Loading...

องค์การยูนิเซฟประเทศไทย

3,200 คะแนน = 200 บาท
รหัส :
0050100001
คะแนน :
3,200 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

องค์การยูนิเซฟทำงานเพื่อพิทักษ์สิทธิเด็กทุกคนในประเทศไทย โดยไม่คำนึงถึงสัญชาติ เพศ ศาสนา เชื้อชาติ การศึกษาและฐานะ สิทธิดังกล่าวหมายถึง

• สิทธิที่จะมีชีวิตรอด – ได้รับการดูแลด้านสุขภาพอนามัยขั้นพื้นฐาน เสรีภาพ และความปลอดภัย
• สิทธิที่จะได้รับการพัฒนา - มีครอบครัวที่อบอุ่น ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพ และมีภาวะโภชนาการที่เหมาะสม
• สิทธิที่จะได้รับความคุ้มครอง – จากการถูกกระทำทารุณ ถูกล่วงละเมิด ถูกทอดทิ้ง ถูกนำไปค้า ถูกใช้แรงงาน และถูกแสวงประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
• สิทธิในการมีส่วนร่วม – ที่จะได้แสดงความคิดเห็น มีผู้รับฟัง และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อพวกเขา

สิทธิขั้นพื้นฐานต่างๆ เหล่านี้ บัญญัติอยู่ในอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก (Convention on the Rights of the Child) ซึ่งประเทศไทยเป็นภาคีและให้สัตยาบันเมื่อพ.ศ. 2535 เพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กทุกคนจะได้รับสิทธิเหล่านี้ ยูนิเซฟทำงานร่วมกับภาครัฐ เอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน กลุ่มเยาวชน ชุมชนท้องถิ่น และภาคเอกชนเพื่อให้แน่ใจว่าเด็กๆ จะได้รับสิทธิต่างๆ ที่พวกเขาพึงมี

ความช่วยเหลือต่างๆ จะเน้นกับกลุ่มเด็กและเยาวชนที่ขาดโอกาสและมีความเสี่ยงต่อความรุนแรง การถูกกระทำ ถูกทอดทิ้ง และถูกแสวงประโยชน์ ยูนิเซฟทำงานแบบเน้นการสร้างทักษะและมอบโอกาสให้แก่เด็ก เยาวชน และครอบครัว เพื่อให้พวกเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้อย่างยั่งยืนในอนาคต ยูนิเซฟยังรณรงค์ให้เกิดกฎหมาย นโยบาย และสภาพแวดล้อมที่เอื้อให้เด็กทุกคนมีโอกาสพัฒนาและเติบโตขึ้นอย่างเต็มศักยภาพ