X

AEON THAI MOBILE
AEON Thana Sinsap (Thailand) PLC FREE -On The App Store

Open

บัตรอิออน

แนะนำบัตร

บัตรเครดิตอิออน รอยัล ออร์คิด พลัส

บัตรเครดิตอิออน

บัตรเครดิต / บัตรสินเชื่อบิ๊กซี

บัตรเครดิตอิออน-ยูเนี่ยนเพย์ แพลทินัม

บัตรเครดิตอิออน เจ-พรีเมียร์ แพลทินัม

บัตรที่ออกร่วมกับพันธมิตร

บัตรเครดิตเพื่อองค์กร

ดิจิตอล ยัวร์แคช

สินเชื่อ เติมสุข

สินเชื่อ เติมสุข เป็นสินเชื่อดิจิทัล ประเภทมีกำหนดชำระคืนเป็นรายงวด ที่ให้คุณเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น

สินเชื่อ เติมสุข เป็นสินเชื่อดิจิทัล ประเภทมีกำหนดชำระคืนเป็นรายงวด ที่ให้คุณเข้าถึงบริการทางการเงินในระบบได้ง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องมีสลิปเงินเดือนเพื่อพิสูจน์รายได้ โดยสามารถใช้ข้อมูลทางเลือก (alternative data) เป็นข้อมูลประกอบการสมัครขอสินเชื่อ เช่น การชำระค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์รายเดือน ค่าอินเตอร์เน็ตรายเดือน ค่าประกันชีวิต ฯลฯ เป็นต้น

สิทธิประโยชน์

 • บริการสินเชื่อเงินสดพร้อมใช้ สามารถเบิกถอนเงินสดไม่ใช้บัตรผ่านเครื่องเบิกเงินสดอิออนทั่วประเทศโดยไม่มีค่าธรรมเนียม หรือ เบิกถอนเงินสดผ่านตู้ ATM ของธนาคารกสิกรไทย โดยมีค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด 13 บาท/รายการ
 • ผ่อนชำระคืนเป็นรายเดือน จำนวน 6 เดือน

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • สงวนสิทธิ์สำหรับผู้สมัครสินเชื่อรายใหม่ ซึ่งไม่เคยถือบัตรเครดิต บัตรสมาชิก หรือมีบัญชีสินเชื่อต่างๆ ประเภทใดประเภทหนึ่งกับบริษัทมาก่อน
 • อายุ 20-65 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป
 • มีรายได้เฉลี่ย 5,000-8,000 บาทต่อเดือนขึ้นไป
 • อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป
 • มีหมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ เบอร์โทรศัพท์มือถือ, เบอร์โทรศัพท์บ้าน, หรือเบอร์โทรศัพท์ที่ทำงาน
 • มีที่อยู่ปัจจุบัน หรือสถานที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ที่ให้บริการของอิออน
file
เอกสารประกอบการสมัคร
พนักงานบริษัท / ข้าราชการ
/รัฐวิสาหกิจ


อาชีพอิสระ
 
ธุรกิจ
ส่วนตัว
สำเนาบัตรประชาชน
*กรณีใช้บัตรข้าราชการ / บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ กรุณาแนบสำเนาทะเบียนบ้านเพิ่มเติม
tick tick tick
สำเนาใบเสร็จ/ใบแจ้งชำระค่าสาธารนูปโภค (ค่าน้ำ, ค่าไฟ), ค่าโทรศัพท์รายเดือน, ค่าอินเทอร์เน็ตรายเดือน, ค่าประกันชีวิต-ประกันอุบัติเหตุรายเดือน (ใช้เอกสารเดือนล่าสุด)
tick  tick  tick
สำเนาบัญชีธนาคารหน้าแรก และย้อนหลัง 180 วัน
tick tick tick

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม

1. ค่าธรรมเนียม
   1.1 ค่าธรรมเนียมแรกเข้า
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ไม่มี
1.2 ค่าธรรมเนียมรายปี
- บัตรหลัก
ฟรี
- บัตรเสริม
ไม่มี

2. อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
2.1 ดอกเบี้ย
   สูงสุดไม่เกิน 25% ต่อปี
2.2 ค่าธรรมเนียมการเบิกเงินสด
ฟรี เมื่อกดเงินสดผ่านเครื่องเบิกถอนเงินสดอัตโนมัติของอิออน

หมายเหตุ :

 • อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียมตามข้อ 2.1 และ 2.2 ข้างต้น มีผลบังคับใช้ 1 ส.ค. 2563 หรือตาม ธปท. ประกาศเปลี่ยนแปลง
 • ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่นๆดังกล่าวข้างต้น ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
 • ค่าบริการ ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายอื่นๆ และอัตราการผ่อนชำระขั้นต่ำ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โดยอิออน จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ขั้นตอนการสมัครทางเคาน์เตอร์อิออน (สาขา)
 • tablet
 • 1. กรอกข้อมูลการสมัครผ่าน AEON Tablet 
 • i-approved
 • 2. อัพโหลดไฟล์เอกสารผ่าน AEON Tablet
 • i-sms
 • 3. รอรับ SMS แจ้งผลการอนุมัติ และติดต่อสาขาอิออนที่ท่านสะดวก
 • i-app
 • 4. เปิดใช้บริการดิจิตอลยัวร์แคช ผ่านอิออนไทยโมบายแอพพลิเคชั่นที่สาขา