X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

promotion packages
ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์ ลงทะเบียน
ปรับปรุงข้อมูลรายได้ให้เป็นปัจจุบันสำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน (Update Income of AEON Member)

ระยะเวลา : 1 มิ.ย. – 31 ส.ค. 63
สถานที่ :  สำนักงานสาขาอิออนทั่วประเทศ


  card  card  card ข้อกำหนดและเงื่อนไข :

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มิถุนายน – 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563
 • บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) สงวนสิทธิ์รายการส่งเสริมการขาย สำหรับผู้ถือบัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชื่อบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ (“ผู้ถือบัตร”) เท่านั้น (ไม่รวมผู้ถือบัตรเครดิตอิออนทุกประเภท)
 • ผู้ถือบัตรสมาชิกอิออนสามารถทำการปรับปรุงข้อมูลรายได้ให้เป็นปัจจุบัน โดยทำการกรอกแบบฟอร์ม พร้อมแนบเอกสารแสดงข้อมูลรายได้ในปัจจุบันที่สาขาอิออนทั่วประเทศ
  กรณีเป็นพนักงานบริษัท/ลูกจ้าง/ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ
  - สลิปเงินเดือน / หนังสือรับรองเงินเดือน / หนังสือรับรองการหัก ณ ที่จ่าย (50 ทวิ) เดือนล่าสุด พร้อมสำเนาบัญชีธนาคาร (บัญชีเงินเดือน) ย้อนหลัง  6 เดือน
  - สำเนาบัตรประชาชน / บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา (กรณียื่นบัตรข้าราชการ/บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจแนบสำเนาทะเบียนบ้านหน้าแรกและหน้าที่มีชื่อลูกค้าประกอบ)
   กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว หรืออาชีพอิสระ
  - หนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท (ภายใน 6 เดือนล่าสุด)
  - สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 6 เดือนนับจากปัจจุบัน
  - สำเนาบัตรประชาชน พร้อมลงลายมือชื่อรับรองสำเนา
 • บริษัท อิออนฯ สงวนสิทธิ์ในการไม่พิจารณาข้อมูลและเอกสารประกอบสำหรับลูกค้าที่ไม่ได้รับการอนุมัติบัตรสมาชิก หรือปรับปรุงข้อมูลรายได้ ภายในระยะเวลา 6 เดือนที่ผ่านมาก่อนเริ่มรายการส่งเสริมการขายนี้ (ตั้งแต่ 1 ธันวาคม 2562 – 31 พฤษภาคม 2563)
 • รับบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส มูลค่า 100 บาท จำนวน 1 ใบ ต่อ 1 ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย เมื่อผู้ถือบัตรสมาชิกอิออนทำการปรับปรุงข้อมูลรายได้ให้เป็นปัจจุบัน และบริษัทฯ สามารถทำการตรวจสอบข้อมูลได้
 • รับกระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ขนาด 20 นิ้ว มูลค่า 4,990 บาท จำนวน 1 ใบ เมื่อมีการเบิก ถอนเงินสด โอนเงิน หรือใช้บริการ AEON Happy Pay บริการผ่อนชำระสินค้าและบริการผ่านวงเงินสินเชื่อยัวร์แคช ภายในวันที่ 1 มิ.ย.-31 ส.ค. 2563 โดยมียอดสะสมตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป (สงวนสิทธิ์แจกกระเป๋าเดินทาง 1 ใบ ต่อ ท่าน ตลอดระยะเวลาส่งเสริมการขาย)
 • บริษัท ฯ สงวนสิทธิ์มอบบัตรกำนัลเทสโก้โลตัส และกระเป๋าเดินทาง CAGGIONI  สำหรับลูกค้าที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลรายได้จากข้อมูลเดิมในระบบอิออนเท่านั้น
 • บริษัทฯ จะดำเนินการจัดส่งบัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส และ กระเป๋าเดินทาง CAGGIONI ภายใน 90 วัน ตามที่อยู่ที่จัดส่งใบแจ้งการชำระเงิน นับจากวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2563 โดยผู้ถือบัตรยังคงสภาพสมาชิกและมีประวัติการชำระดีตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขายนี้ (วันหมดอายุ และเงื่อนไขการใช้บัตรกำนัล เป็นไปตามที่บริษัท ผู้ออกบัตรกำนัลกำหนด) บัตรกำนัลเทสโก้ โลตัส
 • ผู้ถือบัตรจะต้องลงทะเบียนเพื่อรับของสมนาคุณผ่านทาง (1) SMS โดยพิมพ์ UP ตามด้วยหมายเลขบัตรสมาชิก 16 หลัก (ไม่เว้นวรรค) ส่งมาที่ 4589123 ผ่านเครือข่ายโทรศัพท์ AIS, dtac, TrueMove H (ค่าบริการ 3 บาท / ครั้ง ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) หรือ (2) แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE หรือ (3) www.aeon.co.th (ไม่มีค่าบริการ) ภายในระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และได้รับข้อความตอบรับจากระบบ (1 ครั้ง / บัตร / ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย) ผู้ที่ลงทะเบียนแล้วไม่สามารถยกเลิกการลงทะเบียน หรือโอนยอดผ่อนชำระ เพื่อร่วมรายการส่งเสริมการขายอื่นของบริษัทฯ ได้ โปรดเก็บหลักฐานการทำรายการไว้เพื่อการตรวจสอบ
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อภายใต้หลักเกณฑ์ที่บริษัทฯกำหนด
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบใดๆ ต่อความผิดพลาดอันเนื่องมาจากการพิมพ์ และการโฆษณาประชาสัมพันธ์
 • บริษัทฯ มิได้เป็นผู้เกี่ยวข้องใดๆ กับผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย ตัวแทนขายสินค้าดังกล่าว บริษัทฯ จึงสงวนสิทธิ์ไม่รับผิดชอบใดๆ เกี่ยวกับคุณภาพหรือความชำรุดบกพร่อง หรือการรับประกันของสินค้าและบริการ กรณีสมาชิกมีข้อสงสัยหรือร้องเรียนเกี่ยวกับสินค้าหรือบริการ กรุณาสอบถามผู้ผลิต ผู้จัดจำหน่าย หรือตัวแทนขายสินค้าหรือบริการนั้นๆ โดยตรง
 • โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติม ณ จุดขาย และสื่อประชาสัมพันธ์อื่นของบริษัทฯ ผ่านทาง www.aeon.co.th