ยินดีต้อนรับสู่ อิออน แฮปปี้ รีวอร์ด
ยอดรวม : 0 ชิ้น
หน้าหลัก > เงื่อนไขในการแลกรับสินค้า

เงื่อนไขการแลกสินค้า

 • ผู้มีสิทธิ์ร่วมรายการ
  • ผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภททั้งประเภทบัตรหลักและบัตรเสริม ("ผู้ถือบัตร") ที่ออกโดยบริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ("บริษัทฯ") ที่ยังคงสถานะภาพเป็นสมาชิกโดยไม่มีการผิดนัดชำระหนี้ ณ วันที่ขอใช้สิทธิ์นำคะแนนสะสม AEON Happy Point มาแลกซื้อสินค้าหรือบริการ
 • การสะสมคะแนน AEON Happy Point
  • ทุก 25 บาท ของยอดการใช้จ่ายผ่านตามวิธีการที่ระบุไว้ด้านบน จะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น และ ทุก 20 บาท ของบัตรอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส แพลทินัมและบัตรเสริม, บัตรทอง และบัตรเสริม จะได้รับ Aeon Happy Point 1 คะแนนโดยอัตโนมัติ โดยจะคำนวนจากยอดการใช้จ่าย เพื่อการชำระค่าสินค้าและบริการเท่านั้น (ไม่รวมถึง ดอกเบี้ย ค่าธรรมเนียม ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสดล่วงหน้า และยอดเงินที่เกิดจากการโอนยอดค้างชำระจากสินเชื่อและบัตรเครดิตอื่นๆ)
  • คะแนน AEON Happy Point ที่เกิดจากการใช้จ่ายผ่านบัตรเสริมทุกใบที่เชื่อมโยงกับบัตรหลักใบเดียวกันจะคิดเป็นคะแนนสะสมของบัญชีบัตรหลักโดยอัตโนมัติ
 • อายุของคะแนน AEON Happy Point
  • คะแนนสะสม AEON Happy Point มีอายุสูงสุด 4 ปีจนถึงวันที่ 31 ธันวาคมของปีที่บัตรเครดิตอิออนหมดอายุ โดยผู้ถือบัตรสามารถตรวจสอบยอดคะแนนสะสม และวันหมดอายุของคะแนนสะสมได้จากใบแจ้งยอดบัญชีบัตรหลักของบัตรเครดิตอิออน หรือ Website
 • ข้อกำหนดและเงื่อนไข
  • ในการแลกสินค้าหรือบริการโดยใช้คะแนนสะสมบัตรเครดิตอิออน ผู้ถือบัตรยินยอมให้บริษัทฯแจ้งชื่อ-สกุล ที่อยู่ และเบอร์โทรศัพท์ ให้แก่ผู้จัดจำหน่ายและผู้จัดส่งของรางวัลโดยผู้ถือบัตรยอมรับและตกลงผูกพัน ตามเงื่อนไขการแลกซื้อสินค้าหรือบริการของบริษัทฯดังที่ระบุไว้ด้านล่างนี้ทุกประการ
   • การแลกรับสินค้าหรือบริการในรายการ AEON Happy Rewards บริษัทฯ จัดขึ้นเพื่อสิทธิประโยชน์ของผู้ถือบัตรของทางบริษัทฯเท่านั้น
   • เฉพาะผู้ถือบัตรประเภทบัตรหลักเท่านั้นที่มีสิทธิ์แลกสินค้าหรือบริการในรายการ AEON Happy Rewards ทั้งนี้สิทธิ์ในการแลกซื้อสินค้าหรือบริการไม่สามารถโอนให้ผู้อื่นได้
   • การแลกซื้อสินค้าหรือบริการสามารถกระทำการโดยวิธีดังต่อไปนี้
    • ส่งแบบฟอร์มการแลกซื้อสินค้าหรือบริการมายังบริษัทฯ ทางโทรสารหมายเลข 0-2665-0800-1
    • ทำรายการแลกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ
    • ทำรายการแลกซื้อสินค้าหรือบริการผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯคู่ค้า (ถ้ามี)

ทั้งนี้ ในการแลกรับของรางวัลในแต่ละครั้งผู้ถือบัตรสามารถทำรายการได้โดย วิธีการใดเพียงวิธีการเดียวเท่านั้น

