X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

โปรโมชัน

โปรโมชันสินค้าของอิออนแบ่งออกเป็นหลายกลุ่มที่สามารถตอบสนองความต้องการให้กับลูกค้าอิออนด้วยความพึงพอใจสูงสุด โดยคุณสามารถเลือกชมรายละเอียดโปรโมชันตามต้องการได้ ตามข้างล่างนี้

promotion packages
ผ่อนรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า 0.99% ต่อเดือน นาน 36 เดือน

ระยะเวลา : 1 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567
สถานที่ : ร้านค้าตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (เฉพาะร้านค้าตัวแทนบริษัทอิออนฯ เท่านั้น)


  card  card  card  card  card 

ลูกค้าสัญชาติไทย กรุณาสแกน QR Code เพื่อทำการสมัครบัตรเครดิต
หรือสินเชื่อดิจิทัลผ่านแอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการสมัคร : คลิก
For foreigner customers and Japanese customers, please click Here
日本人のお客様はこちらからお申込みください 
ลูกค้าสัญชาติไทย กรุณาสแกน QR Code
เพื่อทำการสมัครบัตรเครดิต
หรือสินเชื่อดิจิทัลผ่าน
แอปพลิเคชัน AEON THAI MOBILE
ศึกษาขั้นตอนและวิธีการสมัคร : คลิก
For foreigner customers and Japanese customers, please click Here
日本人のお客様はこちらからお申込みください 


ข้อกำหนดและเงื่อนไข : 

 • รายการส่งเสริมการขายนี้ใช้สำหรับรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า (เฉพาะร้านค้าตัวแทนบริษัทอิออนฯ เท่านั้น)
  จัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2567 – 31 พฤษภาคม 2567 เท่านั้น
 • ผ่อนชำระรถจักรยานยนต์ไฟฟ้า รับสิทธิ์ชำระดอกเบี้ย 0.99% ต่อเดือน เมื่อมียอดสินเชื่อตั้งแต่ 30,000 บาทขึ้นไป/สัญญา และระยะเวลาผ่อนชำระ 36 เดือน (เทียบเท่าอัตราดอกเบี้ย 21.01% ต่อปี โดยประมาณ เมื่อคำนวณแบบลดต้นลดดอก) สำหรับสินค้าที่จำหน่ายสามารถตรวจสอบสินค้า ณ ร้านค้าที่ร่วมรายการ
 • เมื่อลูกค้าผ่อนชำระรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าและได้รับอนุมัติสินเชื่อ (เฉพาะรุ่นที่จดทะเบียนได้) รับของสมนาคุณดังนี้
  - ยอดสินเชื่อตั้งแต่ 40,000 บาทขึ้นไป / สัญญา รับกระเป๋าเดินทางล้อลาก (ขนาด 20 นิ้ว) จำนวน 1 ใบ มูลค่า 5,990 บาท จำกัดสิทธิ์การรับของสมนาคุณ (สูงสุด 1 ใบ / ท่าน ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย)
 • บริษัทฯ จะจัดส่งของสมนาคุณให้แก่สมาชิกตามที่อยู่ในการส่งใบแจ้งการชำระเงินภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย หากภายใน 90 วันนับจากวันสิ้นสุดระยะเวลาดังกล่าว สมาชิกมิได้แจ้งให้บริษัทฯทราบเป็นอย่างอื่น บริษัทฯจะถือว่าสมาชิกได้รับของสมนาคุณอย่างถูกต้องครบถ้วนแล้ว
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการให้และเรียกคืน สิทธิ์หรือของสมนาคุณเฉพาะลูกค้าที่คงสภาพการเป็นสมาชิก มีสถานะบัญชีปกติ และไม่ผิดนัดชำระเงินหรือข้อกำหนดใดๆตามที่บริษัทฯกำหนด ตลอดระยะเวลารายการส่งเสริมการขาย และไม่ใช้สินเชื่อเพื่อวัตถุประสงค์อันขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ทางธุรกิจ หรือใช้ในกิจการหรือธุรกิจของตนเอง ครอบครัว เครือญาติ หรือบุคคลใกล้ชิด โดยยึดถือข้อมูลที่บริษัทฯ มีอยู่เป็นสำคัญ
 • ของสมนาคุณไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดหรือบริการอื่นหรือโอนสิทธิ์ได้
 • บริษัทฯ มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับของสมนาคุณ หากพบความชำรุดบกพร่อง หรือ เกิดปัญหาประการใด กรุณาติดต่อผู้ผลิตโดยตรง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงของสมนาคุณซึ่งมีมูลค่าเท่ากัน รวมทั้งการกำหนดสีและรูปแบบของสมนาคุณ
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืน ของสมนาคุณ ในกรณีที่มีการคืนสินค้าในภายหลัง
 • บริษัทฯสงวนสิทธิ์โดยถือข้อมูลของบริษัทฯ ที่มีอยู่เป็นสำคัญ สมาชิกต้องเก็บหลักฐานการเข้าร่วมรายการส่งเสริมการขายและเซลล์สลิปไว้เพื่ออ้างอิงและตรวจสอบในกรณีจำเป็น มิฉะนั้น บริษัทฯจะถือข้อมูลทั้งหมดถูกต้อง
 • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ เปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ โดยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านทาง www.aeon.co.th
 • โปรดตรวจสอบรายชื่อร้านค้าที่เข้าร่วมรายการส่งเสริมการขาย ผ่านทาง www.aeon.co.th
 • กรณีมีข้อพิพาทให้คำตัดสินของบริษัทฯ ถือเป็นที่สุด