X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

บัตรอิออน

แนะนำบัตร

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

ดิจิทัล ยัวร์แคช

สินเชื่อ เติมสุข

สินเชื่อ เติมสุข

สินเชื่อ เติมสุข เป็นสินเชื่อดิจิทัล ประเภทมีกำหนดชำระคืนเป็นรายงวด ที่ให้คุณเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น

สินเชื่อ เติมสุข เป็นสินเชื่อดิจิทัล ประเภทมีกำหนดชำระคืนเป็นรายงวด ที่ให้คุณเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนเพื่อพิสูจน์รายได้ โดยสามารถใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) เป็นข้อมูลประกอบการสมัครขอสินเชื่อ เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน ค่าประกันชีวิต ฯลฯ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์

 • บริการสินเชื่อเงินสดหมุนเวียนพร้อมใช้ สามารถเบิกถอนเงินสดไม่ใช้บัตรผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสด ATM ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด 13 บาท/รายการ *สำหรับธนาคารกรุงเทพ ไม่มีค่าธรรมเนียมการเบิกถอนเงินสด
 • ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน จำนวน 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สำหรับผู้มีสัญชาติไทยเท่านั้น
 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครสินเชื่อรายใหม่ ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิต บัตรสมาชิก หรือมีบัญชีสินเชื่อต่างๆ ประเภทใดประเภทหนึ่งกับบริษัทมาก่อน
 • อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์
 • มีรายได้ตั้งแต่ 5,000 บาทขึ้นไป / เดือน
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์บ้าน, หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออน
file
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
บัตรประชาชนตัวจริงที่ยังไม่หมดอายุ
tick tick tick
สำเนาบัญชีธนาคารย้อนหลัง 3 เดือน หรือ 90 วัน นับจากปัจจุบัน พร้อมหน้าบัญชีธนาคาร
tick  tick  tick
สำเนาใบเสร็จ/ใบแจ้งชำระค่าสาธารณูปโภค(ค่าน้ำ, ค่าไฟ), ค่าโทรศัพท์รายเดือน, ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน หรือค่าประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุรายเดือน (เอกสารเดือนล่าสุด /อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น) (ชื่อสำเนาใบเสร็จ/ใบแจ้งชำระต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้น)
*กรณีเช่าที่อยู่อาศัย ใช้เอกสารค่าน้ำ, ค่าไฟ ของบ้านเช่า/ห้องเช่า กรุณาแนบสำเนาสัญญาเช่าที่อยู่อาศัยเพิ่มเติม (ชื่อผู้เช่าต้องตรงกับชื่อผู้สมัครเท่านั้น)
tick tick tick

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
   1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า  
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
 
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ไม่มี

 

2. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
   สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
- ฟรี ค่าธรรมเนียมเฉพาะ ATM ธ.กรุงเทพ
- ATM พันธมิตร ค่าธรรมเนียม 13 บาท / รายการ

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น มีผลบังคับใช้ 1 ส.ค. 2563 หรือตาม ธปท. ประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอิออน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 •  
 • ขั้นตอนการสมัครทาง AEON THAI MOBILE แอปพลิเคชัน
 • Icon-02.png
 • 1. กดเลือกเมนูสมัครบัตร
 • Icon-04.png
 • 2. สแกนบัตรประชาชนตัวจริง
 • Icon-03.png
 • 3. กรอกข้อมูลส่วนบุคคล

 • Icon-04.png
 • 4. อัปโหลดสลิปเงินเดือน, สเตทเม้นย้อนหลัง 6 เดือน, สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก
 • Icon-10.png
 • 5. ยืนยันตัวตนผ่าน NDID
 • Icon-08.png
 • 6. สแกนใบหน้าและส่งใบสมัคร
 •  
 •  
 • ขั้นตอนการสมัครทาง AEON THAI MOBILE แอปพลิเคชัน
 • tablet
 • 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่าน AEON Tablet 
 • i-approved
 • 2. อัพโหลดไฟล์เอกสารผ่าน AEON Tablet
 • i-sms
 • 3. รอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติ และติดต่อสาขาอิออนที่ท่านสะดวก
 • i-app
 • 4. เปิดใช้บริการดิจิทัลยัวร์แคช ผ่านอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นที่สาขา
 •  
 • วิธีการเปิดใช้งานสินเชื่อดิจิทัล แบบอัตโนมัติ