X

โปรโมชั่น

โปรโมชั่นสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด
โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชั่นตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

 • Credit Card Promotion
 • Personal Loan Promotion
 • Purpose Loan Promotion
 • Hire Purchase
โปรโมชั่นตามบัตร
 • บริการใหม่กับอิออนยัวร์แคช กดง่ายใช้ QR-Code ที่ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย 

  ระยะเวลา : 1 ธ.ค. 61 – 28 ก.พ. 62 (90 วัน)
  ประเภทบัตรที่เข้าร่วม : บัตรสมาชิกอิออน บัตรสมาชิกรูปแบบใหม่ บัตรสมาชิกอิออนแรบบิท และบัตรสินเชือบิ๊กซี เอ็กซ์คลูซีฟ
  สถานที่ : ตู้เอทีเอ็ม ธนาคารกสิกรไทย