   • การแลกคะแนน AEON Happy Point ตามวิธีการที่ระบุไว้ด้านบนจะมีผลสมบูรณ์ต่อเมื่อบริษัทฯ ได้รับข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วนแล้วเท่านั้น
   • สินค้าหรือบริการไม่สามารถคืนหรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้
   • สินค้าหรือบริการมีจำนวนจำกัด ในกรณีสินค้าหรือบริการหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการส่งมอบสินค้าหรือบริการอื่นที่มีมูลค่าใกล้เคียงกันหรือยกเลิก รายการแลกสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • คะแนนที่ใช้ในการแลกซื้อสินค้าหรือบริการจะถูกหักออกจาก คะแนนสะสมของบัตรเครดิตของผู้ถือบัตร ในกรณีแลกซื้อสินค้าหรือบริการโดยใช้คะแนนสะสมของบัตรเครดิตหลายใบ คะแนนสะสมของบัตรเครดิตหลายใบของผู้ถือบัตรนั้นเมื่อรวมกันแล้วต้องมีจำนวน ไม่น้อยกว่าคะแนนที่ต้องใช้ในการแลกสินค้าหรือบริการนั้นๆ
   • การแลกรับสินค้าหรือบริการต้องเป็นไปตามเงื่อนไขการแลกซื้อสินค้าหรือบริการแต่ละประเภทที่ทางบริษัทกำหนด ในกรณีที่คะแนนสะสม AEON Happy Point ไม่เพียงพอ หรือผู้ถือบัตรมีการผิดนัดชำระหนี้ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์การยกเลิกคำขอการแลกซื้อสินค้าหรือบริการของผู้ถือบัตรรายนั้นๆ ตามดุลยพินิจ ของบริษัทฯ
   • การฉ้อฉล หลอกลวง หรือปลอมแปลงเพื่อให้ได้มาเพื่อคะแนนสะสม AEON Happy Point เพื่อแลกซื้อสินค้าหรือบริการไม่ว่าจะเป็นบางส่วนหรือทั้งหมดนั้นอาจมีผลให้บริษัทฯ พิจารณายกเลิกคะแนนสะสมและ/หรือเรียกคืนสินค้าหรือบริการ เช่น บัตรกำนัลและสินค้า เป็นต้น และเรียกให้ชดใช้คืนค่าบริการและค่าเสียหายใดๆที่เกิดขึ้น รวมถึงการยกเลิกบัตรเครดิตของผู้ถือบัตรและดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้ถือบัตร ด้วย
   • บริษัทฯ เป็นเพียงผู้ดำเนินการ ไม่ใช่ผู้จัดจำหน่ายของรางวัลและ/หรือให้บริการ และไม่มีส่วนรับผิดชอบใดๆ ในความชำรุดบกพร่อง ความเสียหาย และการสูญหายของสินค้าหรือบริการ อย่างไรก็ตามหากมีปัญหาหรือข้อสงสัยเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาติดต่อกับฝ่ายผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการโดยตรง หรือท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2665-0123
   • ทางบริษัทสามารถให้ข้อมูลของท่านในส่วนของ ชื่อ-สกุล, ที่อยู่, เบอร์โทรศัพท์ กับผู้จัดจำหน่ายสินค้าหรือบริการ เพื่อยืนยันสถานที่และเวลาใน การจัดส่งสินค้าหรือบริการให้กับท่าน เพื่อความสะดวกและถูกต้องในการดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการ
   • บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการ แลกซื้อสินค้าหรือบริการ และ/หรือ รายการของสินค้าหรือบริการ และ/หรือ คะแนนสะสมที่ใช้แลกซื้อสินค้าหรือบริการแต่รายการ ตลอดจนยกเลิกรายการ AEON Happy Rewards ตามเห็นสมควร โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
   • หากมีข้อโต้แย้งใดๆ เกิดขึ้นเกี่ยวกับรายการ AEON Happy Rewards ให้ถือเอาการตัดสินของบริษัทฯ เป็นที่สิ้นสุด
 • การจัดส่งสินค้าหรือบริการ
  • การดำเนินการจัดส่งสินค้าหรือบริการใช้ระยะเวลาประมาณ 1-2 สัปดาห์ นับจากวันที่บริษัทฯ ได้รับแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการ
  • กรณีที่ได้มีการจัดส่งสินค้าหรือบริการไปให้ผู้ถือบัตรตาม ที่อยู่ที่แจ้งไว้ในแบบฟอร์ม/คำสั่งการแลกซื้อสินค้าหรือบริการและระยะเวลาได้ผ่าน พ้นไปแล้วไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยผู้ถือบัตรมิได้แจ้งให้บริษัทฯ ทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯ จะถือว่าผู้ถือบัตรได้รับสินค้าหรือบริการดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วนในสภาพเรียบ ร้อยสมบูรณ์แล้ว