Loading...

เครื่องปั้มลมมอเตอร์ ทรงล้อรถ พร้อมเกจ์วัด Coido

รหัส :
0720800001
คะแนน :
12,000 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

 ใช้เติมลมยางรถยนต์และอุปกรณ์เป่าลมอื่นๆใช้ไฟ 12 โวลต์ จากที่จัดบุหรี่ในรถยนต์

 

หมายเหตุ 
     1.การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 4-8 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ
     2.กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
     3.กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123
     4. ภาพประกอบใช้สำหรับการโฆษณาเท่านั้น