Loading...

บัตร Samurai Pocket Wifi 7 วัน

รหัส :
0590900002
คะแนน :
14,500 คะแนน
จำนวน :
แลกสินค้า

รายละเอียด

เงื่อนไข

 1. บัตรนี้สามารถใช้เช่าพอคเกต ไวไฟ สำหรับใช้งานในประเทศญี่ปุ่นสำหรับ 7 วัน
 2. บัตรนี้ไม่รวมเเพคเกจประกันสินค้า เเละเเบตเตอรี่สำรอง
 3. บัตรนี้สามารถใช้ Samurai Wifi ที่ญี่ปุ่นเท่านั้น
 4. ทางบริษัทฯมีสิทธิ์ปฏิเสธการใช้คูปองที่ชำรุด ลบเลือน เเละบัตรที่ถูกทำสำเนา
 5. กรุณาเเจ้งเเละเเสดงบัตรแก่พนักงานก่อนใช้สิทธิ์
 6. บัตร 1 ใบ สามารถใช้ได้ 1 ครั้ง/1เครื่อง
 7. บัตรมีอายุการใช้งาน 1 ปี (31 ธ.ค.2564)
 8. บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนเเปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องเเจ้งให้ทราบล่วงหน้า

หมายเหตุ

 1. การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ
 2. กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์แล้ว
 3. กรณีที่ท่านไม่ได้รับสินค้าภายในระยะเวลาที่กำหนด กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ โทร 0-2665-0123