค้าตกลงและรับทราบว่าอิออนอาจไม่สามารถให้บริการออนไลน์ได้เป็นการชั่วคราวในกรณีที่ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ ระบบสื่อสาร และ/หรือระบบเครือข่ายที่เกี่ยวข้องกับบริการออนไลน์ขัดข้อง ได้รับความเสียหาย อยู่ระหว่างการปรับปรุงหรือซ่อมแซมระบบ หรือในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัยอื่นใด
   2.6 อิออนมีสิทธิที่จะระงับหรือยกเลิกการให้บริการออนไลน์เป็นการชั่วคราวหรือถาวรเมื่อใดก็ได้ โดยไม่จำต้องแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้า
  3. เงื่อนไขการใช้บริการ
   เพื่อความปลอดภัยของลูกค้าในการใช้บริการออนไลน์ ลูกค้าตกลงจะดำเนินการดังต่อไปนี้
   3.1 ตรวจสอบว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้ในการใช้บริการออนไลน์มีสมรรถนะเพียงพอสำหรับการใช้งานบริการออนไลน์และได้รับการป้องกันต่อไวรัสคอมพิวเตอร์หรือโปรแกรมซ่อนเร้นที่มีคุณสมบัติในการทำลายข้อมูลและสิ่งขัดขวางอื่นๆ โดยมีคุณสมบัติตามมาตรฐานที่อิออนกำหนด
   3.2 ใช้ความระมัดระวังในการกรอกข้อมูลเกี่ยวกับบัตรเครดิต บัตรสมาชิก (MCE Card) รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าในระหว่างการใช้งานและทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ทุกครั้ง
   3.3 ไม่เปิดเผยต่อบุคคลอื่นถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้ารวมถึง User Name และ Password ทั้งที่ อิออนกำหนดให้และที่ลูกค้ากำหนดขึ้นเองในภายหลัง
   3.4 ไม่ละทิ้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์หรือเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้เพื่อการใช้บริการออนไลน์ขณะที่กำลังอยู่ในระบบบริการออนไลน์ และจะต้องออกจากระบบบริการออนไลน์ (Log Off) ทุกครั้ง เมื่อการทำรายการเสร็จเรียบร้อยและครบถ้วนตามความต้องการของลูกค้าแล้ว
   3.5 กรณีที่ลูกค้าใช้บริการออนไลน์ผ่านเครือข่ายเฉพาะขององค์กรใดองค์กรหนึ่ง (Local Area Network) หรือเครือข่ายอินเตอร์เน็ตสาธารณะหรือโดยช่องทางอื่นใด ลูกค้าตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นทั้งแก่อิออนและบุคคลอื่นใด ถ้าหากมีกรณีที่บุคคลอื่นสามารถเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ ทำรายการ ตลอดจนล่วงรู้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าหรือบุคคลอื่นที่เป็นลูกค้าของอิออนได้
   3.6 เมื่อ Password ที่อิออนกำหนดให้สูญหาย ถูกขโมย หรือเมื่อลูกค้าตระหนักถึงความเป็นไปได้ว่าบุคคลอื่นอาจล่วงรู้หรือคาดเดา User Name และ/หรือ Password ของลูกค้าได้ ลูกค้าจะทำการเปลี่ยนแปลง Password ทันทีโดยถือเป็นความรับผิดชอบของลูกค้าโดยตรงซึ่งลูกค้าต้องปฏิบัติโดยมิชักช้า
   3.7 กรณีที่มีความผิดพลาดขณะใช้บริการหรือทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์ ลูกค้าจะต้องแจ้งให้อิออนทราบเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 7 วันนับจากวันใช้บริการ มิฉะนั้นให้ถือว่าการทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์นั้นถูกต้องครบถ้วนแล้ว
   ในการแจ้งความผิดพลาดดังกล่าว ลูกค้าจะจัดเตรียมและส่งหนังสือยืนยันการทำรายการซึ่งแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้เป็นอย่างน้อยให้แก่อิออน
    3.7.1 วันและเวลาที่ทำรายการ
    3.7.2 สถานที่ตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และเครื่องมือสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ใช้เพื่อการใช้บริการออนไลน์
    3.7.3 หมายเลขบัตรเครดิตหรือบัตรสมาชิก ชื่อและนามสกุลของลูกค้า รวมถึงหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้
    3.7.4 ประเภทของรายการ
    3.7.5 รายละเอียดโดยย่อของความผิดพลาดที่เกิดขึ้น
  4. การรักษาความปลอดภัยของลูกค้า
   อิออนมีสิทธิ์ที่จะระงับการให้บริการออนไลน์แก่ลูกค้าชั่วคราว หากมีการใส่ Password ผิดพลาดเกินจำนวนครั้งที่อิออนกำหนด
  5. ข้อยกเว้นความรับผิด
   อิออนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายหรือเหตุขัดข้องใดๆ ที่เกิดขึ้นกับลูกค้าในการใช้งานหรือทำรายการผ่านระบบบริการออนไลน์อันเนื่องมาจากสาเหตุดังต่อไปนี้
   5.1 ลูกค้าเปิดเผย User Name และ/หรือ Password ให้แก่ผู้อื่นเพื่อเข้าสู่ระบบและทำรายการต่างๆ แทนตนเอง รวมทั้งมีการใช้บริการออนไลน์ในทางที่ผิดกฎหมาย
