X

ระบบคุณภาพที่ได้รับการรับรอง

 

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) (“อิออน”) ให้ความสำคัญอย่างสูงในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 27001 : 2013 ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลด้านความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลที่บริษัทชั้นนำให้ความสำคัญ โดยอิออนมุ่งเน้นการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ด้วยการนำเอามาตรฐานดังกล่าวมาเป็นแนวทางดำเนินงาน เช่น หลักปฏิบัติ Clear Desk Clear Screen จัดให้มีอุปกรณ์ทางด้านความมั่นคงปลอดภัยในระบบสารสนเทศ (Palm Secure System, Thin Client, Finger Vein Scanner) การควบคุมการเข้า-ออก ในพื้นที่สำคัญ (High Security Area Access Control) การตรวจติดตามภายใน การทดสอบแผนความต่อเนื่องในการดำเนินธุรกิจ (Business Continuity Plan) รวมไปถึงการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลมีความต่อเนื่องและทันต่อเหตุการณ์ ซึ่งการจัดการดังกล่าวครอบคลุมทุกส่วนงานทั้งสำนักงานใหญ่ และศูนย์ปฏิบัติการกรุงเทพฯ ตั้งแต่ ปี 2551 ซึ่งปัจจุบันได้มีการขยายการรับรองไปยังศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาคและสาขาทั่วประเทศ ทั้งนี้อิออนยังคงมุ่งมั่นพัฒนามาตรการความมั่นคงปลอดภัยต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทันต่อภัยคุกคามที่จะเกิดขึ้นในอนาคต จึงถือได้ว่าอิออนเป็นสถาบันการเงินแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานดังกล่าวครอบคลุมทุกส่วนงานมากที่สุด เป็นการรับประกันได้ว่าอิออน มีมาตรฐานปกป้องคุ้มครองข้อมูลด้วยวิธีการที่ดีที่สุดเฉกเช่นเดียวกับองค์กรชั้นนำระดับโลกใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐานระบบบริหารจัดการความมั่นคงของข้อมูล (ISO/IEC 27001 : 2013)


หมายเหตุ ขอรับรองครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น & หาดใหญ่) และสาขาทั่วประเทศ

เราเป็นบริษัทฯ ผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อย เพื่อให้การบริการอย่างมีคุณภาพและตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียขององค์กร บริษัทฯ จึงนำมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 มาประยุกต์ใช้ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าระบบบริหารคุณภาพของบริษัทฯ ได้รับการพัฒนา ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพจึงได้กำหนดนโยบายคุณภาพ ดังนี้


  1. ลูกค้าเป็นที่หนึ่ง เราดำเนินการในทุกวิธีที่จะทำให้ลูกค้ามีรูปแบบการดำเนินชีวิตที่สะดวกสบายขึ้น
  2. มุ่งมั่นในการเพิ่มความพึงพอใจให้กับลูกค้า เราพัฒนาและยกระดับคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง
  3. ทุกเสียงของลูกค้ามีคุณค่า เรารับฟังทุกเสียงอย่างจริงใจ อันนำมาซึ่งการตอบสนองและความทุ่มเทเพื่อให้ลูกค้ามอบความไว้วางใจกับเรา
  4. ทุกเวลาของลูกค้ามีคุณค่า เราให้การบริการอย่างรวดเร็วตามความต้องการและความคาดหวังของลูกค้า


ใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ระบบบริหารงานคุณภาพ


หมายเหตุ ขอรับรองครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่ ศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น & หาดใหญ่) และสาขาทั่วประเทศ

นโยบายสิ่งแวดล้อม

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ประกอบกิจการให้บริการทางด้านการเงิน โดยบริษัทฯ มีความมุ่งมั่นที่จะให้บริการที่มีคุณภาพและคงไว้ซึ่งการรักษาสิ่งแวดล้อม จึงได้นำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม (ISO 14001 : 2015) เข้ามาประยุกต์ใช้ในองค์กร เพื่อสนองตอบความคาดหวังของลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในด้านสิ่งแวดล้อม โดยปฏิบัติตามนโยบายด้านสิ่งแวดล้อม ดังนี้


  1. บริษัทฯ จะดำเนินธุรกิจ โดยคำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม การป้องกันมลพิษด้านสิ่งแวดล้อมและการอนุรักษ์ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจนการพัฒนาระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง
  2. บริษัทฯ จะจัดทำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการดำเนินธุรกิจจะเป็นไปตามกฎหมายและข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อม
  3. บริษัทฯ จะกำหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และโครงการ เพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุดต่อองค์กร
  4. บริษัทฯ จะสร้างจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน เพื่อให้การจัดทำระบบบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ทั้งนี้บริษัทฯ จะเผยแพร่นโยบายสิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานทุกคน ผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงสาธารณชนได้รับทราบใบประกาศนียบัตรรับรองมาตรฐาน ISO 14001 : 2015 ระบบบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม


หมายเหตุ ขอรับรองครอบคลุมทั้งสำนักงานใหญ่และศูนย์ปฏิบัติการภูมิภาค (กรุงเทพฯ เชียงใหม่ ขอนแก่น & หาดใหญ่)