   5.2 ความประมาทเลินเล่อและความบกพร่องในทางปฏิบัติของลูกค้าในระหว่างการใช้บริการออนไลน์
   5.3 กรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามหรือปฏิบัติผิดข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้บริการออนไลน์ รวมทั้งระเบียบปฏิบัติอื่นๆ ที่อิออนได้ประกาศบังคับใช้กับบริการออนไลน์ และในกรณีที่มีการละเมิดต่อกฎหมาย และ/หรือกฎระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการออนไลน์
   5.4 กรณีที่มีความผิดพลาดอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงแก้ไข หรือทำลายคำสั่งและ/หรือข้อมูลที่ได้ส่งเข้าสู่ระบบบริการออนไลน์ของอิออน หรือกรณีที่มีความบกพร่องของระบบและ/หรืออุปกรณ์ของโปรแกรมในการท่องอินเตอร์เน็ต และ/หรือบริษัทที่ให้บริการอินเตอร์เน็ตของลูกค้าหรืออิออน
   5.5 กรณีที่มีการเจาะข้อมูล และ/หรือเข้ามาทำลายระบบฮาร์ดแวร์และ/หรือซอฟท์แวร์ และ/หรืออุปกรณ์ที่เกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลอื่นใด หรือไวรัสโปรแกรม สคริป เช่น Trojan Horses และ Worms เป็นต้น อันอาจส่งผลกระทบต่อการทำงานของระบบบริการออนไลน์ของอิออน
   5.6 กรณีที่มีความเสียหายและ/หรือไม่สามารถใช้การได้ของระบบ โปรแกรม และ/หรืออุปกรณ์ใดๆ ในการใช้บริการออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นของอิออนและ/หรือของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดอยู่เพียงความเสียหาย และ/หรือความผิดพลาดของระบบ โปรแกรม ระบบเซอร์ฟเวอร์ ระบบจ่ายไฟ อุปกรณ์สื่อสาร อุปกรณ์ไฟฟ้า สายโทรศัพท์ และ/หรือระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสาร และ/หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของระบบอิเล็กทรอนิกส์
   5.7 การสูญหายของข้อมูลในระหว่างส่งผ่านข้อมูล ไม่ว่าจะเกี่ยวกับระบบบริการออนไลน์หรือ ระบบอื่นของอิออน หรือระบบใดๆ ของลูกค้า หรือผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต (Internet Service Provider) เองก็ตาม
   5.8 ความเสียหายที่เกิดจากไฟไหม้ แผ่นดินไหว น้ำท่วม อุบัติเหตุ การจลาจล ความไม่สงบทางการเมือง สงคราม ข้อขัดข้องเรื่องระบบไฟฟ้า หรือการให้บริการของผู้ให้บริการด้านเครือข่าย รวมถึงมีเหตุสุดวิสัยที่อยู่เหนือการควบคุมของอิออนเกิดขึ้น ทำให้อิออนไม่อาจให้บริการแก่ลูกค้าได้ตามปกติได้
  6. ค่าบริการ
   อิออนสงวนสิทธิ์ในการจัดเก็บและ/หรือเปลี่ยนแปลงค่าบริการสำหรับการใช้บริการออนไลน์ตามที่อิออนเห็นสมควร (ณ ปัจจุบัน ลูกค้าสามารถใช้บริการได้โดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย)
  7. การติดต่อ
   อิออนจะติดต่อลูกค้าตามที่อยู่ หรืออีเมลที่ให้ไว้แก่อิออน หรือตามการเปลี่ยนแปลงในเรื่องดังกล่าว
   ลูกค้าตกลงยินยอมให้อิออนติดต่อสื่อสารกับลูกค้าผ่านทางอีเมลและเว็บไซต์ของอิออน รวมทั้งเพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการต่างๆ ทั้งของอิออนเอง และของบุคคล/องค์กรอื่น
  8. เงื่อนไขอื่น ๆ
   8.1 ในกรณีที่ส่วนใดส่วนหนึ่งของข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ไม่มีผลในทางปฏิบัติ หรือขัดต่อกฎหมายหรือบังคับไม่ได้ จะไม่กระทบหรือทำให้เสื่อมเสียแก่ข้อตกลงและเงื่อนไขส่วนที่เหลืออยู่และให้มีผลถูกต้องตามกฎหมายและใช้บังคับได้
   8.2 ข้อตกลงและเงื่อนไขนี้ถือเป็นสัญญาหลักสำหรับบริการออนไลน์ หากมีการตกลงเรื่อง "บริการเสริม" ไม่ว่าชนิดใดระหว่างอิออนกับลูกค้า ลูกค้าตกลงว่าข้อตกลงและเงื่อนไขในบริการเสริมเหล่านั้นเป็นข้อตกลงและเงื่อนไขเพิ่มเติม และกรณีมีข้อขัดแย้งใดๆ เกิดขึ้น ให้ใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขตามข้อตกลงฉบับนี้เป็นสัญญาหลักสำหรับบริการออนไลน์
   8.3 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์นี้แตกต่างจากข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการอื่นๆ ของอิออน ให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขของบริการออนไลน์นี้บังคับกับบริการออนไลน์เท่านั้น
   8.4 ลูกค้าและอิออนตกลงว่าให้กฎหมายไทยเป็นกฎหมายที่ใช้บังคับแก่ข้อตกลงและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ และหากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้น ให้อยู่ในเขตอำนาจของศาลไทย